Transforming Lives

Every day, all over the world, USAID brings peace to those who endure violence, health to those who struggle with sickness, and prosperity to those who live in poverty. It is these individuals — these uncounted thousands of lives — that are the true measure of USAID’s successes and the true face of USAID's programs.

Thiès, Senegal—In the midst of a test plot marked with yellow flags, two young scientists work together amid multiple rows of small millet plants, manipulating an electronic device used to measure the strength of the plants. Neither seems to mind the light rain as they note the data registering from the machine.  

Fernandinho Mequicene has an unusual job for a young man from Mozambique. His days and nights are spent helping scientists track lions in the remote wilderness of Gorongosa National Park. On a typical evening, he stands atop a Land Rover holding a radio antenna high in the sky in search of a signal from the radio collar placed on a big male lion.

Në vend të deponive ilegale,  qytetarët e Klokotit gëzojnë hapësira të gjelbra ,kënde lojrash për fëmijë dhe lumin e pastër të cilat vijnë si rezultat i ndihmës nga  USAID .

Zahvaljujući pomoći USAID-a, građani Klokota u mestima nekad divljih deponija sada imaju priliku da uživaju u zelenoj površini, igralištu i čistijoj reci.

Qytetaria aktive qëndron në vetë bërthamën e demokracisë së shëndoshë. Me ndihmën e USAID-it, komunat janë duke u angazhuar drejtpërdrejt me qytetarët në procesin e vendim-marrjes. Mbajtja e debateve publike gjatë zhvillimit të buxhetit komunal, është njëra nga rrugët kryesore përmes së cilave zyrtarët komunal inkorporojnë kontributin e qytetarëve në një mënyrë domethënëse.   

Aktivno građanstvo je u samoj jezgri zdrave demokratije. Uz pomoć USAID-a, opštine su neposredno angažovane sa samim građanima u procesu donošenja odluka. Održavanje javnih rasprava za vreme razvoja opštinskih budžeta, je jedan od glavnih načina na koji opštinski službenici ugrađuju doprinos građana na sadržajan način.

Rinia e Kosovës, duke përfshirë aktivistët në forumet e partive politike, shumë më shpesh është duke përdorur mediat sociale për fushatat e tyre. Duke shkuar një hap më tutje nga mediat tradicionale, qëllimi i tyre është të rrisin ndërgjegjësimin në lidhje me çështjet duke përdorur rrjetet si Facebook, Twitter dhe forume të tjera për të krijuar faqe të komunitetit me fotografi, logo dhe pamjet vizuale.

Mladi na Kosovu, uključujući i aktiviste sa partijskih foruma, češće koriste društvene medije za svoje kampanje. Idući dalje od tradicionalnih medija, njihov cilj je podizanje svesti o pitanjima koristeći mreže kao što su Facebook, Tvitter i drugim forumima stvarajući stranice zajednice sa fotografijama, reklamama i vizuelnih slika.

Egmend Daija je oduvek stvarao umetnička dela radeći u svom zanatu, dizajnirajući i stvarajući sopstvenim rukama svojevrsne tašne, prtljage i skoro svaku vrstu proizvoda koji se može sašiti od kože. Daija je menjao unutrašnje kožne presvlake i razne kožne detalje starih automobila, presvlačio berberske stolice, pa čak pravio i kutije za poklone koje je Kosovska vlada slala Beloj Kući i Vatikanu.         

Pages

Last updated: December 31, 2014