Fact Sheets

Programi i USAID-it Partneritetet për Zhvillim ka për synim të avancojë përmirësimin e mjedisit për sektorin privat në Kosovë për të rritur mundësitë për punësim për qytetarët e vendit. Programi punon në partneritet me qeverinë dhe me partnerë të tjerë për të mbështetur vizionin e Kosovës për rritje ekonomike duke fuqizuar institucionet.

USAID-ov program Partnerstva za razvoj ima za cilj unapređenje u pružanju mogućnosti privatnom sektoru Kosova za povećanje mogućnosti za zaposlenje za građane zemlje. Program sarađuje sa partnerima u vladi i drugima kako bi se podržala vizija Kosova za ekonomski rast kroz jačanje institucija.

Garancia e portofolit të kredive e Mekanizmit për Kredi Zhvillimore (DCA) ka për qëllim rritjen e qasjes në kredi për sektorin e bujqësisë në Kosovë, përmes garantimit të 50 përqind të riskut të kredive të dhëna nga ana e bankave pjesëmarrëse. Garancia e DCA-së i nxitë bankat që t’u japin kredi fermerëve, të cilët përndryshe do ta kishin të vështirë apo edhe të pamundur që të sigurojnë financim dhe të dëshmojnë profitabilitetin e tyre potencial.

Garancija kreditnog portfelja Naloga za razvojne kredite (DCA) ima za cilj da poveća pristup kreditima za kosovski poljoprivredni sektor, pružajući garanciju rizika od 50 odsto za kredite izdate od strane učestvujućih banaka. Garancija DCA daje bankama podsticaj za kreditiranje poljoprivrednika kojima bi inače bilo teško ili nemoguće da obezbede finansiranje i dokažu svoju potencijalnu profitabilnost.

Programi i Lidershipit Transformues (PLT) ofron mundësi arsimore për studentët më të shquar të Kosovës me qëllim të zhvillimit të një kuadri liderësh që do të mund t’u prijë zhvillimeve të rëndësishme ekonomike, politike dhe shoqërore. Kjo do të arrihet përmes bursave universitare, partneriteteve si dhe këmbimeve të studentëve dhe kuadrit mësimdhënës universitar. 

Program Transformacionog Liderstva (PTL) pruža obrazovne mogućnosti za najperspektivnije studente na Kosovu u cilju stvaranja liderskih kadrova koji će predvoditi značajan ekonomski, politički i društveni razvoj. To će se postići putem univerzitetskih stipendija, partnerstrava, kao i kroz razmene studenata i univerzitetskog nastavnog kadra.    

Komponenti Bursat dhe Partneritetet i Programit për Lidership Transformues ka për qëllim të zhvillojë kapacitetet e kosovarëve për të sjell ndryshimin transformues në Kosovë përmes mundësive për shkollim të avancuar, zhvillim të lidershipit dhe asistencës teknike. Kjo do të realizohet përmes bursave të universiteteve, partneriteteve dhe shkëmbimeve të studentëve dhe profesorëve.

Komponenta školarina i partnerstava u programu transformativnog liderstva ima za cilj da razvije kapacitete građana Kosova da mogu da doprinesu transformativnim promenama kroz mogućnosti za unapređeno obrazovanje, razvoj liderstva i tehničku podršku i pomoć. Ovo će biti ostvareno preko univerzitetskih stipendija, partnerstava, kao i razmena studenata i predavača.

Fondi Kosovaro-Amerikan për Edukim (KAEF) është një fond i vazhdueshëm edukimi i cili i dedikohet zhvillimit ekonomik të Kosovës përmes arsimimit të popullit të saj. KAEF mbështetë programe arsimore të cilat u sigurojnë liderëve të ardhshëm të Kosovës mjetet e nevojshme për të promovuar prosperitetitn e ardhshëm të vendit.

Kosovsko-američki obrazovni fond (KAEF) je stalni obrazovni fond koji je posvećen ekonomskom razvoju Kosova kroz obrazovanje kosovskog naroda. KAEF podržava obrazovne programe koji budućim kosovskim liderima obezbeđuju sredstva koja su im potrebna da bi promovisala budući prosperitet zemlje. 

Pages

Last updated: March 30, 2017