How to Seek Project Approval in Vietnam

Speeches Shim

This video is a step-by-step guide for newly awarded Implementing Partners seeking Government of Vietnam Project Approval. This guidance is in line with Decree 114 on Official Development Assistance issued by the Government of Vietnam in December 2021.

Detailed tools and resources, including the Project Document template, can be found here: https://www.usaid.gov/vietnam/tools-usaid-partners
---

Video này là hướng dẫn từng bước cho Đối tác thực hiện mới trong quá trình xin phê duyệt Dự án của Chính phủ Việt Nam. Hướng dẫn này được xây dựng dựa theo Nghị định 114 về Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức do Chính phủ Việt Nam ban hành tháng 12 năm 2021. 

Vui lòng xem các tài liệu chi tiết, bao gồm mẫu Văn kiện Dự án, tại đây: https://www.usaid.gov/vietnam/tools-usaid-partners

Last updated: November 07, 2022

More Videos

Share This Page