Transforming Lives

Every day, all over the world, USAID brings peace to those who endure violence, health to those who struggle with sickness, and prosperity to those who live in poverty. It is these individuals — these uncounted thousands of lives — that are the true measure of USAID’s successes and the true face of USAID's programs.

The Serbian judicial reforms of 2010 and 2013 have had a dramatic effect on the work of the courts, and have brought with them a vital need for the role of a court administrator to help manage these transitions.

One of the least developed countries worldwide, Niger faces chronic food insecurity due to reliance on subsistence rain-fed agriculture, aggravated by high population growth, land degradation and climate change. The most recent food and nutrition crisis in 2012 drastically weakened vulnerable populations’ ability to recover from crises.

To address this chronic food insecurity, USAID is supporting a multi-layered development food assistance program implemented by Catholic Relief Services (CRS) in several communities in Niger.

Në Kosovë është e pamundur të mos vërehen me mijëra fëmijë. Kosova nuk është vetëm njëri ndër vendet më të varfëra të Europës, por edhe vendi më i ri i saj. Më tepër se 35 përqind e popullsisë së saj janë të moshës nën 18 vjeç.  

Ma gde bilo na Kosovu, nemoguće je ne primetiti na hiljade dece. Kosovo nije samo jedna of najsiromašnijih zemalja Evrope, već je i najmlađa. Više od 35 posto njenog stanovništva je starosne dobi ispod 18 godina.

Lëmshi me formë të rregullt i përbërë nga vijat e kaltërta, gjelbërta dhe të kuqe, në monitorin kompjuterik të Krenar Spahijës, ndoshta do të mund të merrej, në mënyrë simbolike, si një hartë e cila rrëfen udhën drejtë një të ardhme të ndritshme për Kosovën, këtë vend të vogël në Europën juglindore. 

Dukagjin Dedaj fermer i qumështit për më shumë se një dekadë ka filluar me një tufë prej 15 lopëve e cila u shtua në 52 sosh. Dedaj gjithnjë e ka ditur se lopët e tij prodhojnë qumësht me cilësi të shkëlqyer. Sot, në sajë të USAID-it, dëshmia është në xhepin e tij.

Duke nxjerrë telefonin e tij celular, Dedaj e tregoi një mesazh të marrë kohëve të fundit nga një laborator shtetëror, që në mënyrë koncize jepte hollësi se si qumështi i tij i papërpunuar matej me tetë parametra të standardizuar, duke përfshirë yndyrën, proteinat dhe përqindjen e sheqerit.

Pravilno uređeni čvornovati oblik sastavljen od plavih, zelenih i crvenih linija na kompjuterskom monitoru Krenara Spahije bi možda mogao simbolično poslužiti kao putokaz ka prosperitetnoj budućnosti za Kosovo, ovu malu zemlju u jugoistočnoj Evropi.   

Inženjerov dizajn za štampanu PCB ploču omogućava redak letimičan pogled na stvaranje visokotehnološkog proizvoda u jednoj zemlji sa pretežno niskotehnološkom ekonomijom. To jedan od načina na koji se Spahijin poslodavac, Prištinska kompanija Tekfuze, odupire očekivanjima.

Dukagjin Dedaj  mlekar  više od deset godina,   počeo  je sa  stadom od  15 krava koje se uvećalo na   52.  Dedaj je oduvek znao da njegove krave daju mleko izuzetnog kvaliteta.  Danas, zahvaljujući USAID-u, objektivan dokaz je u njegovom džepu.

Vadeći svoj mobilni telefon,  Dedaj je pokazao poruku koju je nedavno primio iz državne laboratorije. Ona sažeto daje podatke o tome kako je njegovo sirovo mleko izmereno prema osam standardizovanih parametara, uključujući procenat masnoće, proteina i  šećera.

Dukagjin Dedaj, a dairy farmer in Kosovo for more than a decade, started with a herd of 15 cows that grew into 52. Dedaj has always known his cows produce excellent quality milk. Today, thanks to USAID, the proof is in his pocket.

Pulling out his cell phone, Dedaj shows off a message recently received from a state laboratory. It concisely details how his raw milk measures against eight standardized parameters, including fat, protein and sugar percentages.

Pages

Last updated: February 20, 2015