Language

Democrație participativă consolidată 

 

Procese politice incluzive și participative în Moldova / Moldova Inclusive and Participatory Political Processes (MIPPP)
Implementator: Consortium for Elections and Political Processes Strengthening (CEPPS)/IRI și NDI
Durata proiectului: august 2016 - iulie 2026
Bugetul prevăzut: $22,6 milioane


MIPPP lucrează cu partidele politice, liderii de partide naționale, actori politici emergenți, oficiali ai autorităților publice locale, organizații ale societății civile  și activiști, cu scopul de a asigura o concurență politică mai echitabilă și mai transparentă în Republica Moldova, care să fie mai reprezentativă și mai responsabilă față de cetățeni. În prima fază a proiectului, MIPPP s-a concentrat pe trei domenii cheie: promovarea partidelor politice mai incluzive și mai responsabile la nivel național, sprijinirea partidelor emergente și a grupurilor subreprezentate în încercarea de a-și spori participarea în cadrul sistemului politic și îmbunătățirea reprezentării cetățenilor la nivel local de către oficialii de partid și guvernamentali.  În iunie 2022, USAID a extins acest proiect și a structurat faza a doua în jurul unui nou set de obiective: procesele politice democratice consolidate pentru a răspunde mai bine nevoilor cetățenilor cu drept de vot; normele democratice care guvernează procesul politic solidificate; și educația civică și implicarea tinerilor, femeilor și populației subreprezentate consolidate. MIPPP utilizează consultări, ateliere ghidate, instruiri în domeniul leadership, forumuri și cercetare coordonată a opiniei publice pentru a atinge obiectivele proiectului.


Comunitatea Mea / My Community (CM)
Implementator: IREX
Durata proiectului: martie 2018 - martie 2026
Bugetul prevăzut: $35,5 milioane


Comunitatea Mea va consolida administrațiile locale ca să devină mai eficiente, transparente și responsabile în fața cetățenilor. În cadrul acestui proiect, USAID va consolida capacitățile administrațiilor locale de a răspunde nevoilor cetățenilor și pentru atingerea celor patru obiective majore: 1) sporirea calității și accesului la serviciile municipale; 2) consolidarea implicării cetățenilor în administrația locală; 3) promovarea reformei politicii de descentralizare; și 4) creșterea veniturilor generate de afacerile locale și îmbunătățirea practicilor de gestionare financiară în administrațiile locale. Proiectul prevede suport exhaustiv pentru circa 130 de comunități, inclusiv orașe și sate, cu accent pe organele locale de autoguvernare. Administrațiile publice locale (APL) vor implica grupuri civice și întreprinderi locale pentru a-și dezvolta comunitățile și a îmbunătăți serviciile publice. De asemenea, proiectul va lucra cu partenerii guvernului central, asociațiile și grupurile societății civile pentru a promova reforma politicii de descentralizare, a crește viabilitatea financiară a APL-urilor și aborda eficientizarea proceselor interne prin intermediul soluțiilor digitale. 

Programul de Transparenţă şi Responsabilitate Democratică / Democratic Transparency and Accountability Program (DTAP)
Implementator: Asociația Promo-LEX
Durata proiectului: iulie 2016 - martie 2025
Bugetul prevăzut: $9,05 milioane


Programul de Transparenţă şi Responsabilitate Democratică (DTAP) are scopul de a spori credibilitatea proceselor electorale prin monitorizarea alegerilor și promovarea unui mediu favorabil pentru competiția politică. Programul consolidează mecanismele de transparență și responsabilitate electorală; angajează actori precum societatea civilă, grupuri comunitare, membri de rând ai partidelor și activiști pentru a exercita presiuni asupra factorilor de decizie pentru a fi mai receptivi în fața cetățenilor și a se angaja în alegeri și competiție politică mai corecte și mai reprezentative; pentru a promova activismul civic și educația în domeniul drepturilor omului și combate discursurile de ură și discriminarea.

MEDIA-M: Mass media în sprijinul democrației, incluziunii și responsabilității în Moldova / MEDIA-M: Media Enabling Democracy, Inclusion and Accountability in Moldova
Implementator: Internews
Durata proiectului: aprilie 2017 - septembrie 2023
Bugetul prevăzut: $8,3 milioane


MEDIA-M are obiectivul de a promova dezvoltarea instituțiilor mass-media independente, profesionale, care să ofere cetățenilor acces la o varietate de perspective și să creeze un sector media care este mai rezilient în fața presiunilor politice și financiare. Concentrându-se pe oferta și cererea de informații obiective, acest proiect consolidează capacitatea mass-mediei independente de a-și îndeplini rolul de supraveghetori ai guvernului și de a servi drept spațiu pentru ca cetățenii să se angajeze în dialogul de politici publice. Concentrarea MEDIA-M asupra mediului legal favorabil consolidează protecțiile existente pentru libertatea de exprimare, facilitează o mai bună implementare a legilor și pledează pentru reglementarea sectorului media în conformitate cu normele internaționale.

Schimbând modul prin care avem grijă / Changing the Way We Care (CTWWC)
Implementator: Catholic Relief Services
Durata proiectului: octombrie 2020 - septembrie 2023
Bugetul prevăzut: $6,5 milioane


Changing the Way We Care (CTWWC) Moldova face parte dintr-o Alianță Globală de Dezvoltare mai amplă care activează pentru a promova îngrijirea familială sigură și iubitoare pentru copiii care sunt reintegrați din instituțiile rezidențiale și copiii pentru care există riscul de a fi separați de familie, prin consolidarea familiilor și reformarea sistemelor de îngrijire a copiilor. În Moldova, proiectul lucrează cu Guvernul Republicii Moldova pentru a ajuta copiii, inclusiv copiii cu dizabilități, să rămână sau să se întoarcă în familii prin intervenții de consolidare a familiei care iau în considerare dorințele și nevoile copiilor, implicarea comunității locale în reintegrare și îngrijire adecvată bazată pe familie și tranziția sau transformarea instituțiilor și a altor servicii de îngrijire rezidențială, inclusiv politica națională și investițiile în forța de muncă necesare pentru a sprijini aceste necesități. După aprobarea Programului Național pentru Protecția Copilului și a Planului de Acțiuni al acestuia pentru 2022-2025, CTWWC va sprijini peste 30 de acțiuni din plan, acoperind Obiectivele 1 și 3 din Programul Național.

Proiectul Instanțe Judecătorești Model / Model Court Initiative (MCI)
Implementator: Dexis Consulting Group (fost Checchi Consulting)
Durata proiectului: ianuarie 2021 - ianuarie 2024
Bugetul prevăzut: $5,6 milioane


Proiectul Instanțe Judecătorești Model are scopul de a spori performanța instanțelor judecătorești prin prestarea serviciilor de justiție de calitate și de a îmbunătăți legătura dintre instanțele judecătorești, comunități și utilizatorii sistemului. MCI are două obiective majore: 1) identificarea și sprijinul instanțelor din Republica Moldova pentru obținerea și menținerea statutului de instanță judecătorească model prin îmbunătățirea serviciilor oferite publicului și 2) asistență suplimentară la nivel național pentru facilitarea schimbărilor care contribuie la îmbunătățiri ale instanței la nivel individual. În implementarea activităților sale, MCI lucrează în parteneriat cu actori cheie și părți interesate din sistemele de justiție din Moldova, în primul rând CSM, MJ, ACA, Institutul Național al Justiției (INJ), precum și instanțele din întreaga țară și OSC. MCI a organizat o ofertă deschisă pentru solicitanți în rândul tuturor tribunalelor de primă instanță și a selectat Bălți, Ungheni și Edineț (selectată în iunie 2022) în calitate de instanțe pilot care vor beneficia de consolidarea capacităților prin metode inovative, cu accent pe perfecționarea instanțelor, sporirea performanțelor și comunicare sporită cu justițiabiliii și publicul general.

Valorificarea puterii datelor în beneficiul copiilor (Date pentru Impact - D4I) / Harnessing Data for the Better Life of the Child (Data For Impact - D4I)
Implementator: Palladium Group
Durata proiectului: decembrie 2019 - august 2023
Bugetul prevăzut: $3,5 milioane (fonduri adiționale în calitate de suport pentru refugiați $1.006.679) Total $4,5 milioane


Obiectivul general al proiectului este de a consolida capacitatea guvernului și a partenerilor săi la nivel național și sub-național de a colecta, analiza și utiliza datele pentru a genera un impact pozitiv asupra copiilor aflați în situații de risc. Proiectul va elabora un Sistem Informațional de Protecție a Copilului (SIPC) complet funcțional, capabil să genereze date longitudinale fiabile și indicatori necesari pentru a planifica inițiativele de reformare și pentru a sprijini procesele de luare a deciziilor. De asemenea, D4I va consolida capacitatea țării de colectare, analizare și utilizare a datelor pentru a informa instituțiile de protecție a copilului și reforma îngrijirii la nivel național și sub-național. Finanțarea adițională oferită vine în sprijinul guvernului pentru a răspunde crizei refugiaților și pentru a se asigura că serviciile esențiale sunt furnizate atât refugiaților, cât și cetățenilor Republicii Moldova. D4I va implementa diverse activități, concentrate pe colectarea datelor de înaltă calitate, sprijinirea revizuirii și utilizării datelor pentru a informa deciziile guvernamentale, cu obiectivul final de a îmbunătăți viața refugiaților ucraineni care se află în prezent în Republica Moldova și a comunităților gazdă.

Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente / Enhancing Democracy in Moldova via Inclusive and Transparent Elections (EDMITE)
Implementator: Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)
Durata proiectului: august 2017 - decembrie 2023
Bugetul prevăzut: $3,7 milioane


Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente (EDMITE) urmărește să obțină o integritate, transparență și incluziune sporite a procesului electoral din Republica Moldova prin asigurarea unei administrații electorale mai independente și mai credibile și a cetățenilor mai bine informați și proactivi. EDMITE, care a intrat în a doua etapă în 2020, s-a concentrat pe modernizarea soluțiilor IT prin creșterea capacităților funcționale și tehnice ale Sistemului Informațional Automatizat de Stat „Alegeri” (SIASA); dezvoltarea și implementarea programelor de informare a alegătorilor și educație civică; consolidarea capacității de supraveghere și monitorizare eficace și coerentă a finanțării partidelor politice și campaniilor electorale; și îmbunătățirea cadrului legal și de reglementare pentru a răspunde recomandărilor făcute de misiunile de monitorizare a alegerilor.

Sprijin pentru Secretariatul de Pre-Vetting (SSPV) / Support to the Pre-Vetting Secretariat (SPVS)
Implementator: Dexis Consulting Group (Dexis)
Durata proiectului: februarie 2022 - iunie 2023
Bugetul prevăzut: $2,3 milioane


Proiectul Sprijin pentru Secretariatul de Pre-Vetting lucrează la crearea și dotarea unui Secretariat operațional care să asiste Comisia de Evaluare însărcinată cu examinarea integrității candidaților la organele de administrație a judecătorilor și procurorilor din Republica Moldova, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și Consiliul Superior al Procurorilor (CSP). Evaluarea extraordinară a acestor două organe autonome ale justiției și procuraturii a fost denumită proces de pre-vetting. În Strategia de Reformare a Sectorului Justiției pentru anii 2022-2025 recent adoptată, Ministerul Justiției a plasat pre-vetting-ul în topul priorităților sale pentru reformarea sectorului justiției. Actualul proiect este un pachet de sprijin accelerat, oferit ca răspuns direct la solicitarea Ministerului Justiției și va permite implementarea primei etape a planului de reformare al Guvernului Republicii Moldova pentru a verifica integritatea și profesionalismul tuturor actorilor din sistemul de justiție.

Proiectul LEADER în Moldova / Moldova Rural LEADER Project (MRLP)
Implementator: Solidarity Fund PL
Durata proiectului: august 2020 - august 2023
Bugetul prevăzut: Contribuția USAID: $1.500.000; MAE al Poloniei: $1.500.000


Obiectivul proiectului este de a oferi comunităților din Republica Moldova asistență cuprinzătoare pentru dezvoltarea locală, urmând abordarea LEADER a UE / Dezvoltarea Locală Condusă de Comunitate, prin implicarea tuturor actorilor comunitari (reprezentanți ai sectorului public, privat și civic) și abordând provocările de dezvoltare locală. Proiectul va îmbunătăți competitivitatea și condițiile de viață în comunitățile rurale cu o dimensiune puternică de abilitare a oamenilor. Obiectivele vor fi atinse prin: 1) facilitarea procesului de creare a 16 noi parteneriate locale intersectoriale - Grupuri de Acțiune Locală (GAL), extinzând astfel acoperirea la 650.000 de locuitori și aproximativ 35% din teritoriu; 2) sprijinirea celor 26 de GAL-uri existente; 3) pilotarea metodologiilor inovatoare; 4) consolidarea capacității organizaționale a Rețelei naționale LEADER și a GAL-urilor pentru a crea un LEADER mai inteligent.

Medierea Comercială și Arbitrajul în Moldova (Faza a IV-a) (Acord de contribuție la program) / Moldova - Commercial Mediation and Arbitration (Phase IV) (Program Contribution Agreement)
Implementator: Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Organizația Internațională pentru Dezvoltarea Dreptului (IDLO)
Durata proiectului: iunie 2018 - decembrie 2023
Bugetul prevăzut: $1,5 milioane


Proiectul a fost lansat în 2013 pentru a sprijini implementarea primei Strategii de reformare a sectorului justiției (2011-2015), care s-a concentrat în mod specific pe consolidarea sistemului de soluționare alternativă a litigiilor (ADR) în Moldova și promovarea utilizării acestuia în comunitatea de afaceri. Contribuția USAID la Faza IV (2018-2022) urmărește asistarea Guvernului Republicii Moldova în promovarea utilizării medierii comerciale la nivel național, precum și îmbunătățirea accesului la arbitraj și creșterea nivelului de competențe relevante pentru arbitraj. Prin activitățile desfășurate în cadrul acestui proiect, ADR-ul va fi constituit și va deveni o normă de afaceri în Republica Moldova.