Speeches

Speeches Shim

Tuesday, February 6, 2018 - 9:30am

ថ្ងៃនេះ យើងមកទីនេះដើម្បីសិក្សាបន្ថែមទៀតអំពីគម្រោង P4H ដែលជាបណ្តាញសកល​មួយ ដើម្បីអបអរសាទរស្នាដៃសម្រេចបានរបស់កម្ពុជារហូតមកដល់ពេលនេះ ដើម្បីកំណត់តម្រូវ​ការចាំបាច់នាពេលអនាគត និងគម្លាតក្នុងការអនុវត្តគម្រោង ព្រមទាំងពិភាក្សាពីវិស័យនៃកិច្ច​សហប្រតិបត្តិការនាពេលអនាគត។ ក្នុងការបោះជំហ៊ានឆ្ពោះទៅគោលដៅគ្របដណ្តប់សុខភាព​សកល​ យើងសម្រេចបាននូវកិច្ច​ការ​ជាច្រើន។​ ថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាបន្ថែមអំពីលទ្ធផលសម្រេច​បាន​ទាំងនេះ ប៉ុន្តែខ្ញុំសូម​អនុញ្ញាត​គូសបញ្ជាក់នូវចំណុចមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

Monday, February 5, 2018 - 9:15am

USAID is committed to providing access to quality education for all children, regardless of their disabilities and social status, around the world. In Cambodia, we have integrated inclusive education as part of our broader support to the Ministry of Education, Youth and Sport focusing on early grade reading through the All Children Reading Cambodia project.

Monday, February 5, 2018 - 9:15am

ទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិក USAID ប្តេជ្ញាក្នុងការផ្តល់ដល់កុមារទាំងអស់នៅជុំវិញពិភព​លោក​​ឲ្យទទួលបាននូវ​សេវា​អប់រំ​ប្រកប​ដោយ​គុណភាព ដោយមិនគិតពីពិការភាព ឋានៈសង្គម​របស់​ពួកគេឡើយ។ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា យើងបានដាក់បញ្ចូលនូវការអប់រំប្រកបដោយបរិយាបណ្ណ​ជា​​ផ្នែក​​មួយ​​នៃកិច្ចគាំទ្រដ៏ទូលំទូលាយរបស់យើងចំពោះក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដោយ​ផ្តោតលើអំណានថ្នាក់ដំបូងតាមរយៈគម្រោងកុមារទាំងអស់អាន។

Wednesday, January 31, 2018 - 2:45pm

First, I am impressed every day by the skill, professionalism, but, most of all, dedication of our team all around the world. From our Foreign Service Nationals, to our staff in the field, to those of you here at headquarters: you -- all of you -- are the principle reason why USAID is a vital tool in American global leadership. Not the buildings, the budgets, not even our most innovative programs. Really and truly, it's your skills and your passion, what you bring to your job each and every day, that's really what does the most to lift lives in troubled lands all around the world.

Thursday, January 25, 2018 - 2:00pm

So, as many of us know, there have been some tremendous progress in maternal and child health over the past two decades thanks in part to the Millennium and Sustainable Development Goals.  However a huge challenge remains.  For example, according to a recent report, 30 million newborns are expected to die between now and 2030.  That's a shocking number, 30 million newborn.  Tackling this challenge and the other SDGs will require new tools, partnerships, and innovation to fill the estimated $2.5 annual -- $2.5 trillion annual investment gap to achieve the Sustainable Development Goals.

Tuesday, January 23, 2018 - 12:00pm

I am pleased to be here today. Congratulations members of the 12th parliament on your election and nomination to serve the people of Kenya. This is something to be proud of -- public service is a great honor and responsibility. At USAID, we have been pleased to partner with Kenya Women Parliamentary Association -- KEWOPA -- an organization committed to empowering women to reach their political potential, no matter which party they belong too. Women’s participation, after all, is not a partisan issue.

Sunday, January 21, 2018 - 2:45pm

 
January 21, 2018
U.S. Embassy Baghdad
Baghdad, Iraq

MR. MCCLESKEY: So, we've got a limited amount of time because he's got to get to a dinner with the Ambassador. But I thought that it might be useful ahead of our field trip tomorrow and building on today, to pull back for a moment - here on the record. And address the question that I was asking myself when we woke up earlier this morning, why are we here?

And we've got, obviously, [Senior USAID Officials] here as well, they can chime in on background if there's some more specific --

Wednesday, January 17, 2018 - 6:15am

Over the next two days, we look forward to discussing the exceptional progress Bangladesh has made in many key development sectors and what we can do to build on this progress to ensure that growth is inclusive and leaves no one behind.

It is no secret that Bangladesh made outstanding progress on key Millennium Development Goals and we are confident that similar progress is possible under the Sustainable Development Goals. Indeed, Bangladesh has already shown leadership on the SDGs and has been impressively proactive in incorporating the SDGs into its 7th Five Year Plan and other budget and strategic planning efforts.

Wednesday, January 10, 2018 - 8:30am

It is more critical than ever to bring the best minds together to tackle the world’s most pressing problems. Challenges like the increasing demand for food production, the long term risks of environmental degradation, and rapidly shifting social dynamics continue to pose complex challenges to feeding the world’s population.

Wednesday, January 10, 2018 - 8:30am

វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការប្រមូលផ្តុំនូវទស្សនៈល្អៗដើម្បីទប់ទល់នឹងបញ្ហានានាដែលពិភពលោក កំពុងប្រឈម។ ការប្រឈមមួយចំនួនដូចជា៖ កំណើនតម្រូវការផលិតកម្មចំណីអាហារ ហានិភ័យនៃការរិច​រឹលផ្នែកបរិស្ថាន និងការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃថាមវន្តសង្គម បន្តចោទជាបញ្ហាប្រឈមស្មុគស្មាញ​ចំពោះការផ្គត់ផ្គង់ចំណីអាហារសម្រាប់ប្រជាជននៅលើពិភពលោក។

Pages

Last updated: March 05, 2021

Share This Page

Subscribe to Speeches

Press inquiries

If you are a member of the press, you may contact our press relations office at:

U.S. Agency for International Development
Office of Press Relations
Ronald Reagan Building
Washington, D.C. 20523-0016


Email:  press@usaid.gov