Flag of Kosovo

Istorija

Language: English | Serbian | Shqip

 

Izazov

Neposredno nakon NATO intervencije na Kosovu 1999 godine, najveći izazov je bio adresovanje humaninitarnih potreba stotine hiljada Kosovara raseljenih za vreme konflikta, i potom izgradnja institucionalnih i ljudskih kapaciteta potrebnih za stvaranje jedne moderne i potpuno funkcionalne države. Kosovo je proglasilo svoju nezavisnost u februaru 2008-e godine; sledile su četiri godine međunarodno “nadgledane nezavisnosti,” koja je prestala u septembru 2012-e godine. Trenutni izazov za najmlađu Evropsku državu je izgradnja kapaciteta njenih institucija vlasti, što će joj omogućiti integrisanje u Zapadno Evropske i Trans-Atlantske strukture, i istovremeno osigurati bezbednost i integrisanost manjinskih zajednica, naročito Kosovskih Srba.

Efektan i transparentan sistem upravljanja, čvrsto ukorenjen u načelu vladavine zakona i koji podržava robustan privatni sektor, jeste ključan u adresovanju hitnih problema sledeće decenije: ekonomskog rasta koji će stvarati radna mesta za nadozeću mladu radnu snagu, koja se trenutno suočava sa stopom nezaposlenosti od 45%; izgradnjom poverenja kod građanstva u pravednost i odgovornost institucija, uprkos postojećoj percepciji o nedelotvornosti i korumpiranosti istih; punog sudelovanje čitavog Kosovskog građanstva – uprkos nedostatku volje kod manjinskih zajednica, naročito Srba, za angažovanje u Kosovskim institucijama – u ekonomskom, političkom i društvenom životu.

 

Odgovor

USAID je u svom delovanju, u partneritetu sa Kosovarima, angažovan još od 1999-te godine. Prvih nekoliko godina partneriteta je uključivalo bavljenje hitnim post-konfliktnim humanitarnim potrebama i stavljalo naglasak na izgradnju i rehabilitaciju osnovne infrastrukture, uključujući puteve, škole, lokalne zdravstvene centre, pa i vodovodne i sanitacione sisteme. Na institucionalnoj strani, USAID je početno usadio tehničko osoblje na svakom nivou ključnih Kosovskih institucija, gradeći organizacione i ljudske kapacitete od temelja pa naviše.

Tokom 14 godina USAID-ove razvojne asistencije na Kosovu, programi su se menjali i modifikovali u cilju adresovanja menjajućih potreba zemlje u rastu. Mada je glavni posao osnivanja ključnih institucija sistema uprave uspešno okončan, USAID nastavlja sa pružanjem tehničkog savetovanja u nekoliko ključnih oblasti obuhvatajući i finansijsku strategiju, jačanje sudstva, i energetiku. U glavnom fokusu nastavljaju biti programi koji su usredsređeni na poboljšanju ekonomskih prilika i uklanjanju prepreka koje koče razvoj privatnog sektora, kao i programa koji promovišu pomirenje i uključenost svih etničkih zajednica na Kosovu.           

 

Dostignuća

Kosovo je sada nezavisna država koja radi u pravcu Evropskih integracija. Nove institucije upravne vlasti kao i temelji sudskog sistema su izgrađeni uz snažnu podršku USAID-a i drugih donatora. Sada je USAID pomerio pravac svoje delatnosti od osnivanja ekonomskih ministarstava i nezavisnih agencija ka povišavanju sposobnosti ovih javnih organizacija da rukovode ukupnom ekonomijom.  

Sve do sada, USAID je bio instrumentalan u etabliranju najbitnijih funkcija Ministarstva Finansija i Ekonomije; instaliranju modernih procesa budžeta i rukovođenja državnom blagajnom; osnivanju poreske administracije koja je prikupila preko 1 milijarde Evra u porezima do danas; stvaranju osnovnog pravnog okvira za jednu funkcionalnu tržišnu ekonomiju; pomoći pri osnivanju Centralne Banke i rapidno rastućeg bankovnog sektora sa 6 licenciranih banaka; asistenciji tokom privatizacije 90% preduzeća u društvenom vlasništvu; kao i sprovedbi Poreza na Svojinu, sa udelom od oko 30% u opštinskim vlastitim prihodima.      

Od 1999-te, USAID radi na razvijanju privatnog sektora u cilju: povećanja prodaje i zaposlenosti za dugoročni razvoj lokalnih preduzeća; smanjivanja zavisnosti od uvoza; i razvijanja bolje okoline za privrednu aktivnost.   

Tokom poslednjih četiri godina, USAID-ove iniciative doprinele su sa oko 6,676 novih radnih mesta sa punim vremenom, povećanjem prodajne vrednosti u iznosu od 141 miliona Evra, kapitalnom investicijom od oko 41 miliona Evra, i finansiranjem u iznosu od 22 miliona Evra. USAID nastavlja da bude ulljučen u aktivnostima razvoja privatnog sektora u ciljnim sektorima u kojima postoji potencijal za rast. Ulažu se napori i na pomoći preduzećima da prodru u nova tržišta, razviju nove proizvode i postupke, i da poviše sposobnost i produktivnost radne snage.   

USAID je ponosan na svoj doprinos dostignućima na Kosovu tokom poslednjih 14 godina. Kosovo postaje sve stabilnije, dok Kosovske Vlasti pružaju ruku, uz pomoć USAID-a, manjinskim zajednicama sa ciljem izgradnje poverenja kod njih u prosperitetnu i sigurnu budućnost na Kosovu. 

 

 

Last updated: November 01, 2017

Share This Page