Fact Sheets

Ky projekt është përpiluar për të zëvendësuar sistemet shumëfish të tepërta dhe joefikase veterinare dhe fitosanitare të Agjencisë Kosovare të Ushqimit dhe Veterinës (AUVK) me një sitem të ri, të unifikuar që do të sigurojë shkëmbim më të mirë të informacionit dhe përgjimin e produkteve shtazore dhe bimore. 

Rezultati i aktivitetit do të ketë një ndikim pozitiv në tregtinë ndërkombëtare, veçanërisht në lidhje me qarkullimin më të lehtë dhe më të sigurt të mallrave me origjinë shtazore dhe bimore.

Ovaj projekat  je osmišljen da namnožene, suvišne i neefikasne  veterinarske  i  fitosanitarne sisteme Kosovske agencije za hranu i veterinarstvo  (KAHV)  zameni novim, objedinjenim sistemom koji će osigurati bolju razmenu informacija i presretanje životinjskih i biljnih proizvoda. 

Ishod  aktivnosti  će imati pozitivan uticaj na međunarodnu trgovinu, posebno u odnosu na lakše i bezbednije kretanje roba životinjskog i  biljnog porekla.

Program Osnaživanje podrške kredita (ECS) se bavi jednim od ključnih ograničenja po privredni rast na Kosovu: pristup kreditima za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) sa velikim potencijalom za razvoj.

Programi i USAID për fuqizimin e mb=shtetjes s= kredive (ECS) adreson një prej pengesave kryesore ndaj rritjes së qëndrueshme ekonomike në Kosovë: qasja në kredi për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme (NMVM).

Rastuće ekonomije, kao što je Kosovo, zavise od neprekidnog, pristupačnog izvora energije za ekonomski rast, povećanje mogućnosti za zapošljavanje i otvaranje novih radnih mesta, posebno za zapostavljene segmente društva kao što su žene, mladi, ruralna populacija i manjinske grupe.

Ekonomitë në rritje, si Kosova, varen nga burime të vazhdueshme të energjisë elektrike me çmim të përballueshëm për rritje ekonomike, shtim të mundësive të punësimit dhe krijim të vendeve të reja të punës, veçanërisht për segmentet e lëna pas dore të shoqërisë si gratë, të rinjtë, popullsia rurale dhe grupet minoritare.

USAID në Kosovë merr pjesë përmes financimit (“buy-in”) në Marrëveshjen Kooperative (MK) të lidhur nga ana e USAID-it ne Uashington me Shoqatën Kombëtare të Komisionerëve Rregullatorë të Energjisë Elektrike (National Association of Regulatory Utility Commissioners – NARUC), me qëllim të mbështetjes së Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRRE) në Kosovë. Kjo mbështetje zhvillohet përmes partneritetit dhe këmbimit “peer-to-peer” ndërmjet ZRRE-së dhe komisioneve rregullatore të Sh.B.A-ve që kanë si objektiv lehtësimin e këmbimit të informatave dhe praktikave më të mira në mesin e rregullatorëve.

Fondi Kosovaro-Amerikan për Edukim (KAEF) është një fond i vazhdueshëm edukimi i cili i dedikohet zhvillimit ekonomik të Kosovës përmes arsimimit të popullit të saj. KAEF mbështetë programe arsimore të cilat u sigurojnë liderëve të ardhshëm të Kosovës mjetet e nevojshme për të promovuar prosperitetitn e ardhshëm të vendit.

Programi i USAID-it Partneritetet për Zhvillim ka për synim të avancojë përmirësimin e mjedisit për sektorin privat në Kosovë për të rritur mundësitë për punësim për qytetarët e vendit. Programi punon në partneritet me qeverinë dhe me partnerë të tjerë për të mbështetur vizionin e Kosovës për rritje ekonomike duke fuqizuar institucionet.

USAID-ov program Partnerstva za razvoj ima za cilj unapređenje u pružanju mogućnosti privatnom sektoru Kosova za povećanje mogućnosti za zaposlenje za građane zemlje. Program sarađuje sa partnerima u vladi i drugima kako bi se podržala vizija Kosova za ekonomski rast kroz jačanje institucija.

Pages

Last updated: September 23, 2017