Transforming Lives

Every day, all over the world, USAID brings peace to those who endure violence, health to those who struggle with sickness, and prosperity to those who live in poverty. It is these individuals — these uncounted thousands of lives — that are the true measure of USAID’s successes and the true face of USAID's programs.

Vesa Gaši ima plan za sve i svakoga na Kosovu sa razlogom da slavi. Ako se možda ženite/udajete, slavite rođendan, ili ste prosto željni dobrog provoda, Gaši, 26, je tu da pomogne. Od kada je Gaši osnovala svoju kompaniju za menadžovanje svečanosti u 2012-oj, ona je isplanirala više od 150 gala prijema, noćnih zabava i raznih žurki.

“Ja nudim sve, i ako se možda desi da nešto nemam, ja to nabavim,” kaže Gaši. “Ja sređujem sve.”

Me rreth 200 familje, Babimoci është njëri nga fshatrat e banuara me serbë të Kosovës, në komunën e Obiliqit, që kanë popullsinë më të madhe. Ekziston vetëm një shkollë fillore në fshat, ku vijojnë mësimin 98 nxënës dhe fëmijë parashkollorë. Megjithëse fëmijët kanë vullnet për të mësuar, shkollës i mungojnë pajisjet, ndërsa ndërtesa është në gjendje të keqe dhe kohëve të fundit nuk është investuar fare në të.

Sa oko 200 porodica koje žive u ovom selu, Babin Most je jedno od najvećih srpskih sela u opštini Obilić na Kosovu. U selu se nalazi samo jedna osnovna škola koju pohađa 98 učenika i predškolske dece. Iako su deca željna znanja, škola gotovo da nema nikakvu nastavnu opremu, a sama zdrada je u dosta lošem stanju, i očigledno je da skoro u nju ništa nije investirano.

Në tërë Kosovë, USAID punon me rreth 100 kultivues për të promovuar aktivisht llojet e reja të dredhzave dhe teknologjinë, si dhe mënyrta inovative për ti pastruar, paketuar dhe pplasuar këto fruta të buta në treg. 

Širom Kosova,  USAID  radi  sa skoro  100  uzgajivača kako bi  aktivno promovisali  usvajanje  novih sorti jagoda i tehnologija uzgajanja, kao i  inovativnih načina rukovanja, pakovanja i marketinga ovog mekog voća. Napori  pomažu  tim proizvođačima da  prodaju  sve što mogu  da  uzgoje,  istovremeno podržavajući USAID-ove šire ciljeve podsticanja rasta, stvaranja radnih mesta i generisanja izvoz

 

James Maniriho is a laboratory technician at the Muhoza Health Center in Rwanda's Northern province. To earn his monthly salary of approximately $150, James works nine hours a day, five days a week. His laboratory unit receives 120 to130 patients each day, who are served by just four technicians. The work is tiring and he and his colleagues often feel overwhelmed.

Improving the quality of a perishable good that spoils quickly, like milk, requires a few key inputs. Dairy farmers need disease-resistant livestock, clean hands, rapid product transport, hygienic processing, and adequately refrigerated distribution centers.

Thiès – Au beau milieu de la parcelle délimitée par des plots jaunes, deux jeunes étudiants manipulent un appareil électronique qui sert à mesurer la vigueur des plantes. Malgré la fine pluie qui s’abat en cette matinée sur Thiès, ils semblent imperturbables et notent régulièrement les données recueillies.

Thiès, Senegal—In the midst of a test plot marked with yellow flags, two young scientists work together amid multiple rows of small millet plants, manipulating an electronic device used to measure the strength of the plants. Neither seems to mind the light rain as they note the data registering from the machine.  

Pages

Last updated: January 15, 2015