PROJEKTI PËR ZGJERIM TË BIZNESEVE TË VOGLA

Data e fillimit:  24 prill 2012                                     
Data e përfundimit:  23 prill 2016   
Buxheti i paraparë i projektit (për kohëzgjatjen e projektit):  $5 milionë          
Implementues:  Carana Korporatë

Synimet

Përforcimi i kapacitetit të sektorit privat për nxitjen e zhvillimit ekonomik rajonal, si dhe krijimit të vendeve të punës në rajonet e caktuara të Maqedonisë.


Komponentet

  • Angazhimi i udhëheqësve afaristë, pushteteve lokale dhe institucioneve tjera për identifikimin e mundësive në treg për zhvillim dhe krijim të vendeve të punës.
  • Mbindërtimi i kapacitetit të ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme (NMVM) për të reaguar ndaj mundësive të reja të tregut dhe zhvillimit.
  • Përforcimi i kapacitetit të subjekteve që japin shërbime afariste, për identifikimin dhe përmbushjes më të mirë të nevojave të NMVM-ve.
  • Krijimi i kapacitetit të nevojshëm të forcës së punës për mbështetjen e rritjes së NMVM-ve.
  • Nxitja e pjesëmarrjes së femrave dhe të rinjve në biznes.

Rezultatet/ndikimi i pritur

  • Në tre rajone të Maqedonisë do të zhvillohet dhe demonstrohet modeli efektiv dhe që mund të përsëritet për zhvillim të ndërmarrjeve rajonale, nën udhëhqjen e  sektorit privat.
  • Do të krijohen vende të reja pune (25% për femra, 30% për të rinjë dhe 25% për pakicat etnike).

Informatat për kontakt

Kontakt në USAID:  Tanja Markovska, COR, tmarkovska@usaid.gov
Udhëheqës i projektit:  Carl Larkins, clarkins@carana.com
Përgjegjës për informata: Ivan Mickovski imickovski@carana.com

 

 

Last updated: December 17, 2013

Share This Page