Flag of Kosovo

TRANSFORMIMI I RRETHANAVE JETËSORE

Language: English | Serbian | Shqip
Nxënësi duke punuar me pajisjet që i mundësoi USAID-i

Me rreth 200 familje, Babimoci është njëri nga fshatrat e banuara me serbë të Kosovës, në komunën e Obiliqit, që kanë popullsinë më të madhe. Ekziston vetëm një shkollë fillore në fshat, ku vijojnë mësimin 98 nxënës dhe fëmijë parashkollorë.

Promovimi i dredhëzës ishte një hit me fëmijët e shkollave nga e gjithë Prishtina, të cilët vizituan ngjarjen.

Në tërë Kosovë, USAID punon me rreth 100 kultivues për të promovuar aktivisht llojet e reja të dredhzave dhe teknologjinë, si dhe mënyrta inovative për ti pastruar, paketuar dhe pplasuar këto fruta të buta në treg. 

USAID është zotuar  në ndërtimin e kapaciteteve dhe proceseve që ndikojnë në përmirsimin e ofrimit të shërbimeve

Në vend të deponive ilegale,  qytetarët e Klokotit gëzojnë hapësira të gjelbra ,kënde lojrash për fëmijë dhe lumin e pastër të cilat vijnë si rezultat i ndihmës nga  USAID .

Fshatarët fitojnë shkollë dhe rrugë të re përmes aktivizmit

Qytetaria aktive qëndron në vetë bërthamën e demokracisë së shëndoshë. Me ndihmën e USAID-it, komunat janë duke u angazhuar drejtpërdrejt me qytetarët në procesin e vendim-marrjes.

Vetëdijesimi përmes Facebook-ut dhe Twitter-it

Rinia e Kosovës, duke përfshirë aktivistët në forumet e partive politike, shumë më shpesh është duke përdorur mediat sociale për fushatat e tyre.

Pages

Last updated: September 01, 2016

Share This Page