LOKALNI AKTERI ZAJEDNIČKI DIZAJNIRAJU SOPSTVENA REŠENJA ZA RECIKLIRANJE

Speeches Shim

Četvrtak, 6 Februar, 2020
Tokom diskusija o Lokalnim radovima
Ardian Kurtolli, USAIDKosovo

USAID-ova misija na Kosovu je 23. januara 2020. organizovala poludnevnu radionicu sa lokalnim organizacijama, institucijama, donatorima i lokalnim skupljačima recikliranih materijala kako bi razgovarali o izazovima recikliranja i mogućnostima jačanja socijalne kohezije. Razgovori su bili usredsređeni na zdravstvene rizike, nedostatak dijaloga sa opštinama i potrebu zaštite životne sredine.

Učesnici su identifikovali mogućnosti, poput uključivanja opština, rada sa školama i podizanja svesti među mladima. Misija će koristiti uvide i perspektive koje su učesnici međusobno delili tokom radionice da bi informisala odluke tokom procesa dizajniranja aktivnosti za novu aktivnost Lokalnih radova.USAID-ova misija na Kosovu je misija Lokalnih radova, izabrana tokom četvrtog kruga ovog pilot programa za osnaživanje zajednica dok iste planiraju, finansiraju i sprovode rešenja za sopstvene razvojne izazove. Kroz lokalne radove, misija ima za cilj učvršćivanje socijalne kohezije među lokalnim zajednicama koje rade oko zajedničke inicijative - recikliranja.

Më 23 janar 2020, misioni i USAID-it në Kosova organizoi një punëtori gjysmë-ditore me organizatat vendore, institucionet, donatorët dhe mbledhësit vendor të materialeve të riciklueshme për të diskutuar sfidat e riciklimit dhe mundësitë e nxitjes së kohezionit shoqëror. Bisedat e zhvilluara u përqëndruan rreth risqeve shëndetësore, mungesës së dialogut me komunat dhe nevojës për të mbrojtur mjedisin.

Pjesëmarrësit identifikuan mundësitë, si përfshirja e komunave, puna me shkolla dhe ndërgjegjësimi i të rinjve. Misioni do të shfrytëzojë të kuptuarit intuitiv dhe këndvështrimet që pjesëmarrësit këmbyen në mes veti gjatë punëtorisë për të informuar vendimmarrjen gjatë procesit të dizajnimit për një aktivitet të ri të Punëve Vendore.

Misioni i USAID-it në Kosovë është një mision i Punëve Vendore, i zgjedhur gjatë raundit të katërt të këtij pilot programi për t’i fuqizuar komunitetet gjatë kohës që ato planifikojnë, financojnë dhe zbatojnë zgjidhje për sfidat e tyre zhvillimore. Përmes Punëve Vendore, misioni synon të krijojë kohezion shoqëror në mes komuniteteve vendore që punojnë rreth një nisme të përbashkët - riciklimit.

 

Last updated: May 10, 2021

Share This Page