Naše Priče | Kosovo

Last updated: August 12, 2020

Avgust 10, 2020

Organizacije civilnog društva (OCD) sa sedištem u Prištini, sa dostignućima u praćenju javnih nabavki proširuju svoj domet na više opština podržavajući lokalne OCD da učine isto. OCD su u prošlosti imale poteškoće u praćenju vladinih nabavki na lokalnom nivou.  Kako bi se popunio taj jaz, aktivnost projekta USAID-a Transparentne, Efikasne i Odgovorne Opštine (TEAM) udružena je sa CiviKos-om, kolaborativnom platformom sa preko 240 aktivnih članova OCD-a na nacionalnom i lokalnom nivou.

Avgust 10, 2020

Kosovski sudovi su ušli u istoriju 06.07.2020.

Jul 21, 2020

USAID-ov program za transformacijsko liderstvo (TLP) stvorio je kadar lidera koji rade kao agenti pozitivnih promena na Kosovu. TLP stipendije su bile finansirane od strane vlade Kosova i Sjedinjenih Država, pružajući obrazovne mogućnosti za studije u Sjedinjenim Državama. Nakon diplomiranja i povratka, Građanski korpus TLP-a je plasirao 169 maturanata sa TLP-a magistarskih programa u javnom i privatnom sektoru te sektoru civilnog društva, kako bi pružali profesionalne volonterske usluge na celom Kosovu.

Jul 21, 2020

Pre USAID-ovog Programa za jačanje pravosudnog sistema (PJPS), sudovi na Kosovu su prihvatali predmete bez vršenja osnovne provere valjanosti i obezbedi da predmet  sadrži sva glavna dokumenta pre podnošenja. Ovo je dovelo do toga da se u sudovima godinama zadržavaju mnogi predmeti, samo da bi kasnije bili vraćeni zbog nedostatka dokumenata ili plaćanja sudske takse, zbog čega su nastale velike docnje u pristupu građana Kosova pravdi.

Jul 21, 2020

Kao odgovor na nedavne izazove u svetu u vezi sa finansiranjem javnog sektora i privrednim aktivnostima privatnog sektora, Kosovsko ministarstvo finansija (MF) i Međunarodni monetarni fond (MMF) održali su 22. maja virtuelni forum, podržan od USAID-ovog programa za ekonomsko upravljanje. Predstavnici preduzeća su se virtuelno uključili u internetsku konferenciju kako bi razgovarali o uticaju mera odgovora na javne finansije, kao i budućoj ulozi privatnog sektora.

Pages