Transforming Lives

Every day, all over the world, USAID brings peace to those who endure violence, health to those who struggle with sickness, and prosperity to those who live in poverty. It is these individuals — these uncounted thousands of lives — that are the true measure of USAID’s successes and the true face of USAID's programs.

Poljoprivreda je najveća industrija na Kosovu, ali je ekonomski rast sektora  ograničen  nedostatkom opreme, ograničenim sortama useva, zastarelim načinima proizvodnje i malim gazdinstvima. Da bi se ovi izazovi  prevazišli, USAID-ov  Program Novih Mogućnosti  za Poljoprivredu uvodi  nove sorte  useva i podržava  poljoprivrednike u  proizvodnji, brendiranju i marketingu.

Një sasi e tepërt e verës ka provokuar një krizë në zemër të rajonit që kultivon rrushin në Kosovë. Çdo vjeshtë, pronarët e vreshtave lënë të kalben mijëra ton kabernet, merlot dhe lloje të tjera të rrushit të pashitur. Ndërkohë që, ky vend i varfër në Evropën juglindore importon 30 për qind të rrushit të tryezës që konsumon. Mospërputhja midis ofertës dhe kërkesës mashtron fermerët e Kosovës dhe shton balancin tashmë asimetrik të tregtisë. Kjo gjithashtu nxit dhunë të rastit, gjatë protestave të organizuara nga kultivuesit e frustruar të rrushit që kërkojnë ndihmën e qeverisë.

Prezasićenost  vinima   izazvala je krizu u srcu  kosovskog vinogradarskog regiona. Svake  jeseni, vlasnici  vinograda  prepuštaju truljenju  na hiljade tona   neprodatog  kabernea, merloa i  drugih sorta  visnkog grožđa. U međuvremenu, ova siromašna zemlja u jugositočnoj Evropi uvozi  30  posto  stonog grožđa za svoju potrošnju. Nesklad između  ponude  i potražnje uskraćuje kosovske poljoprivrednike i  dodaje se na  već  neujednačen trgovinski bilans. To takođe  provocira povremeno nasilje, tokom protesta  koje organizuju   isfrustrirani   uzgajivači grožđa koji  traže  pomoć vlade.

Një vorbë me mjaltë në dollap është më tepër se thjeshtë një  ëmbëlsirë e shijshme; konsumimi ditor i një sasie të vogël të mjaltës përmirëson shëndetin. Ndoshta ky fakt është njëra ndër arsyet pse kërkesa për mjaltë organike në treg është në rritje të vazhdueshme.     

Tegla meda u Vašem kredencu je mnogo više od ukusnog zaslađivača. Mnogi veruju da jedna kašika dnevno ovog drevnog leka može da unapredi zdrablje čoveka. Verovatno je ovo jedan od razloga zašto je potražnja na tržištu za organskim medom u stalnom porastu. 

Vesa Gashi ka plan për këdo në Kosovë që ka arsye për të festuar. Nëse keni ndërmend të martoheni, të festoni ditëlindje apo thjeshtë dëshironi që të shkoni dikund dhe të dalldiseni duke harruar përkohësisht brengat e përditshme, Gashi, 26, është aty për t’ju ndihmuar. Prej se themeloi kompaninë e saj për menaxhimin e evenimenteve në vitin 2012, Gashi ka planifikuar më tepër se 150 gala-pritje, mbrëmje solemne, dhe ahengje tjera të ndryshme.

“Unë i ofroj të gjitha, por nëse edhe ndodhë që të mos kem diçka, unë e gjej patjetër,” thot Gashi. “Unë kam çdo gjë nën kontroll.”

Vesa Gaši ima plan za sve i svakoga na Kosovu sa razlogom da slavi. Ako se možda ženite/udajete, slavite rođendan, ili ste prosto željni dobrog provoda, Gaši, 26, je tu da pomogne. Od kada je Gaši osnovala svoju kompaniju za menadžovanje svečanosti u 2012-oj, ona je isplanirala više od 150 gala prijema, noćnih zabava i raznih žurki.

“Ja nudim sve, i ako se možda desi da nešto nemam, ja to nabavim,” kaže Gaši. “Ja sređujem sve.”

Me rreth 200 familje, Babimoci është njëri nga fshatrat e banuara me serbë të Kosovës, në komunën e Obiliqit, që kanë popullsinë më të madhe. Ekziston vetëm një shkollë fillore në fshat, ku vijojnë mësimin 98 nxënës dhe fëmijë parashkollorë. Megjithëse fëmijët kanë vullnet për të mësuar, shkollës i mungojnë pajisjet, ndërsa ndërtesa është në gjendje të keqe dhe kohëve të fundit nuk është investuar fare në të.

Sa oko 200 porodica koje žive u ovom selu, Babin Most je jedno od najvećih srpskih sela u opštini Obilić na Kosovu. U selu se nalazi samo jedna osnovna škola koju pohađa 98 učenika i predškolske dece. Iako su deca željna znanja, škola gotovo da nema nikakvu nastavnu opremu, a sama zdrada je u dosta lošem stanju, i očigledno je da skoro u nju ništa nije investirano.

Pages

Last updated: January 15, 2015