Fact Sheets

Data e fillimit: 15 Gusht 2012
Data e përfundimit: 14 Gusht 2014 
Buxheti i projektit:  $ 292,536
Implementues:     Karriera Ime (My Career)

Synimet

Датум на започнување: 15 август 2012 г.
Датум на завршување:  14 август 2014 г.
Буџет на проектот:  $ 292,536
Имплементатор:  My Career (Моја кариера)
Датум на започнување: 01 април 2012г.
Времетраење: три години
Буџет на проектот: 850,000 американски долари           
Имплементатор: Национален Демократски Институти (National Democratic Institute NDI)
Data e fillimit: 1 Prill 2012
Kohëzgjatja: 3 vite    
Buxheti i projektit: $850,000
Implementues: Instituti nacional demokratik (National Democratic Institute, NDI)
Data e fillimit: Shtator 2012
Kohëzgjatja:  24 muaj  
Buxheti i projektit: $1,500,000
Implementues: Milieukontakt Maqedoni

Synimet

Датум на започнување:  септември 2012 г.
Датум на завршување:  24 месеци  
Буџет на проектот:  $1,500,000
Имплементатор:  Milieukontakt Macedonia
Датум на започнување:  19 ноември 2012          
Датум на завршување:  19 ноември 2015
Буџет на проектот:  $ 488,268        
Data e fillimit: 19 nëntor 2012    
Data e përfundimit: 19 nëntor 
Buxheti i projektit: $ 488,268
Implementues: Qendra për zhvillimin e mediave (QZHM) 

Qëllimet

Data e fillimit:  10 tetor 2012
Data e përfundimit: 10 prill 2015 
Buxheti i projektit:  198,089 dollarë amerikanë
Implementues:  Metamorfozis, Fondacion për internet dhe shoqëri.

Qëllimet

 

Датум на започнување: 10 октомври, 2012 г.  
Датум на завршување:  10 април, 2015 г. 
Буџет на проектот:  $ 198.089
Имплементатор:  Фондација за интернет и општество Метаморфозис

Цели

Pages

Last updated: September 26, 2018

Share This Page