Transforming Lives

Every day, all over the world, USAID brings peace to those who endure violence, health to those who struggle with sickness, and prosperity to those who live in poverty. It is these individuals — these uncounted thousands of lives — that are the true measure of USAID’s successes and the true face of USAID's programs.

Imagine living in one of the most biodiverse regions in West Africa, but not being able to reap the benefits of your environment.

Tokom 1990-ih godina, obrazovni sistem na Kosovu je bio u haosu, pogotovu za učenike iz manjinskih etničkih zajednica. Za školovanje na svom maternjem jeziku, učenici koji govore albanski su jedino mogli pohađati neformalnu, privatno vođenu nastavu. Deca iz manjinskih zajednica kao što su romska, aškalijska i egipćanska, većinom nisu uopšte išla u školu.  

Gjatë viteve të 1990-ta, sistemi i arsimit në Kosovë gjendej në kaos, sidomos për nxënësit nga minoritetet etnike. Për shkollim në gjuhën e tyre amtarë, nxënësit shqipfolës mund të vijonin vetëm mësimin e organizuar në mënyrë joformale dhe privatisht. Fëmijët nga komunitetet minoritare si romët, ashkalinjtë, dhe egjiptasit, në masën më të madhe fare nuk shkonin në shkollë.

In southern Afghanistan, years of war and insecurity have widowed many women. Without a male head of household, women are not able to leave the home to access economic opportunities.

February 2016—Transitions from authoritarian rule to multiparty democracy are often contentious, rocky affairs. But public radio and an organized dose of openness helped Guinea avert violence in 2015 that marred its 2010 election.

Lack of information can quickly spawn destructive rumors and misinformation that fuels conflict. Last October, USAID’s Radio Synergy program trained and deployed more than a 130 journalists in all 33 Guinean prefectures to support communications for the National Independent Electoral Commission.

Aq modern, në fakt, sa që zgjidhja alternative e kontesteve (ZAK) paraqet boshtin kurrizor të së drejtës ndërkombëtare. Meqë shtetet e ndryshme kanë sisteme të ndryshme ligjore, kontestet ndërkombëtare vështirë zgjidhen në gjykata. Metoda të ngjashme alternative mund të përdoren edhe për të zgjidhur konteste në mes të kompanive apo individëve.

Februar 2016. – Kosovo ima pravni problem. Nagomilan broj od preko 400.000 nerešenih predmeta čeka presudu, a pojedini predmeti u sudovima mogu da traju od četiri do šest godina. Više od 100.000 neizvršenih presuda posebno pogađaju poslovne sporove.

In the 1990s, the Kosovo education system was in chaos, especially for ethnic minority students. For education in their native language, Albanian-speaking students could only attend informal, privately run classes. Minority Roma, Ashkali and Egyptian children largely didn’t go to school at all.

People leaving in the village of Arijuana in Mozambique's Zambezia province must travel 25 to 50 kilometers on foot to access basic health care. The distance is often too far for the sick to undertake. A new health center in the final stages of construction, however, stands as a testament to perseverance and ingenuity amid a harsh and isolated environment.

Pages

Last updated: January 16, 2018