Fact Sheets

The USAID Jordan Competitiveness Program (USAID JCP) is designed to advance competitiveness in select knowledge economy sectors and, in doing so, generate employment, foreign direct investment and exports.  Learning from the successes of past programs and their limitations, USAID JCP is taking a more focused approach across fewer sectors to create a real competitive advantage for Jordan.

The Jordan Communication, Advocacy and Policy (J-CAP) activity is a five-year (2014-2019) USAID-funded activity that works to increase demand for family planning and reproductive health (FP/RH) services. This is accomplished by implementing social and behavior change communication interventions and enabling a more supportive policy environment. This will help ensure a healthy future for Jordanian families and progress toward Jordan’s national development goals.

USAID-i ka zhvilluar një garanci të portofolit të kredive e cila ka për qëllim rritjen e qasjes në huadhënje për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme në Kosovë, përgjatë zingjirëve bujqësor të vlerës si dhe për ndërmarrjet startuese në të gjithë sektorët. Këto garanca i nxisin bankat që t’u japin kredi ndërmarrjeve startuese dhe agrobizneseve, sidomos ndërmarrësve të rinj dhe fermerëve të cilët përndryshe do ta kishin të vështirë apo edhe të pamundur që të sigurojnë financim dhe të dëshmojnë profitabilitetin e tyre potencial në këta setorë. USAID-i gjithashtu po punon për të ndihmuar edhe sektorin financiar të Kosovës në sjelljen e produkteve të reja që do t’u përshtaten nevojave specifike të ndërmarrjeve startuese dhe bizneseve bujqësore.

Ky projekt është përpiluar për të zëvendësuar sistemet shumëfish të tepërta dhe joefikase veterinare dhe fitosanitare të Agjencisë Kosovare të Ushqimit dhe Veterinës (AUVK) me një sitem të ri, të unifikuar që do të sigurojë shkëmbim më të mirë të informacionit dhe përgjimin e produkteve shtazore dhe bimore. 

Rezultati i aktivitetit do të ketë një ndikim pozitiv në tregtinë ndërkombëtare, veçanërisht në lidhje me qarkullimin më të lehtë dhe më të sigurt të mallrave me origjinë shtazore dhe bimore.

Ovaj projekat  je osmišljen da namnožene, suvišne i neefikasne  veterinarske  i  fitosanitarne sisteme Kosovske agencije za hranu i veterinarstvo  (KAHV)  zameni novim, objedinjenim sistemom koji će osigurati bolju razmenu informacija i presretanje životinjskih i biljnih proizvoda. 

Ishod  aktivnosti  će imati pozitivan uticaj na međunarodnu trgovinu, posebno u odnosu na lakše i bezbednije kretanje roba životinjskog i  biljnog porekla.

Program Osnaživanje podrške kredita (ECS) se bavi jednim od ključnih ograničenja po privredni rast na Kosovu: pristup kreditima za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) sa velikim potencijalom za razvoj.

Programi i USAID për fuqizimin e mb=shtetjes s= kredive (ECS) adreson një prej pengesave kryesore ndaj rritjes së qëndrueshme ekonomike në Kosovë: qasja në kredi për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme (NMVM).

Rastuće ekonomije, kao što je Kosovo, zavise od neprekidnog, pristupačnog izvora energije za ekonomski rast, povećanje mogućnosti za zapošljavanje i otvaranje novih radnih mesta, posebno za zapostavljene segmente društva kao što su žene, mladi, ruralna populacija i manjinske grupe.

Ekonomitë në rritje, si Kosova, varen nga burime të vazhdueshme të energjisë elektrike me çmim të përballueshëm për rritje ekonomike, shtim të mundësive të punësimit dhe krijim të vendeve të reja të punës, veçanërisht për segmentet e lëna pas dore të shoqërisë si gratë, të rinjtë, popullsia rurale dhe grupet minoritare.

USAID në Kosovë merr pjesë përmes financimit (“buy-in”) në Marrëveshjen Kooperative (MK) të lidhur nga ana e USAID-it ne Uashington me Shoqatën Kombëtare të Komisionerëve Rregullatorë të Energjisë Elektrike (National Association of Regulatory Utility Commissioners – NARUC), me qëllim të mbështetjes së Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRRE) në Kosovë. Kjo mbështetje zhvillohet përmes partneritetit dhe këmbimit “peer-to-peer” ndërmjet ZRRE-së dhe komisioneve rregullatore të Sh.B.A-ve që kanë si objektiv lehtësimin e këmbimit të informatave dhe praktikave më të mira në mesin e rregullatorëve.

Pages

Last updated: December 11, 2017

Share This Page