Tregimet Tona | Kosovo

Speeches Shim

Last updated: March 05, 2021

05-03-2021

Në Kosovë, ka rreth 350,000 ndërtime pa leje, të cilat nuk mund të përdoren si kolateral për investime të mëtejme. Përpjekjet për t’i legalizuar këto ndërtime pa leje kanë rëndësi thelbësore për formalizimin e të drejtave pronësore, përmirësimin e qasjes në financim dhe mbështetjen e rimëkëmbjes ekonomike dhe rritjes ekonomike. USAID-i, përmes aktivitetit Qeverisja Ekonomike, hyri në partneritet me komunat e Prishtinës dhe Graçanicës për të filluar një fushatë të gjerë ndërgjegjësimi me qëllim që të inkurajohen qytetarët për t’i legalizuar ndërtesat pa leje.

05-03-2021

Sipas ligjeve të Kosovës, ndërmarrjet e mëdha tregtare e kanë për detyrim t’i parashtronë pasqyra financiare Administratës Tatimore të Kosovës (ATK) dhe Këshillit të Kosovës për Raportim Financiar (KKRF). Gjatë punëtorive të organizuara me udhëheqësinë e ATK-së, të mbështetura nga USAID-i, përfaqësuesit e sektorit privat identifikuan barrën shtesë që paraqet parashtrimi fizik ndarazi i pasqyrave financiare në institucione të shumëfishta, si një nga sfidat e shumta me të cilat përballen bizneset e Kosovës për të qenë në përputhje me legjislacionin tatimor.

05-03-2021

Si pjesë e dialogut të lehtësuar nga BE-ja për normalizimin e marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë, kryeministrat e të dy vendeve u dakorduan lidhur me një udhërrëfyes në vitin 2015 për integrimin e komunave veriore të Kosovës me shumicë serbe në sistemin e gjyqësorit të Kosovës. Para kësaj marrëveshjeje mbi systemin e drejtësisë, gjykatat e Kosovës funksiononin mbi bazën e dy sistemeve ligjore paralele.

19-02-2021

Këshilli për Ndihmë Juridike Falas (KNJF) është përgjegjës për mbikëqyrjen e zbatimit të plotë të Ligjit për Ndihmë Juridike Falas, veprimtarisë së Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas (ANJF) dhe respektimit të rregullores së ndihmës juridike. Megjithatë, kur Këshillit për Ndihmë Juridike Falas (KNJF) të Kosovës i skadoi mandati në tetor të vitit 2018, Kuvendi i Kosovës nuk i emëroi anëtarët e rinj të Këshillit për 24 muajt pasues për shkak të ndryshimeve politike dhe prioriteteve tjera.

19-02-2021

Gjatë gjashtë viteve të fundit, ndërmarrësit bujqësor të Kosovës kanë riformësuar në vazhdimësi dhe transformuar gjithnjë e më tepër sektorin e bujqësisë. Përmes aktivitetit të USAID-it Rritja Bujqësore dhe Mundësitë Rurale (AGRO), ndërmarrësit bujqësor rritën sipërfaqen e tokës nën kultivim me 4,048 hektarë shtesë në kuadër të 13 zinxhirëve të vlerave të sektorit të frutave dhe perimeve. Kombinimi i sipërfaqes së rritur nën prodhim të kulturave bujqësore dhe përmirësimi i kapaciteteve të grumbullimit rezultoi me 165 milion dollarë amerikan shitje në tregjet vendore dhe ato të eksportit.

Pages