Administrator Samantha Power Travels to Haiti

Press Release Shim

Speeches Shim

Readout

For Immediate Release

Thursday, August 26, 2021
Office of Press Relations
press@usaid.gov

The below is attributable to Spokesperson Rebecca Chalif:‎

On August 26, Administrator Samantha Power traveled to Haiti, where USAID is leading the United States government response to the 7.2 magnitude earthquake that struck on August 14. While in Haiti, Administrator Power met with Haitians impacted by the disaster as well as Haitian Prime Minister Ariel Henry and other Haitian government officials. She also met with those contributing to the U.S. response on the ground, including the USAID Disaster Assistance Response Team (DART), members of the US military, and USAID staff based in Haiti. During her visit Administrator Power emphasized the United States’ commitment to supporting the people of Haiti during their time of need and announced $32 million in new humanitarian assistance from USAID to support earthquake response efforts.

Administrator Power, U.S. Ambassador to Haiti Michele S. Sison, USAID Mission Director Christopher Cushing, U.S. Southern Command (SOUTHCOM) U.S. Navy Admiral Craig S. Faller, USAID Bureau for Humanitarian Assistance Assistant to the Administrator Sarah Charles, and USAID DART Leader Tim Callaghan conducted an aerial tour of affected areas in southwestern Haiti. The group then visited the commune of Maniche, in Les Cayes Department, where they surveyed damage and discussed priority needs with community members and local first responders.

Maniche was among particularly hard-hit towns in the region. Administrator Power met with families whose homes were destroyed by the earthquake and visited their homes with them to see the damage. She had numerous conversations with impacted community members, as well as with Maniche’s mayor, police chief, local firefighters and Civil Protection officials. The group visited the town’s school, which was destroyed, and discussed the challenges facing children who wouldn’t be able to start the school year as planned. The Administrator also met with USAID Haitian surge staff who joined with the Haitian officials as part of the immediate response to the earthquake. The group also met with local Haitian partners of the UN World Food Program, which recently distributed USAID food assistance to more than 5,000 people in the town. Last week, WFP began transporting from Port-Au-Prince 830 metric tons of USAID food supplies—enough to feed more than 62,000 people for one month—and is distributing it in affected areas.  

In Port-au-Prince, Administrator Power, Ambassador Sison, Admiral Faller and Rear Admiral Keith Davids, commander of Joint Task Force (JTF)-Haiti, met with Haitian Prime Minister Ariel Henry and Jerry Chandler, Director General of Haiti’s Civil Protection Agency, to discuss the continued scaling up of U.S. assistance effort and continued collaboration with the Government of Haiti on the earthquake response and recovery. Administrator Power emphasized the importance of improved security in addressing the medium and long-term needs of the Haitian people. The Administrator and Prime Minister agreed that continuing to partner to build capacity within the Government of Haiti is a priority going forward. 

Administrator Power held a press conference in Port-au-Prince where she began by expressing her profound condolences to the families of the US service members and Afghans who were killed in Kabul today. She then described how USAID’s $32 million in just-announced humanitarian assistance would support earthquake response efforts, including by supporting humanitarian partners delivering urgently needed health care services, emergency shelter and food, safe drinking water, hygiene and sanitation assistance, gender-based violence prevention and response, child protection, and psychosocial support services.

Later in the day, Administrator Power visited SOUTHCOM’s JTF-Haiti Operations Center in Port-au-Prince, where she thanked Admiral Faller and members of JTF-Haiti for their work providing air transport for relief personnel and supplies in support of USAID’s earthquake response, and for medevacing critically injured Haitians to receive medical treatment. As of August 26, JTF-Haiti--including the U.S. Coast Guard--has conducted 413 missions, assisted or rescued 458 people, and delivered more than 205,700 pounds of vital aid, including food, water, medical supplies, and equipment.

Afterwards, Administrator Power met with USAID Haitian staff who were impacted by the earthquake. She also sat down with members of the USAID DART team to thank them for their work leading U.S. government response efforts on the ground. She then joined them in a memorial that honored the life of DART member and revered USAID colleague Tresja Denysenko. Denysenko passed away unexpectedly on August 19 in Haiti while serving on the DART.

For the latest updates on USAID’s humanitarian assistance in Haiti: August 14 2021 Haiti Earthquake

Vizit Administratris USAID Samantha Power an Ayiti

Pou pibliye tou swit
26 Dawout 2021

KONTRANDU

Sa se pòtpawòl Rebecca Chalif ki ekri sa:‎

Nan dat 26 dawout la, Administratris Samantha Power vwayaje an Ayiti kote USAID ap mennen repons gouvènman ameriken an apre gwo tranblemanntè ki te frape 14 dawout la. An Ayiti, Administratis Power rankontre ak ayisyen ki te viktim katrastròf sa a, epi tou ak Premye Minis Ariel Henry ansanm ak lòt reprezantan gouvènman ayisyen an. Li te profite tou rankontre moun k’ap pote sekou sou teren an, tankou ekip entèvansyon apre katastròf (DART) USAID a, manmb lame ameriken an, ak pèsonèl USAID ki baze an Ayiti yo. Pandan vizit li an, Administratris Power te souliye angajman Etazini pou kore pèp ayisyen an pandan moman difisil sila e li anonse USAID gentan mobilize yon lòt 32 milyon dola èd pou kore jefò repons apre tranblemanntè a.

Administratis Power, Anbasadè Etazini Michele Sison, Direktè USAID en Ayiti Chris Cushing, Amiral Craig S. Faller pou Komandman Sid Lame Ameriken an (SOUTHCOM), Adjwen Administratris la pou biwo imantè USAID a Sarah Charles, ak chèf ekip DART USAID a Tim Callahan, te vizite zòn afekte nan sidwès yo an elikoptè. Apre sa, yo ateri nan komin Maniche bò Okay kote yo te kapab resanse dega yo epi diskite sou ki sa komin lan bezwen an priyorite ak manmb kominote a ak moun lokal k’ap pote sekou yo.

Maniche se youn nan kominote ki plis afekte yo nan zòn lan. Administratris Power rankontre ak de fanmi ki pèdi kay yo nan tranblemanntè a epi li te vizite kay ki te kraze yo avèk yo pou konstate dega yo. Li te pale ak anpil moun nan kominote a ki afekte, epi tou ak majistra vil la, chèf lapolis la, ponpye ak responsab pwoteksyon sivil nan zòn lan. Gwoup la vizite yon lekòl ki kraze epi diskite sou kijan pou ede elèv yo ki pap ka tounen lekòl ane sa. Administratris Power rankontre ak estaf lokal USAID ki aktive tou swit apre tranblemanntè a pou pote sekou ansanm ak ekip lokal pwoteksyon sivil la. Gwoup la rankontre tou ak patnè imanitè USAID, Pwogram Alimantè Mondyal (PAM), ki deja bay asistans manje USAID a bay plis pase 5000 moun nan vil la. Semèn pase, PAM transpòte 830 tòn manje USAID soti Pòtoprens, sa ki ase pou bay plis pase 62,000 moun manje pandan yon mwa, e li ap distibye manje sila nan zòn ki afekte yo.

Rive Pòtoprens, Administratris Power te fè yon konferans de près kote li te eksprime gwo kondoleyans bay fanmi militè ameriken yo, ak afgan yo ki mouri nan vil Kaboul jodya. Apre sa, li te eskplike kijan 32 milyon dola assitans USAID mobilize pou Ayiti an pral vin kore repons apre tranblemanntè a, sitou nan pote sèvis lasante, abri, manje, dlo potab, asistans pou lijyèn ak asenisman, sèvis prevansyon ak entèvansyon pou vitktim vyolans sou fanm, pwoteksyon timoun ak sipò psikososyal.

Pita nan jounen an, Administratris Power te rankontre ak anplwaye ayisyen USAID yo ki te afekte nan tranblemanntè a. Li te pale ak ekip DART la pou remèsye yo pou travay yo nan tèt entèvansyon gouvènman ameriken an sou teren an. Apre sa, li te reyini avèk yo pou yon seremoni ki te onore lavi yon manmb DART la, yon kolèg venere USAID, Tresja Denysenko, ki mouri sibitman nan dat 19 dawout pandan li t’ap sèvi nan ekip DART la an Ayiti.

Pou dènye nouvèl sou èd imanitè USAID an Ayiti, vizite paj USAID sou repons tranblemantè 14 dawout 2021 an.

Administratrice Samantha Power visite Haïti

Pour publication immédiate
26 Août 2021

COMPTE-RENDU

Ce qui suit est attribuable à la porte-parole Rebecca Chalif :‎

Le 26 août, l'Administratrice Samantha Power s'est rendue en Haïti, où l'USAID dirige la réponse du gouvernement des États-Unis au séisme de magnitude 7,2 qui a frappé le 14 août. En Haïti, l'Administratrice Power a rencontré des Haïtiens touchés par la catastrophe ainsi que le Premier Ministre Ariel Henry et d'autres représentants du gouvernement haïtien. Elle a également rencontré ceux qui contribuent à la réponse américaine sur le terrain, notamment l'équipe d'intervention en cas de catastrophe (DART) de l'USAID, des membres de l'armée américaine et le personnel de l'USAID basé en Haïti. Au cours de sa visite, l'Administratrice Power a souligné l'engagement des États-Unis à soutenir le peuple haïtien en période de besoin et a annoncé une nouvelle aide humanitaire de 32 millions de dollars de l'USAID pour soutenir les efforts de réponse au tremblement de terre.

L’Administratrice Power, l'Ambassadeur des États-Unis en Haïti, Michele S. Sison, le Directeur de Mission de l'USAID, Christopher Cushing, l'Amiral Craig S. Faller du commandement sud des États-Unis (SOUTHCOM), l'Adjoint de l’Administratrice pour le Bureau d'aide humanitaire de l'USAID, Sarah Charles, et le chef de l’équipe DART de l'USAID, Tim Callahan, ont effectué une visite aérienne des zones touchées dans le sud-ouest d'Haïti. Le groupe s'est ensuite rendu dans la commune de Maniche, dans le département des Cayes, où ils ont recensé les dégâts et discuté des besoins prioritaires avec les membres de la communauté et les premiers intervenants locaux.

Maniche fait partie des villes particulièrement touchées de la région. L'Administratrice Power a rencontré des familles dont les maisons ont été détruites par le tremblement de terre et a visité leurs maisons avec elles pour constater les dégâts. Elle a eu de nombreuses conversations avec des membres de la communauté touchés, ainsi qu'avec le maire de Maniche, le chef de la police, les pompiers locaux et les responsables de la protection civile. Le groupe a visité l'école de la ville, qui a été détruite, et a discuté des défis auxquels sont confrontés les enfants qui ne pourront pas commencer l'année scolaire comme prévu. L'Administratrice a également rencontré le personnel de renfort haïtien de l'USAID qui s'est joint aux responsables haïtiens dans le cadre de la réponse immédiate au tremblement de terre. Le groupe a également rencontré des partenaires haïtiens locaux du Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies, qui a récemment distribué de l’aide alimentaire de l'USAID à plus de 5 000 personnes dans la ville. La semaine dernière, le PAM a commencé à transporter depuis Port-au-Prince 830 tonnes de vivres de l'USAID, assez pour nourrir plus de 62 000 personnes pendant un mois, et les distribue actuellement dans les zones affectées.

À Port-au-Prince, l'Administratrice Power, l'Ambassadeur Sison, l'Amiral Faller et le Contre-amiral Keith Davids, commandant de la Force opérationnelle interarmées (FOI)-Haïti, ont rencontré le Premier Ministre haïtien Ariel Henry et Jerry Chandler, Directeur Général de la Protection Civile (DGPC), pour discuter de l'intensification continue des interventions d'assistance des États-Unis et de la collaboration continue avec le gouvernement d'Haïti sur la réponse au tremblement de terre et le relèvement. L'Administratrice Power a souligné l'importance d'améliorer la sécurité pour répondre aux besoins à moyen et long terme du peuple haïtien. L'Administratrice et le Premier ministre ont convenu que la poursuite du partenariat pour renforcer les capacités au sein du gouvernement d'Haïti est une priorité pour l'avenir.

L'Administratrice Power a tenu une conférence de presse à Port-au-Prince où elle a commencé par exprimer ses profondes condoléances aux familles des militaires américains et des Afghans qui ont été tués à Kaboul aujourd'hui. Elle a ensuite décrit comment les 32 millions de dollars d'aide humanitaire de l'USAID qui viennent d'être annoncés soutiendraient les efforts de réponse au tremblement de terre, notamment en soutenant les partenaires humanitaires en fournissant des services de santé, des abris et de la nourriture d'urgence, de l'eau potable, une assistance en matière d'hygiène et d'assainissement, la prévention et les services d'intervention contre la violence contre les femmes, la protection des enfants et le soutien psychosocial.

Plus tard dans la journée, l'Administratrice Power a visité le centre d'opérations de la FOI-Haïti de SOUTHCOM à Port-au-Prince, où elle a remercié l'Amiral Faller et les membres de la FOI-Haïti pour leur travail de transport aérien du personnel et de fournitures de secours à l'appui de la réponse de l'USAID au séisme, et pour l'évacuation sanitaire des Haïtiens gravement blessés afin de recevoir des soins médicaux. Au 26 août, la FOI-Haïti - y compris les garde-côtes américains - avait mené 413 missions, aidé ou secouru 458 personnes et transporté plus de 205 700 livres d'aide vitale, notamment de la nourriture, de l'eau, des fournitures médicales et des équipements.

Par la suite, l'Administratrice Power a rencontré le personnel haïtien de l'USAID qui a été touché par le tremblement de terre. Elle s'est également entretenue avec des membres de l'équipe DART de l'USAID pour les remercier de leur travail à la tête des efforts de réponse du gouvernement américain sur le terrain. Elle les a ensuite rejoints dans un mémorial qui a honoré la vie du membre de la DART et vénéré collègue de l'USAID, Tresja Denysenko. Denysenko est décédé subitement le 19 août en Haïti pendant son service au sein de la DART.

Pour les dernières mises à jour sur l'aide humanitaire de l'USAID en Haïti:visitez la page Tremblement de terre du 14 Août 2021.

Last updated: April 01, 2022

Share This Page