Speeches

Среда, Февраль 28, 2018 - 9:45am

ក្រោមគម្រោងប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដុរមនុស្សនៅកម្ពុជារបស់ទីផ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ អង្គការ Winrock អន្តរជាតិបានចាប់ដៃគូរជាមួយបណ្តាញព័ត៌មាន BBC Media Action ដើម្បីបង្កើតនូវកម្មវិធីមួយ និងដើម្បីផ្តល់នូវវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលមួយស្តីពីការអភិវឌ្ឍជំនាញទន់។ កម្មវិធីនេះធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវជំនាញរបស់កម្មករដែលមានការអប់រំមានកម្រិត ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចស្វែងរក​ទីផ្សារការងារបានកាន់តែជោគជ័យ មានជម្រើសការងារកាន់តែប្រសើរ  បង្កើនសមត្ថភាពប្រាស្រ័យទាក់​ទង​របស់ពួកគេ និងកសាងជំនឿចិត្តរបស់ពួកគេ។ នេះគឺជាផ្នែកមួយដ៏មានសារៈសំខាន់នៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមរបស់​យើង​ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្ស។

Четверг, Февраль 22, 2018 - 9:45am

We are happy to see the great partnerships that have been formed during the project with the Royal Government of Cambodia, commercial brands, garment factories, and other key stakeholders in the garment sector, many of whom are here today. Today, we will discuss the findings of several research activities and an assessment of how the WorkerHealth project provided important family planning and reproductive health services to garment factory workers.

Вторник, Февраль 20, 2018 - 9:45am

As Cambodia moves towards virtual elimination of HIV, it becomes ever more important to know what elements of the national program are producing the desired results and which elements require adjustment. Evaluating innovative approaches to programming and finding efficiencies take on heightened importance. This is where research and evaluation play critical roles. The USAID HIV Innovate and Evaluate Project did just that by providing relevant information to Cambodia's decision-makers at the policy, implementation, and community levels.

Среда, Февраль 14, 2018 - 10:00am

It gives me great pleasure in joining you to commission the water utility at Lorengelup, in central Turkana. This is one of the many activities that USAID is supporting in the region. We are proud to be part of the support for the development of this particular water system that will enable more than 5,500 people to access water.  Lack of access to safe water and sanitation services has direct health implications. Globally, more than 800,000 children die from diarrhea every year. Most of these deaths can be prevented through access to safe drinking water, adequate sanitation, and good hygiene. 

Вторник, Февраль 6, 2018 - 9:30am

Today, we’re here to learn more about Providing For Health (P4H) as a global network, to celebrate Cambodia’s achievements to date, to identify future needs and gaps in programming, and to discuss areas for collaboration in the future. In the move towards UHC, much has been accomplished.

Вторник, Февраль 6, 2018 - 9:30am

ថ្ងៃនេះ យើងមកទីនេះដើម្បីសិក្សាបន្ថែមទៀតអំពីគម្រោង P4H ដែលជាបណ្តាញសកល​មួយ ដើម្បីអបអរសាទរស្នាដៃសម្រេចបានរបស់កម្ពុជារហូតមកដល់ពេលនេះ ដើម្បីកំណត់តម្រូវ​ការចាំបាច់នាពេលអនាគត និងគម្លាតក្នុងការអនុវត្តគម្រោង ព្រមទាំងពិភាក្សាពីវិស័យនៃកិច្ច​សហប្រតិបត្តិការនាពេលអនាគត។ ក្នុងការបោះជំហ៊ានឆ្ពោះទៅគោលដៅគ្របដណ្តប់សុខភាព​សកល​ យើងសម្រេចបាននូវកិច្ច​ការ​ជាច្រើន។​ ថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាបន្ថែមអំពីលទ្ធផលសម្រេច​បាន​ទាំងនេះ ប៉ុន្តែខ្ញុំសូម​អនុញ្ញាត​គូសបញ្ជាក់នូវចំណុចមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

Понедельник, Февраль 5, 2018 - 9:15am

ទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិក USAID ប្តេជ្ញាក្នុងការផ្តល់ដល់កុមារទាំងអស់នៅជុំវិញពិភព​លោក​​ឲ្យទទួលបាននូវ​សេវា​អប់រំ​ប្រកប​ដោយ​គុណភាព ដោយមិនគិតពីពិការភាព ឋានៈសង្គម​របស់​ពួកគេឡើយ។ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា យើងបានដាក់បញ្ចូលនូវការអប់រំប្រកបដោយបរិយាបណ្ណ​ជា​​ផ្នែក​​មួយ​​នៃកិច្ចគាំទ្រដ៏ទូលំទូលាយរបស់យើងចំពោះក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដោយ​ផ្តោតលើអំណានថ្នាក់ដំបូងតាមរយៈគម្រោងកុមារទាំងអស់អាន។

Понедельник, Февраль 5, 2018 - 9:15am

USAID is committed to providing access to quality education for all children, regardless of their disabilities and social status, around the world. In Cambodia, we have integrated inclusive education as part of our broader support to the Ministry of Education, Youth and Sport focusing on early grade reading through the All Children Reading Cambodia project.

Вторник, Январь 23, 2018 - 12:00pm

I am pleased to be here today. Congratulations members of the 12th parliament on your election and nomination to serve the people of Kenya. This is something to be proud of -- public service is a great honor and responsibility. At USAID, we have been pleased to partner with Kenya Women Parliamentary Association -- KEWOPA -- an organization committed to empowering women to reach their political potential, no matter which party they belong too. Women’s participation, after all, is not a partisan issue.

Среда, Январь 17, 2018 - 6:15am

Over the next two days, we look forward to discussing the exceptional progress Bangladesh has made in many key development sectors and what we can do to build on this progress to ensure that growth is inclusive and leaves no one behind.

It is no secret that Bangladesh made outstanding progress on key Millennium Development Goals and we are confident that similar progress is possible under the Sustainable Development Goals. Indeed, Bangladesh has already shown leadership on the SDGs and has been impressively proactive in incorporating the SDGs into its 7th Five Year Plan and other budget and strategic planning efforts.

Pages

Last updated: January 31, 2017

Share This Page

Subscribe to Speeches

Press inquiries

If you are a member of the press, you may contact our press relations office at:

U.S. Agency for International Development
Office of Press Relations
Ronald Reagan Building
Washington, D.C. 20523-0016
Telephone: 202-712-4320
FAX: 202-216-3524
Email:  press@usaid.gov