Speeches

Wednesday, October 25, 2017 - 10:00am

ក្នុងបរិបទនេះ ខ្ញុំមានមោទនភាពក្នុងការនិយាយថាទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិក USAID និងក្រុមហ៊ុន កូកា កូឡា​កម្ពុជា បានឯកភាពរួមគ្នាកសាងនូវភាពជាដៃគូសាធាណៈ និងឯកជនមួយ ដើម្បីពង្រីកការងារជួយដោយ​ផ្ទាល់​​ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកធុរកិច្ច ឱកាសការងារ និងការទទួលបាននូវ​សេវាទឹក​ស្អាត។ កិច្ចគាំទ្ររបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID នឹងជួយធានាថាចំណុចទាំងអស់ខាងលើនឹងផ្តល់អត្ថ​ប្រយោជន៍​​​​ដល់ប្រជាជនដែលងាយទទួលរងគ្រោះដោយការជួញដូរមនុស្ស ជាពិសេសស្ត្រី។ ភាពជាដៃគូ​នេះ​ក៏នឹង​ជួយផ្តល់នូវរទេះរុញដល់ស្ត្រីចំនួន ២០នាក់នៅតាមទីជនបទ ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចលក់ផលិតផល​កូកា កូឡា ក៏ដូចជាបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេផងដែរ។ ប្រសិនបើការងារដំណើរការបានរលូន ក្រុមហ៊ុន​​កូកាកូឡា និងទីភ្នាក់ងារ USAID នឹងធ្វើការសិក្សាពីលទ្ធភាពពង្រីកចំនួននៃការផ្តល់រទេះរុញ​បន្ថែម​ទៀត។

Thursday, October 19, 2017 - 9:00pm

I am pleased to join everyone here today at the formal launch of the Pay Tax Online service, an online electronic payment, or e-payment, facility for internal revenue taxes. This e-payment platform is the product of a strong partnership between the Bureau of Internal Revenue and the Development Bank of the Philippines, with support from USAID. The U.S. government, through USAID, is delighted to support the Philippine government’s growth-enhancing tax administration and governance reforms as part of our shared goal of broad-based and inclusive growth for Filipinos.

Wednesday, October 18, 2017 - 9:45am

It’s very clear that Cambodia will remain a country that depends on agriculture for economic growth and poverty alleviation for the foreseeable future. And despite a great deal of progress in Cambodian agriculture, there is still a lot of work to be done and a lot of room for innovation.

Cambodia should feel proud that it has produced enough rice for its people for over 20 years now. That is a very important milestone. But Cambodia still imports a majority – 70 percent – of its fruits and vegetables, so one of the next key challenges is developing the horticulture sector as part of overall agricultural diversification.

Wednesday, October 18, 2017 - 9:15am

The United States government cares deeply about countering trafficking in persons because it affects not just individuals and their families, but also communities and entire countries, regardless of their location or level of economic development. We know from experience around the world that strong coordination among government, civil society, and the private sector is critical to stop human trafficking. The Royal Government of Cambodia shares our concern and the National Committee for Counter Trafficking has provided the leadership and coordination needed to make real progress against human trafficking.

Tuesday, October 17, 2017 - 10:00am

(as prepared for delivery)

 

  • Mr. Kea Borann, Chief Executive Officer of AMK
  • Mr. Veoun Sok, Chief Executive Officer of LOLC
  • Etienne Kettenmeyer, Managing Director of RMA
  • Distinguished Guests, implementing partners and Ladies and

Good morning and thank you all for coming here today!

Monday, October 16, 2017 - 8:00am

I’m very honored and excited to take part in launching not one, but four USAID activities in cooperation with the Government of Ethiopia’s Health Sector Transformation Plan. These new awards will improve primary health care services in both agrarian and pastoral regions and will expand access to safe water and sanitation.

Thursday, October 12, 2017 - 4:45pm

The Plan is fundamental to ensuring Cambodia is ready to access and effectively use climate financing. The Framework and Plan will help Cambodia address climate risks in critical sectors like agriculture, health, and water. They provide a much-needed road map for targeting resources towards the most important adaptation priorities in those sectors. The process of creating the Framework and Plan has strengthened the capacity of key institutions in Cambodia to address these issues.

Thursday, October 12, 2017 - 9:30am

On behalf of the U.S. Embassy and USAID Cambodia, I am pleased to be here to launch this Program Planning Workshop for the USAID WASH-FIN activity in Cambodia. WASH-FIN – or Water, Sanitation and Hygiene Finance – is a five-year global activity funded by USAID and implemented by Tetra Tech. In Cambodia, WASH-FIN will assist water and sanitation providers to access money to close the financing gaps in expanding piped water supply. We will work closely with WASH-FIN’s in-country team and core collaborators, including the Cambodian Water Supply Association, or CWA, to guide them towards the best private water providers.

Thursday, October 12, 2017 - 9:30am

តាងនាមឲ្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិក និងទីភ្នាក់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ​ប្រចាំ​​នៅ​​កម្ពុជា ​ខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយដែលបានមកកាន់ទីនេះ ដើម្បីបើកសិក្ខាសាលាស្តីពីការរៀបចំផែនការកម្ម​វិធី WASH-FIN នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ គម្រោង WASH-FIN ឬហៅថាគម្រោងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ទឹក​ស្អាត និងអនាម័យដែលជាគម្រោងសកម្មភាពសកលមួយមានរយៈពេលប្រាំឆ្នាំផ្តល់​មូល​និធិ​​ដោយទីភ្នាក់ងារ USAID និងអនុវត្តគម្រោងដោយអង្គការ Tetra Tech។ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គម្រោង WASH-FIN នឹង​ជួយ​ដល់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និងអនាម័យអាចទទួលបាននូវទឹកប្រាក់ដើម្បីបញ្ចប់គម្លាតហិរញ្ញប្បទាន​ក្នុង​ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត។

Friday, September 29, 2017 - 3:30am

At USAID, we believe that education serves as a driver for development and the elimination of extreme poverty. Education is transformational for individuals and societies. It also creates pathways to better health, economic growth, a sustainable environment, and peaceful, democratic societies.

Pages

Last updated: February 21, 2018

Subscribe to Speeches