Ušteda vremena i novca putem medijacije

Speeches Shim

Četvrtak, 18 Novembar, 2021
Medijacija nudi mogućnost privrednicima da reše skupe i izbegnu sud
Deksionlajn za USAIDKosovo

Medijacija nudi stranama u sporu mogućnost da brzo reše skupe poslovne sporove i izbegnu razvlačenje po sudovima. Iako Kosovo ima licencirane medijatore (posrednike) i pravni okvir za regulisanje procesa, veoma mali broj građanskih parničnih predmeta se rešava putem medijacije svake godine, a skoro nijedan od njih nije privredni, prvenstveno zbog nedostatka svesti da je medijacija opcija. USAID-ova aktivnost Privredna pravda pomaže u promeni tog stanja tako što organizuje niz okruglih stolova i informativnih sesija u okviru Kosovske nedelje medijacije (20-26. septembar 2021.) za lidere u pravosuđu, udruženja privatnog sektora, medijatore i iskusne profesionalce.

Angažovanjem privatnog sektora, USAID pomaže u uspostavljanju mreže i platforme koje preduzećima omogučuju međusobnu razmenu najboljih praksi u medijaciji i iskustva u učenju o istom. Štaviše, događaji organizovani zajedno sa pravosudnim institucijama i organizacijama koje predstavljaju industriju, kao što su Inovacioni centar Kosova, Kosovska privredna komora i Američka privredna komora, ponovo potvrđuju da pravni sistem i pravosuđe Kosova mogu da odgovore na potrebe preduzeća, investitora i građana koristeći pravne instrumente koji su im već pri ruci.

Last updated: August 08, 2022

Share This Page