Speeches

Tuesday, August 1, 2017 - 9:00am

គោលដៅរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពនៃប្រពលវប្បកម្មនិរន្តរភាព និងអាហារូបត្ថម្ភ គឺធ្វើការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធម្ហូបអាហារកសិកម្មតាម​រយៈការ​ស្រាវជ្រាវ ការអប់រំ និងរបកគំហើញថ្មីក្នុងវិស័យកសិកម្ម។ ការផ្លាស់ប្តូរនេះ គឺប្រែ​ក្លាយ​ផលិត​កម្ម​ស្បៀង​អាហារ​ពីវិធីសាស្ត្រដែលពឹងផ្អែកលើដី និងកម្លាំងពលកម្មច្រើន ហើយ​ប៉ះ​ពាល់​ដល់បរិស្ថានទៅ​ជាវិធីសា​ស្ត្រ​ដែល​ជួយ​លើកកម្ពស់បរិស្ថានវិញម្តង។ 

Tuesday, August 1, 2017 - 9:00am

CE SAIN’s goal is to ‘transform agri-food systems through agricultural research, education and innovation.’  This transformation shifts food production from soil- and labor-intense methods that degrade the environment to those that actually enhance the environment. This is known as sustainable intensification. Sustainable intensification improves resource efficiency and productivity without harming our land or water. This goal and all of USAID’s agricultural activities align with and support the objectives laid out in the Agricultural Strategic Development Plan of the Ministry of Agriculture, Forest and Fisheries. 

Monday, July 24, 2017 - 9:00am

Human trafficking is a global human rights challenge. It preys upon the vulnerable, breaks down the rule of law, and corrupts global commerce. No challenge may be greater than the transnational crime of human trafficking that impacts millions of people worldwide each year - including people from Cambodia. The United States government cares deeply about countering trafficking in persons because it affects not just individuals and their families, but also communities and entire countries, regardless of where they are or what their level of economic development. Experience shows us that strong global coordination among government, civil society, and the private sector is critical to stop human trafficking. The Royal Government of Cambodia shares our concern and the National Committee for Counter Trafficking has provided the leadership and coordination needed to make real progress against human trafficking.  

Friday, July 14, 2017 - 1:15am

The role of micro, small and medium enterprises is pivotal in achieving inclusive growth in the Philippines, in the ASEAN region, and in the world. Sharing this conviction, USAID has assisted many countries around the world to improve the enabling environment for MSMEs and strengthen their role in their respective economies.

Tuesday, July 11, 2017 - 1:30am

Today, USAID efforts in India mark a shift from the traditional donor-recipient relationship to a strategic partnership of equals.  USAID’s partnership with India has continued to evolve with the changing priorities and challenges faced by our two nations. These include improving the health of vulnerable populations in India and accelerating India’s transition to an environment-friendly country.

Wednesday, June 14, 2017 - 11:00am

ខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីរីករាយដោយបានឃើញនូវសម្រស់ដ៏ផូរផង់នៃព្រៃឡង់ និងបានជួបជាមួយប្រជាជន​ដែ​លបានលះបង់នូវអាយុជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យមួយនេះ។ ខ្ញុំមានសេចក្តីរំភើប​ និង​រន្ធត់​ដោយ​​បានស្តាប់នូវរឿងរ៉ាវ និងការប្រឈមនានាដែលពួកគេជួបប្រទះរាល់ថ្ងៃ។  នេះគឺជាមូលហេតុ​មួយ​ក្នុង​ចំណោមមូលហេតុជាច្រើន ដែលនាំអោយខ្ញុំបានមកកាន់ទីនេះនាថ្ងៃនេះ ដើម្បីទទួលស្គាល់នូវ​ការទទួលខុសត្រូវដ៏ធំធេងរបស់ឧទ្យានុរក្ស និងសមាជិកសហគមន៍ព្រៃឈើក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

Wednesday, June 14, 2017 - 11:00am

I have had the privilege of experiencing the awesome beauty of Prey Lang and meeting many of the people who have dedicated their lives to protecting that incredible landscape since I arrived last year. I was touched by their stories and humbled by the challenges they face everyday.  This is one of the many reasons I am pleased to be here today as we recognize communities who live in and near forests as well as the rangers for the incredible responsibility they shoulder. 

Tuesday, June 13, 2017 - 9:00am

First, when we talk about nutrition, we usually highlight alarming numbers and note disturbing trends. One of the most powerful examples I use for Cambodia is that one out of every three children under five is stunted. Last night, I was reviewing some nutrition notes at home, and when I read this statistic, I thought of my three wonderful daughters, who were playing around me, and I reflected that one would likely have been stunted if circumstances were different and I was a mother in Cambodia.

Thursday, June 8, 2017 - 11:00am

Good morning. I am honored to be here today as we celebrate the opening of the Lubuto Mthunzi Youth Library. This library represents the ongoing commitment of the United States to support Zambia’s development, in this instance by improving the lives of children and young people. I would like to thank the Lubuto Library Partners for all the hard work they continue to do opening the doors to literature and learning. I also wish to thank our partners in the Zambian Government and other colleagues here today for supporting this unique occasion.

Wednesday, May 31, 2017 - 9:15am

I appreciate that I am looking out across a broad set of people and organizations who have committed themselves to work towards a common goal to help Cambodian children get a better education. When USAID began looking into supporting the Ministry of Education in early grade reading, we were impressed with all of the work that has been done to help children learn to read. I want to salute the Ministry on the efforts and progress made to date in advancing early grade reading.

Pages

Last updated: June 25, 2018

Subscribe to Speeches