Flag of Kosovo

Vladine Institucije služe građanima

Jezik: English | Serbian | Shqip

Speeches Shim

Vladavina Zakona I Sistem Upravljanja
Integracija sudova
USAID

Građani Kosova zahtevaju veću transparentnost, efikasnost i odgovornost od svojih vladinih institucija. Da bi izašao u susret njihovom zahtevu, USAID će podržati civilno društvo, privatni sektor i organizacije zasnovane na radu u zajednici u držanju Vlade odgovornom za takve zahteve. Istovremeno, USAID će raditi sa Vladom na ključnim reformama i usredsrediti pomoć na sprovođenje zakona, nadzor, upravljanje i povećane profesionalne veštine.

 Vlada Kosova je posvećena vođenju i sprovođenju reformi koje ispunjavaju potrebe građana, počev od sudskih usluga za sve građane. Takve mogućnosti postoje u okviru Sudskog saveta Kosova i Kosovske pravosudne akademije. Privredno pravo, imovinska prava i mehanizmi alternativnog rešavanja sporova dobijaju posebnu pažnju USAID-a jer podupiru reforme potrebne za podsticanje ekonomskog razvoja. Štaviše, besplatna pravna pomoć je važna i suštinska usluga za zadovoljavanje pravnih potreba građana. To su kritični koraci u borbi protiv sveprisutne korupcije i erozije poverenja javnosti u sposobnost Vlade da pruža osnovne usluge.

Last updated: June 10, 2021

Share This Page