ПАРТНЕРСТВО ЗА ПОДОБРА БИЗНИС РЕГУЛАТИВА

Партнерство за подобра бизнис регулатива
Клучен партнер на Владата за прашањата поврзани со економските политики

ШТО Е ПАРТНЕРСТВО ЗА ПОДОБАР БИЗНИС РЕГУЛАТИВА?

Партнерство за подобра бизнис регулатива е четиригодишна активност со вкупен буџет од 1,9 милиони долари за поддршка на микро и мали бизниси во Република Северна Македонија, која помага да се подобри нивната способност да се усогласат со законските барања и да учествуваат во креирањето на политиките за мали и средни претпријатија (МСП).

КАКО ФУНКЦИОНИРА ОВОЈ ПРОЕКТ?

Четирите најголеми стопански комори во Северна Македонија - Стопанската комора на Македонија, Сојузот на стопански комори на Македонија, Стопанска комора на северозападна Македонија и Стопанска комора за информатички и комуникациски технологии (МАСИТ) заеднички ја спроведуваат оваа програма со поддршка на локалната консултантска компанија ЕПИ ЦЕНТАР Интернационал преку следниве активности:

 • Помагање на МСП-ата со законската усогласеност преку информативни сесии и кофинансирање на консултанти.
 • Создавање на единствен информативен простор, што доведува до подобар проток на информации.
 • Организирање форуми за подобрување на свеста и почитување на законските и финансиските регулативи.
 • Развивање и употреба на листите за проверка на усогласеноста, како и брошури и водич за одредени постапки
 • Подобрување на вештините и капацитетите на коморите, во областа на правната усогласеност
 • Поддршка на јавно - приватниот дијалог преку работилници и конференции. 
 • Зајакнување на капацитетите за застапување и лобирање на коморите.
 • Развивање на стратешки документи за предлог политики во таргетираните сектори.

ШТО Е ПОСТИГНАТО ДОСЕГА?

 • Преку информативните сесии и активностите за директна поддршка, тимот на проектот помогна на преку 1000 различни МСП-а (од кои 46 се надвор од главниот град) да бидат во тек со клучни бизнис регулативи од различни области, меѓу кои и областа на даночната политика, трудовото право, градежната регулатива, извозот и трговијата. Воедно, сесиите кои се организираа од страна на четирите стопански комори им дадоа можност на МСП-ата да ги понудат своите инпути и да земат учество во развојот на новата регулатива.
 • Откако www.biznisregulativa.mk започна со работа и презентирање на прописите за домашните компании, над 4.000 посетители ја провериле содржината на веб порталот, додека 428 компании успешно го завршија пополнувањето на листите за проверка со цел да го утврдат нивото на усогласеност со правната регулатива и локалните закони. 
 • Во мај 2018 четирите стопански комори потпишаа Меморандум за соработка со канцеларијата на Премиерот на Македонија, со цел да го воспостават функционирањето на Комисијата за јавно-приватен дијалог, преку која коморите заеднички ќе ги презентираат идентификуваните проблеми со регулативата/препораките до надлежните министерства и заменикот на претседателот на Владата на Македонија задолжен за економски прашања.
 • Секоја од четирите стопански комори сега има свој функционален правен оддел. Нивните претставници редовно се состануваат за да ги консолидираат мислењата на своите членови во врска со најразлични области од легислативата. Коморите изготвија над 100 препораки за законски измени кои и официјално беа доставени до релевантните владини институции. Досега се усвоени три предлог политики (продолжен рок за приватизација на земјиштето, намалување на казните за помали царински прекршоци и отстранување на привремено затворање на бизниси во случај на даночни прекршоци).
 • Коморите му помогнаа на Министерството за труд и социјална политика во процесот на изготвување на новиот Закон за практикантство, кој се очекува да биде официјално усвоен на почетокот на 2019 година.

Last updated: March 14, 2019

Share This Page