Transforming Lives

Every day, all over the world, USAID brings peace to those who endure violence, health to those who struggle with sickness, and prosperity to those who live in poverty. It is these individuals — these uncounted thousands of lives — that are the true measure of USAID’s successes and the true face of USAID's programs.

Last year, President David Granger of Guyana pardoned 40 prison inmates who were non-violent, first-time offenders. The action gives the newly released prisoners a second chance to pursue productive lives and leave the past behind.

Kosovski aktivisti dobijaju dragocenu pomoć kako bi izdejstvovali promene u svojoj zemlji i promovisali učešće građana u demokratskom procesu.

Aktivistët kosovar janë duke marrë ndihmë të çmueshme për të bërë ndryshime në vendin e tyre dhe për të nxitur pjesëmarrjen e qytetarëve në procesin demokratik. 

Uprkos snažnom rastu na polju informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) širom sveta, mnoge kompanije u Srbiji sporo usvajaju IKT rešenja u svom poslovanju i prodaji. 

Оксана Юринець, одна з двох жінок, обраних до Верховної Ради України в одномандатному виборчому окрузі під час виборів в 2014 році.

Kosovo activists are getting valuable assistance to effect change in their country and promote citizen participation in the democratic process

Për herë të parë pas 20 vitesh, u riparua një rrugë e cila kalon nëpër fshatin Banjskë, në pjesën veripërendimore të Kosovës, duke u mundësuar kështu komuniteteve të fshatit, atij shqiptar dhe serb, që të afrohen në mes veti. 

Po prvi put u 20 godina, put koji prolazi kroz selo Banjska na severozapadu Kosova je popravljen, omogućavajući seoskim zajednicama kosovskih Albanaca i Srba međusobno približavanje.

It was pitch black outside when Sana-ul-Haq began his work day at 3.00 am. Most of the village was still sound asleep as he got dressed and headed over to the nearby brick kiln, where he worked with his father and siblings.

Pages

Last updated: August 08, 2016