Speeches

Monday, May 22, 2017 - 10:00am

ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយក្រៃលែងដោយបានស្តាប់នូវលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិបញ្ចូលគ្នារវាងឥរិយាបទ និងជីវសាស្ត្រ​ក្នុងចំណោមអ្នកបម្រើការងារក្នុងវិស័យកំសាន្ត។ ការស្ទង់មតិនេះនឹងជួយ​បង្ហាញ​ផ្លូវ​កម្ពុជាឆ្ពោះទៅសម្រេចគោលដៅនៃការលុបបំបាត់ជម្ងឺអេដស៍ត្រឹមឆ្នាំ ២០២០។​

Friday, May 19, 2017 - 2:45am

Human trafficking is one of the most important human rights challenges of our time. It preys upon the vulnerable, breaks down the rule of law, and corrupts global commerce. It is a serious transitional crime which destroys the lives of millions of people worldwide each year including Cambodia.

Thursday, May 11, 2017 - 9:15am

The passing of this new law marks an important milestone. It demonstrates Cambodia’s commitment to strengthening health professions and ensuring the quality of health services around the country. It will also help the Councils by strengthening their partnership with the Ministry of Health, health development partners, and you, representatives from the garment factories and private sector. 

Thursday, May 11, 2017 - 9:15am

ការអនុម័តនូវច្បាប់ថ្មីមួយនេះ គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មានសារៈសំខាន់ ដោយសារច្បាប់នេះបង្ហាញនូវការប្តេជ្ញាចិត្ត​របស់កម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងអាជីពក្នុងវិស័យសុខាភិបាល និងធានានូវគុណភាពនៃសេវាសុខាភិបាលនៅទូទាំង​ប្រទេស។ ច្បាប់នេះក៏នឹងជួយគណៈគ្រូពេទ្យ គណៈឆ្មប និងគណៈគិលានុបដ្ឋាយិការតាមរយៈការពង្រឹងភាព​ជា​ដៃគូជាមួយក្រសួងសុខាភិបាល ដៃគូអភិវឌ្ឍសុខាភិបាល និងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជាតំណាងមកពីបណ្តា​រោង​ចក្រ​សម្លៀកបំពាក់ និងវិស័យ​ឯកជន។​

Thursday, May 11, 2017 - 5:30am
  • សូមគោរពឯកឧត្តម ង៉ាន់ ចម្រើន អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ និងជាអនុប្រធាន​ប្រតិបត្តិ​លេខាធិការ​ដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ​នៅ​ថ្នាក់ក្រោមជាតិ​
  • សូមគោរពអង្គការដៃគូរអភិវឌ្ឍនានា
  • ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ជាទីគោរព
Thursday, May 11, 2017 - 5:30am

USAID is proud to support the natural resource management strategies that you discussed today because it demonstrates that we are not just looking to respond to discrete problems, but that we are working to strengthen the entire system that decides how natural resources are managed.

Tuesday, May 9, 2017 - 9:15am

The National AIDS Spending Assessment, known as NASA, is a very important study that provides data on the actual spending in the country for HIV/AIDS in a year from all sources. While I will not give away the very interesting findings that will be presented by the investigators, I do want to talk about domestic resources and the move towards sustained epidemic elimination in Cambodia.

Tuesday, May 9, 2017 - 9:15am

ការវាយតម្លៃលើការចំណាយប្រចាំឆ្នាំលើកម្មវិធីអេដស៍ថ្នាក់ជាតិ (NASA) គឺជាការសិក្សាមួយដ៏មានសារៈ​សំខាន់​ដែល​ផ្តល់នូវទិន្នន័យនៃការចំណាយជាក់ស្តែងដែលទទួលបានពីគ្រប់ប្រភពនៅទូទាំងប្រទេសសម្រាប់​ការប្រយុទ្ធ​​នឹងជម្ងឺអេដស៍។ ខណៈដែលខ្ញុំនឹងមិនបង្ហាញនូវលទ្ធផលគួរអោយចាប់អារម្មណ៍ដែលអ្នក​ស៊ើប​អង្កេត​នានានឹងធ្វើបទបង្ហាញជូន ខ្ញុំចង់និយាយអំពីធនធានថវិកាក្នុងស្រុក និងយុទ្ធសាស្ត្របន្តផ្តោតលើការ​លុប​បំបាត់ជម្ងឺ​រាត​ត្បាតប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

Thursday, March 30, 2017 - 9:30am

There has been important progress made in fighting TB in the last two decades, both globally and here in Cambodia, and I want to congratulate the Ministry and the National TB Program on that success. But globally TB remains a major problem. Every year over ten million people are infected, and nearly 2 million lose their lives to TB. Over 4 million of those who fall ill each year do not receive a proper diagnosis or notification of their illness, leading to drug-resistant forms of TB and longer, harsher, and more expensive treatments.

Thursday, March 30, 2017 - 9:15am

Current estimates indicate that 14.2 percent of Cambodian adults 35 years old and older suffer from some form of post-traumatic stress disorder – a figure nearly six times higher than that of the United States. It is estimated that intergenerational trauma - that is trauma passed on from parents to children - is rampant. Cambodians 35 and younger– most of who are too young to have remembered the Khmer Rouge – also suffer from abnormally high rates of PTSD.

Pages

Last updated: December 08, 2019

Share This Page

Subscribe to Speeches

Press inquiries

If you are a member of the press, you may contact our press relations office at:

U.S. Agency for International Development
Office of Press Relations
Ronald Reagan Building
Washington, D.C. 20523-0016
Telephone: 202-712-4320
FAX: 202-216-3524
Email:  press@usaid.gov