Transforming Lives

Every day, all over the world, USAID brings peace to those who endure violence, health to those who struggle with sickness, and prosperity to those who live in poverty. It is these individuals — these uncounted thousands of lives — that are the true measure of USAID’s successes and the true face of USAID's programs.

Facing ever more frequent droughts and floods, an estimated 1.1 million Kenyans living in the country’s arid and semi-arid regions struggle to maintain their crops and herds, and thousands of children face a constant threat of hunger and malnutrition. Emergency food assistance has provided a lifesaving safety net to many of these households—but can it do more?

Përpjekjet për të modernizuar industrinë e rrushit tryezë u shpaguan, me kultivuesit vendas që nënshkruan një marrëveshje të madhe eksporti për të furnizuar tregjet në Evropën perëndimore.

Zëri i Bujkut, një shoqatë e kultivuesve të rrushit me bazë në Rahovec, kohët e fundit ka bërë një marrrëveshje që të eksportojë 7,000 ton rrush tryeze të freskët, duke filluar me vjeljen vjeshtore. Marrëveshja e nënshkruar në nëntor 2013 me shitësin Gjermano-Kosovar KELMENDI GmbH, potencialisht mbulon tërë vjeljen lokale të rrushit cilësor të tryezës.

Napori  da se osavremeni  kosovska  industrija  stonog grožđa su se  isplatili time  što  domaći  vinogradari potpisuju važne izvozne aranžmane za snabdevanje  tržišta u zapadnoj Evropi. 

Zëri i Bujkut, udruženje vinogradara u Orahovcu, nedavno je  skopila   posao  o izvozu  7,000 tona svežeg  stonog grožđa, počevši sa jesenjom berbom  2014.  Posao  koji  je  potpisan  u novembru  2013 –te godine sa  nemačko-kosovskim prodavcem  hrane na veliko  KELMENDI GmbH, potencijalno,   obuhvata  čitavu  domaću  berbu  kvalitetnog grožđa.

Pouzdana infrastruktura od vitalnog je značaja za ekonomski i društveni razvoj zabačenih sela, posebno zato što pripadnici ovih zajednica na taj način imaju bolji pristup zdravstvu i obrazovanju.

Infrastruktura e sigurt e transportit është vitale për zhvillimin ekonomik dhe social të një komuniteti të largët, veçanërisht sa i përket qasjes së banorëve në kujdesin shëndetësor dhe arsimin.

It is rare to find a woman in Malawi weaving baskets, a task considered only for men. Esmy Malufela, who lives in Njoloma village in the Chikumbu Traditional Authority of Mulanje district, is one of those rare women.

Malufela has four children with her husand Duncan. She has been weaving baskets for a number of years without most of her community’s knowledge. She picked up weaving by watching her father and enjoyed the peaceful craft. The few villagers who saw her weaving ridiculed her for performing the work of men. Even her husband was not supportive.

Reliable transportation infrastructure is vital for the economic and social development of a remote community, particularly as it concerns residents’ access to health care and education.

USAID’s comprehensive efforts to modernize Kosovo’s table grape industry have paid off, with local growers signing a major export deal to supply markets in Western Europe.

Удосконалення системи заготівлі і переробки молока є життєво важливим для подальшого розвитку агарного сектору України, де 80% молока виробляється дрібними господарствами. Ці господарства здебільшого не координують свою діяльність, що впливає як на кількість, так і на якість молочної продукції. Проект USAID АгроІнвест взявся за вирішення цієї проблеми, надаючи технічну допомогу сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам за рахунок грантових програм, що дозволяє кооперативам удосконалити їх системи переробки молока.

Pages

Last updated: May 02, 2016