Fact Sheets

Program Transformacionog Liderstva (PTL) pruža obrazovne mogućnosti za najperspektivnije studente na Kosovu u cilju stvaranja liderskih kadrova koji će predvoditi značajan ekonomski, politički i društveni razvoj. To će se postići putem univerzitetskih stipendija, partnerstrava, kao i kroz razmene studenata i univerzitetskog nastavnog kadra.    

Komponenti Bursat dhe Partneritetet i Programit për Lidership Transformues ka për qëllim të zhvillojë kapacitetet e kosovarëve për të sjell ndryshimin transformues në Kosovë përmes mundësive për shkollim të avancuar, zhvillim të lidershipit dhe asistencës teknike. Kjo do të realizohet përmes bursave të universiteteve, partneriteteve dhe shkëmbimeve të studentëve dhe profesorëve.

Komponenta školarina i partnerstava u programu transformativnog liderstva ima za cilj da razvije kapacitete građana Kosova da mogu da doprinesu transformativnim promenama kroz mogućnosti za unapređeno obrazovanje, razvoj liderstva i tehničku podršku i pomoć. Ovo će biti ostvareno preko univerzitetskih stipendija, partnerstava, kao i razmena studenata i predavača.

Fondi Kosovaro-Amerikan për Edukim (KAEF) është një fond i vazhdueshëm edukimi i cili i dedikohet zhvillimit ekonomik të Kosovës përmes arsimimit të popullit të saj. KAEF mbështetë programe arsimore të cilat u sigurojnë liderëve të ardhshëm të Kosovës mjetet e nevojshme për të promovuar prosperitetitn e ardhshëm të vendit.

Kosovsko-američki obrazovni fond (KAEF) je stalni obrazovni fond koji je posvećen ekonomskom razvoju Kosova kroz obrazovanje kosovskog naroda. KAEF podržava obrazovne programe koji budućim kosovskim liderima obezbeđuju sredstva koja su im potrebna da bi promovisala budući prosperitet zemlje. 

Qëllimi kryesor i EMPOWER Sektori Privat është që ta shtojë aftësinë konkurruese dhe ta lehtësojë krijimin përfshirës të vendeve të punës në sektorët e gatshëm për zhvillim: përpunimin e drurit, rrobat, TIK-un (teknologjinë informative dhe të komunikimeve), efiçiencën e energjisë, turizmin në natyrë dhe sektorët e tjerë që ofrojnë mundësi.

Glavni cilj programa EMPOWER Privatni sektor je da poveća konkurentnost i pomogne inkluzivno stvaranje radnih mesta u izabranim sektorima sa potencijalom da se razvijaju: obrada drveta, odeća, IKT (informaciona i komunikaciona tehnologija), energetska efikasnost, turizam u prirodi i drugi oportunistički sektori.

Përmes Programit Zhvillimi Bujqësor dhe Mundësitë Rurale (AGRO), USAID-i përqendrohet në rritjen e produktivitetit bujqësor, në tregtueshmëri, dhe përgjegjshmëri ndaj tregjeve, të cilat do të rrisin qëndrueshmërinë dhe konkurrueshërinë e agrobizneseve të synuara Kosovare në tregjet e brendshme dhe të eksportit. 

Kroz program razvoj poljoprivrede i ruralne mogućnosti (AGRO), USAID se  fokusira na povećanje poljoprivredne produktivnosti,  tržišnost i odgovor na  tržišta, što će poboljšati  održivost  i konkurentnost ciljnih kosovskih agro-preduzeća na domaćim i izvoznim tržištima.

Pacific Island countries are highly vulnerable to the negative effects of climate change. More than 8.5 million people across the region depend for their livelihood primarily on tourism, fisheries, forestry and agriculture, all of which are highly sensitive to rising sea levels, changing ocean temperatures and acidity, and shifting rainfall and storm patterns. Civil society organizations (CSOs), which play a critical role in the region’s social and economic development, are often hindered by a lack of resources and managerial capacity from responding to climate change challenges.

Pages

Last updated: July 21, 2017