Speeches

Monday, April 2, 2018 - 10:00am

ទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិក USAID នៅតែប្ដេជ្ញាគាំទ្រប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពនៅកម្ពុជាតាមរយៈការអភិវឌ្ឍ​សមត្ថភាព និងការពង្រឹងប្រព័ន្ធ នៅពេលដែលពួកគេឈានឆ្ពោះទៅរកការសំរេចគោលដៅសុខភាពជាសាកល។ យើងក៏នឹងបន្តគាំទ្រដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការពង្រីកការការពារសុខភាពសង្គមរួមបញ្ចូលនូវសេវាអាទិភាព ដូចជា៖ សុខភាពមាតានិងទារក សុខភាពបន្តពូជ ជំងឺឆ្លង និងអាហារូបត្ថម្ភ។

Monday, April 2, 2018 - 10:00am

USAID remains committed to supporting Cambodia’s healthcare systems through capacity development and system strengthening, as they move toward achieving Universal Health Coverage goals. We will also continue to support the RGC in expanding social health protection coverage to include priority services such as maternal and child health, reproductive health, infectious diseases and nutrition.

Thursday, March 22, 2018 - 9:00am

On behalf of USAID Cambodia, I want to thank everyone for their participation over the past two years and also today to develop the Environment and Natural Resources Code. I want to congratulate the Royal Government of Cambodia, especially the Ministry of Environment and the National Council for Sustainable Development, and other ministries for their commitment and effort to develop the Code. This has been a long process that has incorporated the voices of many representatives of government, NGOs, and civil society to ensure that Cambodia’s development considers the environment and natural resources management.

Thursday, March 22, 2018 - 9:00am

តាងនាមអោយទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ (USAID) ខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការចូលរួមក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំកន្លងមក ក៏ដូចជាការចូលរួមនាថ្ងៃនេះផងដែរ ដើម្បីអភិវឌ្ឍក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិ។ ខ្ញុំចង់អបអរសាទរដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ជាពិសេសក្រសួងបរិស្ថាន និងក្រុមប្រឹក្សាជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាព ក៏ដូចជាបណ្តាក្រសួងផ្សេងៗទៀតចំពោះការប្តេជ្ញាចិត្ត និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការអភិវឌ្ឍក្រមនេះ។ នេះគឺជាដំណើរការដ៏យូរអង្វែងមួយដែលបានបញ្ចូលសំឡេងរបស់អ្នកតំណាងជាច្រើនរបស់រដ្ឋាភិបាល អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល និងសង្គមស៊ីវិល ដើម្បីធានាថាការអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងពិចារណាលើបរិស្ថាននិងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ។

Thursday, March 22, 2018 - 8:00am

As an example, we are very pleased that the USAID regional East Africa office has leveraged an additional $2.5 million for the Global Sustainable Water Partnership Activity that will support water security activities in the transboundary area across the Kenya and Tanzania border in the Mara River Basin.  I am happy to hear that the program is coordinating closely with Dr. Matano and the LVBC team.

Monday, March 19, 2018 - 3:45pm

Many hundreds of millions of dollars have been generously provided to alleviate suffering and fostering economic development. But they are being robbed of their full value by crisis, conflict, and poor governance. Last year alone, America's foreign assistance for the Democratic Republic of the Congo (DRC) exceeded $546 million. Our humanitarian contributions totaled more than $209 million. The agency that I'm privileged to lead, the United States Agency for International Development, contributed more than $130 million worth of food assistance and more than $136 million for health programs.

Wednesday, March 14, 2018 - 8:00am

I am pleased to join you today to learn about this study which provides evidence about the cost-effectiveness of resilience. Special thanks to our partner, James Oduor and the National Drought Management Authority (NDMA), for co-hosting this event.  And thank you all for joining us. 

Tuesday, March 13, 2018 - 9:00am

On behalf of USAID, I am delighted to welcome you to this capacity assessment validation workshop on Cambodia’s “One Health” workforce training needs. This is the second gathering of key partners and stakeholders of the interdisciplinary One Health approach in Cambodia, with the financial support from the Korea International Cooperation Agency (KOICA). This project provides a platform for government agencies, academic institutions, and other stakeholders to meet and work towards a common goal. That goal is to build a skillful health workforce in Cambodia that can effectively respond to the threats of infectious disease that may emerge among humans, domesticated animals, and wildlife.

Tuesday, March 13, 2018 - 9:00am
  • សូមគោព ឯកឧត្តមវេជ្ជបណ្ឌិត សែន​ សុវណ្ណ  អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋាន​សុខភាពសត្វ និងផលិតកម្មសត្វនៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រម៉ាញ់ និងនេសាទ
  • សូមគោរព លោក​ លី សុវណ្ណ ប្រធាននាយកដ្ឋាន​ប្រយុត្ធនឹងជម្ងឺឆ្លងនៃក្រសួង​សុខាភិបាល
  • ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ជាទីគោរព!
Friday, March 2, 2018 - 8:00am

Over the course of the last couple of years, USAID has been defining its strategic priorities for its East Africa regional program and formalizing its relationship with the East Africa Community.  The process has been informed by extensive consultations with our regional partners, including the EAC, with a view of aligning our organizational strategic priorities.

Pages

Last updated: June 19, 2018

Subscribe to Speeches