USAID pomaže smanjenje broja starih predmeta u srpskom pravosuđu

USAID pomaže smanjenje broja starih predmeta  u srpskom pravosuđu
Vršilac dužnosti Predsednika Osnovnog suda u Vršcu Cveta Kajević-Grubišić razgovara o smanjenju broja starih predmeta
USAID Projekat za podelu vlasti
Poboljšana je komunikacija između pravosuđa i građana. Značajno je smanjeno trajanje postupaka, što će nadamo se dovesti do većeg poverenja u pravosudne institucije.

Šest sudova u Srbiji prepolovilo je broj svojih starih predmeta usvajanjem procedura po preporuci Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sudovi su broj starih predmeta iz svih oblasti sa više od 23.000 u 2010. godini smanjili na manje od 12.000 krajem 2012. godine. Ovo smanjenje od 49 odsto prevazilazi zadati cilj USAID-ovog Programa podele vlasti postavljen na 25 do 30 odsto.

Osnovni sud u Subotici smanjio je broj svojih starih predmeta sa više od 1.700 u 2010 na manje od 400 krajem 2012. godine. Osnovni sud u Vranju smanjio je u istom periodu broj starih predmeta sa 15.000 na manje od 4.000. Osnovni sud u Vršcu je broj od 400 starih predmeta smanjio na manje od 200 za dve godine, a viši sud u Novom Pazaru broj starih predmeta je sa 150 sveo na 51. Treći najveći sud u zemlji, Osnovni sud u Nišu značajno je smanji broj svojih starih predmeta u građanskoj materiji od usvajanja procedura koje je preporučio USAID.

Viši sud u Beogradu, iako ima ogroman priliv novih predmeta i ograničene resurse, pokazao je sličnu uspešnost. Na preporuku USAID-a, oformio je timove za smanjenje broja starih predmeta, koji su broj od 6.300 starih predmeta u septembru 2011, do kraja 2012. doveli na manje od 4.000.  

Uspesi ovih i drugih sudova u Srbiji koji od 2009. Godine sarađuju sa USAID-ovim Programom podele vlasti pokazuju da je moguće smanjiti broj starih predmeta izmenama u procedurama i usvajanjem tehnika za smanjenje i sprečavanje nastanka starih predmeta, koje su detaljno objašnjene u Vodiču kroz najbolju praksu, koji je izdao USAID.

Osnovni sud u Nišu, koji je već priznat kao lider u zemlji po rešenom broju predmeta po sudiji, postigao je uspeh zahvaljujući timskom radu i saradnji sa drugim državnim institucijama. Njihov uspeh u smanjenju broja starih predmeta još je veći ako se ima na umu da je taj sud svojevremeno preuzeo hiljade starih predmeta iz nekadašnjeg Opštinskog suda u Prištini. USAID pomaže „stvaranju uslova za brzo rešavanje predmeta i izbegavanje nagomiavanja starih predmeta“, rekao je Saša Bošković, vršilac dužnosti predsednika Osnovnog suda u Nišu.

Sudovi koji sarađuju sa USAID-om podjednako su uspešni u sprečavanju nagomilavanja starih premeta jer predmete rešavaju brže nego što se formiraju novi. Krajem 2012. godine sudovi koji sarađuju sa USAID-om u proseku su rešavali 13 odsto više predmeta nego što su imali priliv u istom periodu. Osnovni sud u Čačku ima impresivnu stopu rešavanja predmeta od 133 odsto a za njim je odmah Osnovni sud u Vršcu od 122 odsto. Osnovni sud u Užicu je skoro udvostručio stopu rešavanja predmeta u krivičnoj materiji od kada je maja 2010. počeo da sarađuje sa USAID-om, i sa 73 osto dostigao je stopu od 140 odsto u junu 2011. što znači da je rešeno 40 odsto više predmeta nego što je otvoreno u prethodnih 12 meseci. U proseku, svaki užički sudija u krivičnoj materiji sada rešava skoro 30 predmeta mesečno što je skoro dvostruko od propisane norme od 16.

Mnoge od metoda koje ovi sudovi koriste za smanjenje broja starih predmeta postale su deo zakonskog okvira, uključujući i Zakonik o krivičnom i Zakonik o parničnom postupku.  

Reforma pravosuđa je ključni element napora Srbije u pristupanju EU, ali je podjednako važno i jačanje poverenja građana Srbije sistem pravosuđa.

“Poboljšana je komunikacija između pravosuđa i građana. Značajno je smanjeno trajanje postupaka, što će nadamo se dovesti do većeg poverenja u pravosudne institucije“, rekao je Saša Dujaković, sudija krivičnog odeljenja Višeg suda u Nišu. 

Last updated: December 30, 2016

Share This Page