ПРОЕКТ ЗА ФАКТОРИНГ

ШТО Е  ПРОЕКТОТ ЗА ФАКТОРИНГ?

Проектот на УСАИД за факторинг, со буџет од $700,000, е нова, тригодишна активност насочена кон забрзување на развојот на малите и средни претпријатија (МСП) преку поголемо користење на финансиската услуга за факторинг. Тоа е финансиска трансакција во која еден бизнис продава побарувања со кредитна вредност (обично тоа е фактура), на фирма што врши финансиски услуги, со попуст кој генерално е еднаков на интересот плус трошоците за услугата. Факторингот може да го зголеми ефективниот обртен капитал и да го подобри текот на парите кај МСП со што ќе им се овозможи да се ангажираат кон нови договори и клиенти, да ги прошират своите пазари, да ги зголемат нивните конкурентски предности и да ја унапредат нивната сеопшта конкурентност.

КАКО ФУНКЦИОНИРА?

Овој проект се имплементира во партнерство со Фактор Труст, локална македонска компанија за факторинг. Проектот на УСАИД за факторинг работи на зголемување на свеста кај здруженијата на МСП за постоењето на факторингот како еден алтернативен финансиски производ, потоа, на зголемување на побарувачката за факторинг кај МСП, на подобрување на регулативите за употреба на факторинг, зголемување на знаењето и искуството кај финансиските менаџери на МСП, подобрување на разбирањето кај МСП за факторингот како финансиска алатка која може да генерира моментална и достапна ликвидност.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ВЛИЈАНИЕ

  • Подобрен тек на парите и управување со залихите кај МСП
  • Зголемени пазарни можности за МСП
  • Зголемен број на нови коминтенти и договори за МСП

Last updated: May 14, 2018

Share This Page