Speeches

Friday, July 26, 2019 - 9:30am

ក្រោមការគាំទ្ររបស់​ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ​ (USAID) បានផលិត និង​ចែកចាយ​នូវពូជស្រូវដែលផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ និង​ធុនទ្រាំនឹងអាកាសធាតុ​ក្នុង​កិច្ចសហការជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល​​ក្នុងតំបន់អាស៊ី និង​អាហ្វ្រ៊ីក ។ ការនេះ​គឺបានជួយដល់កសិករកម្ពុជាយើង​ក្នុង​ការបន្ស៊ាំ​នឹងបម្រែបម្រួល​អាកាសធាតុបានកាន់តែប្រសើរឡើង ។​ ការគាំទ្ររបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ​ (USAID)​ បានជួយពន្លឿននូវការចែកចាយ​ពូជស្រូវទាំងនេះនៅក្នុង​​ប្រទេសកម្ពុជា​​ដោយផ្តោតលើ​ការពង្រឹង​ប្រព័ន្ធ​គ្រាប់ពូជថ្នាក់ជាតិ​។ ការសម្រេចបានសមិទ្ធិផលនេះ​គឺតាមរយៈ​​​ការជំរុញកំណើនអ្នកផលិតពូជជាឯកជន ការសម្របសម្រួល​ដោយមាន​ផ្សារភ្ជាប់នឹងវិស័យឯកជនក្នុង​សង្វាក់តម្លៃ​ពូជស្រូវ និង​ជំរុញគោលនយោបាយ​ដែលជួយដល់​ក្នុង​សង្វាក់តមៃ្ល ទាំងមូល​។ មាន​ប្រព័ន្ធពូជរឹងមាំ និងដំណើរការ វានឹងជួយដល់ការចែកចាយពូជទាំងនេះបានពេញទូទាំងប្រទេស​បាន។ ​

Friday, July 26, 2019 - 9:30am

With USAID support, IRRI has produced and disseminated high-yielding stress-tolerant rice varieties in collaboration with national governments in Asia and Africa.  This helps farmers be more resilient to climatic shocks.  USAID support has accelerated the dissemination of these varieties in Cambodia with a re-focus on strengthening the national seed system. This is achieved by nurturing the growth of private seed producers, facilitating a greater integration of the private sector in the rice seed value chain, and fostering a policy environment that enables coordination within the value chain. A strong and functional rice seed system will ensure an accelerated dissemination of these rice varieties across the country. 

Monday, July 22, 2019 - 9:45am

As we all know, Cambodia has suffered through many painful years of civil war, including – but not limited to – the almost unimaginable atrocities committed under the Khmer Rouge regime. During those years, some of the darkest known to humanity, more than 1.7 million Cambodians died from starvation, forced labor, torture, and execution.    Why do these atrocities matter to us here and now in 2019?  It is because there is no better teacher than the past. The effects of the Khmer Rouge regime still linger for many Cambodians who lived through that terrible period. Remembering and understanding the history of such crimes is critical not only to comprehending where we are today, but also to helping us build a better future as a nation and a society. 

Thursday, July 18, 2019 - 9:30am

It is my great pleasure to join this celebration of the One Health Workforce project. I would like to take this opportunity to thank the Korea International Cooperation Agency, KOICA, for funding this activity.

The achievements we will review today could not be realized without the technical support of the Southeast Asia One Health University Network, the collaboration of participating Cambodian universities, key government institutions, and one Health partners.

Wednesday, July 17, 2019 - 2:15am

Through USAID-STRIDE, we worked with 25 U.S. universities to provide technical assistance to Philippine institutions. Working with the excellent talent in here, we have successfully set up Career Centers, Professional Science Masters Programs, Knowledge and Technology Transfer Offices, and strengthened collaboration between government, industry and academia.

Thursday, July 11, 2019 - 2:15am

The U.S. government recognizes plastic pollution as a critical issue. In 2018, President Trump signed the “Save Our Seas Act of 2018,” which encourages U.S. agencies to work with partner countries, including the Philippines, to address land- and sea-based pollution and improve waste management.

Combatting sea-based pollution is a shared priority for all of us. Every year, eight million tons of plastic waste is discarded into the world’s oceans, eventually making its way into the human food supply, particularly through fish products.

Thursday, June 20, 2019 - 9:15am

I am very pleased and proud to join you for this important milestone event, which tells yet another Namibian success story. 150,000!  This is the magic number we are celebrating today.  We are celebrating 150,000 smart male Namibians who have volunteered to get the “smart cut.” Under the leadership and guidance of the Ministry of Health and Social Services, these boys and men received a safe Voluntary Medical Male Circumcision (VMMC).  Their action significantly contributed to the country’s fight against HIV.  And yes, these smart boys and men deserve a round of applause.

Friday, June 7, 2019 - 2:45am

Under our Cities Development Initiative (CDI), USAID advances the development of cities outside Metro Manila as engines of growth that is inclusive, environmentally sustainable and resilient.

Thursday, May 9, 2019 - 10:15am

As USAID Southern Africa’s Mission Director, I am excited about the new five-year bilateral grant agreement, the Development Objective Agreement - also known as the DOAG. This agreement provides the framework for USAID’s funding of activities in Eswatini.  The majority of USAID’s work in Eswatini focuses on the multi-sector HIV response and is funded through the United States’ President’s Emergency Plan for HIV/AIDS Relief (PEPFAR).

Wednesday, May 8, 2019 - 2:15am

It is exciting to be among so many energetic young people who are part of the approximately 50 million Filipinos under the age of 24. This dynamic cohort has the potential to become the country’s next leaders of economic growth, governance, and social development. To unlock the potential of this demographic and maximize the benefits for the country, we need to promote youth’s active participation in the economy and society. This includes expanding their access to education as well as creating greater livelihood and employment opportunities for them.

Pages

Last updated: January 20, 2020

Share This Page

Subscribe to Speeches

Press inquiries

If you are a member of the press, you may contact our press relations office at:

U.S. Agency for International Development
Office of Press Relations
Ronald Reagan Building
Washington, D.C. 20523-0016
Telephone: 202-712-4320
FAX: 202-216-3524
Email:  press@usaid.gov