Jačanje partnerstva između građana i opštinskih vlasti

Speeches Shim

Petak, 11 Februar, 2022
Kosovu je potrebno angažovano građanstvo
USAIDKosovo

Prošlog meseca, USAID je pokrenuo novu petogodišnju aktivnost Društveni ugovor, koja je osmišljena da osnaži zajednice kako bi efikasnije sarađivale sa svojim lokalnim vlastima. Kada su građani angažovani, vlasti od njih dobijaju doprinos koji im je potreban da bi bolje služile svojim biračima i unapredile mesta u kojima oni žive. Kada se vlada na odgovarajući način odazove na potrebe građana, javnost stiče bolju percepciju o njoj smatrajući je odgovornom i pouzdanom.

USAID se udružio sa organizacijama „Democracy International” i „Development Professionals, Inc." oko pilotiranja aktivnosti Društveni ugovor u pet kosovskih opština tokom dve godine. Ključni akteri u svakoj od opština (građani, vladini službenici, pružaoci javnih usluga i članovi seoskih veća) će blisko sarađivati kako bi identifikovali koje prepreke, mogućnosti i resursi postoje u njihovim zajednicama i kako ti faktori utiču na meru do koje zajednice učestvuju u donošenju odluka lokalnih samouprava.

Akteri iz opštinskih vlasti i zajednica u okviru pilot opština koristiće informacije kako bi zajednički, uz podršku USAID-ovih partnera, osmislili prilagođene akcione planove. Planovi će uključivati instrumente koje će građani koristiti za efikasno angažovanje sa predstavnicima opštinskih vlasti. Svaka pilot zajednica će raditi na rešavanju najmanje dva pitanja koja utiču na njihovu opštinu, držeći na taj način građane angažovanim tokom čitavog procesa i zadovoljavajući potrebe svih aktera.

Na kraju dvogodišnje pilot faze, zainteresovane strane i USAID-ovi partneri će sarađivati kako bi identifikovali prakse koje su se pokazale kao efikasne i izvodljive i koje bi zajednice i opštine mogle ponoviti u budućnosti. USAID-ovi partneri će izraditi preporuke za skaliranje tih praksi na više opština na Kosovu.

Svrha USAID-ove aktivnosti Društveni ugovor je da pomogne lokalnim građanima u iskorišćavanju resursa koje poseduju da bi uspešno artikulisali svoje interese i uticali na odluke koje utiču na njihove živote.

Last updated: June 24, 2022

Share This Page