Fact Sheets

Data e fillimit:  1 tetor 2012                         
Data e përfundimit: 1 Maj 2014      
Buxheti i projektit (kohëzgjatja e projektit):          $208,578
Датум на започнување: 01 октомври 2012 г.
Датум на завршување:  01 мај 2014 г.  
Буџет на проектот:  $208,578
 
Data e fillimit:  24 prill 2012                                     
Data e përfundimit:  23 prill 2016   
Buxheti i paraparë i projektit (për kohëzgjatjen e projektit):  $5 milionë          
Implementues:  Carana Korporatë
Датум на започнување:  24 април 2012 г.                                               
Датум на завршување:  23 април 2016 г. 
Буџет на проектот:  $ 5 милиони  
Имплементатор:  Carana Corporation 

Цели

Датум на започнување: 1 септември, 2007 г.
Датум на завршување:  1 септември, 2014 г. 
Буџет на проектот: 9 милиони долари во форма на заеми 
Имплементатор: УНИБАНКА и НЛБ Лизинг
Data e fillimit:            1 shtator 2007                                               
Data e përfundimit:   1 shtator 2014
Kapaciteti i garantimit: $9 milionë në kredi
Implementues:  UNIBANKA dhe NLB Leasing
Data e fillimit: 18 prill 2012                                      
Data e përfundimit: 17 prill 2015
Buxheti i projektit (për kohëzgjatjen e projektit):  $575,000
Датум на започнување: 18 април 2012 г.                                    
Датум на завршување: 17 април 2015 г.
Буџет на проектот:  $ 575,000
Имплементатор:  Центар за граѓански комуникации
Data e fillimit:            30 shtator 2009                                                         
Data e përfundimit:   30 shtator 2019          
Kapaciteti i garantimit: $5 milionë në kredi

Гарантниот механизам за микрофинансирање  е гаранција од 15 години за кредитното портфолио за поддршка на микро-претпријатија или поединци во секторите на кои им е потребен пристап до обртни средства и кредити за инвестирање за да започнат или да ги прошират своите активности. 

Pages

Last updated: August 09, 2020

Share This Page