Transforming Lives

Every day, all over the world, USAID brings peace to those who endure violence, health to those who struggle with sickness, and prosperity to those who live in poverty. It is these individuals — these uncounted thousands of lives — that are the true measure of USAID’s successes and the true face of USAID's programs.

In Rwanda, approximately 44 percent of children are stunted due to malnutrition. While Rwandan families are encouraged to prevent malnutrition, most rural communities lack the ingredients and knowledge to prepare a balanced diet. In most cases, they grapple with lack of other basic needs and end up giving little attention to the quality of food they eat. 

Agnes Mukaloni, a pyrethrum (commonly known as chrysanthemum) farmer, says she never thought it would be possible to grow crops on land she called her own, but this season, she will do just that. 

Mukaloni leads a women’s group of 30 pyrethrum farmers who organized to pool percentages of their incomes into a savings account, which they used in the latter months of 2013 to rent a plot of farmland for one year. The group was able to earn about $200 (120,000 Rwandan francs) in four months.

Claudine Mukeshimana, 31, is a mother of two and a businesswoman in Rwanda’s Eastern province. In 2003, she opened a small general store selling milk, sugar and rice. A few years later, in 2009, she changed the focus of her business and began selling agricultural inputs for crop production, hoping to make better use of her agronomy training. Since then, she hasn’t looked back.

In western Nepal’s Banke district, the Duduwa River surrounds the Farm Tole village on three sides. As picturesque and convenient as this may appear, the river also makes the village vulnerable to floods. Over the years, monsoon flooding has become progressively more serious, with land along the river being washed away every year.

Facing ever more frequent droughts and floods, an estimated 1.1 million Kenyans living in the country’s arid and semi-arid regions struggle to maintain their crops and herds, and thousands of children face a constant threat of hunger and malnutrition. Emergency food assistance has provided a lifesaving safety net to many of these households—but can it do more?

Përpjekjet për të modernizuar industrinë e rrushit tryezë u shpaguan, me kultivuesit vendas që nënshkruan një marrëveshje të madhe eksporti për të furnizuar tregjet në Evropën perëndimore.

Zëri i Bujkut, një shoqatë e kultivuesve të rrushit me bazë në Rahovec, kohët e fundit ka bërë një marrrëveshje që të eksportojë 7,000 ton rrush tryeze të freskët, duke filluar me vjeljen vjeshtore. Marrëveshja e nënshkruar në nëntor 2013 me shitësin Gjermano-Kosovar KELMENDI GmbH, potencialisht mbulon tërë vjeljen lokale të rrushit cilësor të tryezës.

Napori  da se osavremeni  kosovska  industrija  stonog grožđa su se  isplatili time  što  domaći  vinogradari potpisuju važne izvozne aranžmane za snabdevanje  tržišta u zapadnoj Evropi. 

Zëri i Bujkut, udruženje vinogradara u Orahovcu, nedavno je  skopila   posao  o izvozu  7,000 tona svežeg  stonog grožđa, počevši sa jesenjom berbom  2014.  Posao  koji  je  potpisan  u novembru  2013 –te godine sa  nemačko-kosovskim prodavcem  hrane na veliko  KELMENDI GmbH, potencijalno,   obuhvata  čitavu  domaću  berbu  kvalitetnog grožđa.

Pouzdana infrastruktura od vitalnog je značaja za ekonomski i društveni razvoj zabačenih sela, posebno zato što pripadnici ovih zajednica na taj način imaju bolji pristup zdravstvu i obrazovanju.

Infrastruktura e sigurt e transportit është vitale për zhvillimin ekonomik dhe social të një komuniteti të largët, veçanërisht sa i përket qasjes së banorëve në kujdesin shëndetësor dhe arsimin.

Pages

Last updated: May 02, 2016