Jezik

Tokom više od 20 godina partnerstva sa Kosovom, USAID-ova razvojna pomoć se preusmerila i sazrela da bi odgovorila na promenljive potrebe jedne zemlje u razvoju. S ulaskom Kosova u drugu deceniju svoje nezavisnosti, pomoć USAID-a je usredsređena na potpomaganje odgovornosti i stvaranje mogućnosti koje vode ka efikasnom i transparentnom upravljanju ukorenjenom u vladavini zakona kao i na snažan privatni sektor. Pomoć Kosovu u hvatanju u koštac sa izazovima otvaranja novih radnih mesta, borbe protiv korupcije i izgradnje mostova među raznolikim kosovskim zajednicama je od suštinskog značaja, u vremenu kada ova zemlja ulaže prve snažne napore na svom putu ka samoodrživosti.

Tokom prvih godina partnerstva pažnja je bila usredsređena na rešavanje problema proizašlih iz neposrednih postkonfliktnih humanitarnih potreba sa naglaskom na izgradnju i obnovu osnovne infrastrukture, uključujući puteve, škole, domove zdravlja i sisteme vode i kanalizacije. Ostvarena su i početna poboljšanja u institucijama povezanim sa energetikom. Što se institucionalne strane tiče, USAID je početno ugrađivao tehnička osoblja na svim nivoima ključnih kosovskih institucija, podižući organizacione i ljudske kapacitete od temelja.

Od tada pa nadalje, USAID je imao ključnu ulogu u smanjenju prepreka za rast privatnog sektora - uvođenju savremenih procesa u budžetiranju, oporezivanju i trezoru; smanjenju oslanjanja na uvoz i stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja; i povećanju prodaje i zaposlenosti za dugoročni rast lokalnih preduzeća. Obrazovni programi su povećali pristup osnovnom obrazovanju kao i kvalitet obrazovne infrastrukture i stvorili mogućnosti za visoko obrazovanje među mladom populacijom na Kosovu. USAID je takođe pomogao u stvaranju osnovnog pravnog okvira za funkcionalnu tržišnu ekonomiju, izradio ustav, uspostavio ustavni sud, uspostavio izborni sistem i osnažio sada već dinamično i vitalno civilno društvo.

USAID je prešao sa osnivanja ekonomskih ministarstava i nezavisnih agencija na jačanje sposobnosti ovih javnih organizacija da upravljaju ukupnom ekonomijom. Pored toga, pomoć privatnim preduzećima da prodru na nova tržišta, razviju nove proizvode i unaprede veštine i produktivnost radne snage, je bila važan stub pružene pomoći. Poboljšanja poslovnog i regulatornog okruženja povećavaju strane i domaće investicije i zapošljavanje u privatnom sektoru, dok novi Kreditno-garancijski fond Kosova dopunjuje ovaj napor povećavanjem pristupa finansiranju za mala preduzeća. Podrška USAID-a na nivou preduzeća povećava kvalitet i količinu industrijske i poljoprivredne proizvodnje i povezuje ova preduzeća sa potencijalnim kupcima, uključujući one iz EU.

U skorije vreme, napori USAID-a su pomogli poboljšanju sudske efikasnosti, povećanju delotvornosti i jačanju transparentnosti u pravosudnom sektoru. Nakon završene etape u 2017. godini, integracije pravosudnih organa kosovskih Srba u sudsku vlast Kosova, USAID ostaje fokusiran na obezbeđivanje potpuno funkcionalnih sudova na severu Kosova. USAID je pomogao da se pravosudne službe povezane sa imovinskim pravima učine bržim i efikasnijim kao i da se poveća pristup žena imovini, dok napori na reformi privrednog pravosuđa nastavljaju da poboljšavaju efikasnost i delotvornost rešavanja privrednih sporova.

Jačanje odgovornosti i suočavanje sa korupcijom na opštinskom nivou povećanjem transparentnosti i efikasnosti opštinskih sistema nabavki je i dalje presudan cilj, dok dodatne aktivnosti koje povećavaju opštinske kapacitete za pružanje usluga takođe obezbeđuju dostupnost i responzivnost kosovskih institucija nevećinskim populacijama na Kosovu.

 

Image
Our work in Kosovo
Investicije u budučnost Kosova
FHI 360