Transforming Lives

Every day, all over the world, USAID brings peace to those who endure violence, health to those who struggle with sickness, and prosperity to those who live in poverty. It is these individuals — these uncounted thousands of lives — that are the true measure of USAID’s successes and the true face of USAID's programs.

Rinia e Kosovës, duke përfshirë aktivistët në forumet e partive politike, shumë më shpesh është duke përdorur mediat sociale për fushatat e tyre. Duke shkuar një hap më tutje nga mediat tradicionale, qëllimi i tyre është të rrisin ndërgjegjësimin në lidhje me çështjet duke përdorur rrjetet si Facebook, Twitter dhe forume të tjera për të krijuar faqe të komunitetit me fotografi, logo dhe pamjet vizuale.

Mladi na Kosovu, uključujući i aktiviste sa partijskih foruma, češće koriste društvene medije za svoje kampanje. Idući dalje od tradicionalnih medija, njihov cilj je podizanje svesti o pitanjima koristeći mreže kao što su Facebook, Tvitter i drugim forumima stvarajući stranice zajednice sa fotografijama, reklamama i vizuelnih slika.

Egmend Daija je oduvek stvarao umetnička dela radeći u svom zanatu, dizajnirajući i stvarajući sopstvenim rukama svojevrsne tašne, prtljage i skoro svaku vrstu proizvoda koji se može sašiti od kože. Daija je menjao unutrašnje kožne presvlake i razne kožne detalje starih automobila, presvlačio berberske stolice, pa čak pravio i kutije za poklone koje je Kosovska vlada slala Beloj Kući i Vatikanu.         

Egmend Daija gjithmonë ka shndërruar ne art punën e tij prej zejtari, duke disenjuar dhe krijuar me punë dore çanta te llojit te vet, por edhe valixhe dhe shumë produkte tjera qe mund të qepen nga lekura.

Është e vështirë të imagjinohet një botë pa lojëra. Sporti dhe lojërat janë pjesë përbërse e jetës së përditshme në të gjitha komunitetet. Ato jo vetëm që u ndihmojnë banorëve të zhvillojnë lidhje të qëndrueshme me fqinjët e tyre, komunitetin lokal, dhe ambientin, por edhe bashkojnë njerëz të prejardhjeve, profesioneve, përkatësive etnike, dhe religjioneve të ndryshme, përderisa familjarët dhe miqtë e tyre i përkrahin nga anash.   

Teško je zamisliti svet bez igara. Sport i igre su integralan deo svakodnevnog života u svim zajednicama. Osim što pomažu prebivaocima da razviju smisao za povezivanje sa svojim komšijama, lokalnom zajednicom i širom okolinom, one takođe zbližavaju ljude široko različitih iskustava, profesija, etničke i verske pripadnosti, dok njihove porodice i prijatelji navijaju sa strane.      

The psychological wounds left over from the sexual violence inflicted during Sri Lanka’s 30-year civil war remain raw even now, four years after peace was proclaimed in 2009. The desensitizing effects of prolonged, systematic sexual violence have left many Sri Lankans inured and resigned to such abuse, leaving women and children susceptible to these crimes long after the formal end of hostilities. The most vulnerable are internally displaced persons, returnees and other conflict-affected individuals in the north and east.

With the exception of fish, Bosnia and Herzegovina (BiH) has been unable to export agricultural products of animal origin, such as dairy products and honey, to the European Union because it could not demonstrate that it meets all of the EU's food safety standards. Restricted access to the EU’s large, higher-paying markets adversely affects more than 20,000 BiH dairy farmers and 10,000 beekeepers.
 
Vladan Blagojevic is a coppersmith in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (BiH). His family has been making traditional kettles used in brandy making since 1921, almost 100 years. Today, his copper chandeliers and other Bosnian artisan products are sold in prestigious Manhattan boutiques. 
 
It all started with a walk around Bascarcija, the old part of the city, according to Bruce Gilardi, a New York businessman living in Sarajevo and working to connect artisans from BiH with merchants and designers in New York City.
 

Pages

Last updated: June 09, 2015