Speeches

Wednesday, December 6, 2017 - 9:30am

អរុណសួស្តី!

សូមថ្លែងអំណរគុណដែលបានចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំនាថ្ងៃនេះក្នុងវេទិកាកសិកម្មឌីជីថល ដែលរៀបចំ​ឡើង​​ដោយ​ក្រុម Digital Development for Feed the Future នៃទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការ​អភិ​វឌ្ឍ​អន្តរជាតិ (USAID)។

ខ្ញុំមានក្តីរីករាយដែលលោកលោកស្រីបានផ្តល់អាទិភាពចំបងមកចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ បើទោះបីជា​មាន​កិច្ច​ការ​មមាញឹកយ៉ាងណាក៏ដោយ។ ខ្ញុំមានជំនឿថាយើងនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីបទពិសោធន៍​របស់​អ្នកទាំងអស់គ្នា ហើយយើងនឹងរៀនសូត្ររួមគ្នាបន្ថែមទៀតអំពីវិធីសាស្ត្រនៃការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រ និងឧបករណ៍ឌីជីថលក្នុងកម្មវិធី និងស្ថាប័នរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា។

Wednesday, December 6, 2017 - 9:30am

Today we have the world in our pockets, through our smartphones, the satellite-enabled GPS tracking of commodities in the market, and the latest apps that are making it easier for us to manage our money, monitor our health, and have access to vital information.  These tools are paving the way for a new set of innovations aimed at addressing critical development challenges.

Friday, December 1, 2017 - 10:30pm

Since 2014, Tagbilaran City has been one of USAID’s partner cities of under the Cities Development Initiative. Through this partnership, USAID provides a range of technical assistance in economic growth, health, energy, environment, governance and education to help them realize their full potential as engines of inclusive and resilient growth for their respective regions.

Friday, December 1, 2017 - 10:30pm

USAID has been working in the Philippines for over 50 years, and a big part of our assistance is in education because we believe education is crucial for development—both as individuals and for the country as a whole. With education, you can make well informed choices and to receive better opportunities.

The United States government continues to support the Department of Education in our common goal of improving the quality of education in the Philippines, so that young boys and girls like you could go to school and learn skills that will help you succeed in the future.

Friday, December 1, 2017 - 8:15pm

For over 50 years, USAID has been a committed development partner of the Philippines. In pursuit of our mutual objective to improve the health of families, during the last five years alone, USAID provided approximately 8 billion pesos through our projects that support family planning, maternal and child health and tuberculosis control programs in the country.

Friday, December 1, 2017 - 11:45am

World AIDS Day is very important to me, and my staff knows that. It really goes back to an experience that I had when I was ambassador to Tanzania. My father is a retired physician, and he had been practicing medicine back in my home place for 60 years. He came to visit me to Tanzania, and I asked him if he would come with me on a project. And on the project, we were delivering food to AIDS widows, AIDS shut-ins, so people who were isolated and at home and completely dependent upon donations for food.

Thursday, November 30, 2017 - 2:00am

You know, I often say, as Administrator at USAID, that the purpose of foreign assistance must be to end the need for its existence.  And so, our goal, as an Agency, is to work to foster self-reliance and help host countries on their own journey to both self-reliance and prosperity.  In this, we have a wonderful strong partner in India.  Together, as we have seen here at GES, we are lifting lives.  We are creating opportunities.  But as you've heard from both Jennifer and Kathy, I think the important thing is doing so, not only here, but jointly, we are doing so in the region and around the world.

Thursday, November 30, 2017 - 2:00am

Welcome, everyone. And what a great GES. First, on behalf of the U.S. government, thank you. Over the last few days we've met entrepreneurs, investors, industry leaders from over 150 countries. Some have traveled here from quite literally the other side of the world. Now, there's an old saying that the key to a great dinner is not so much what's on the table as is what is on the chairs. So no offense to the hosts, no offense to the organizers, but the quality and success of a summit is not determined by the smoothness of the program or the quality of the speakers. It is by all of you.

Thursday, November 30, 2017 - 2:00am

Tomorrow, on World AIDS Day, the United States reaffirms our commitment to ending HIV/AIDS. This day also serves as a remembrance of the millions who have lost their lives to this disease.  Nevertheless, we remain encouraged by the tremendous progress made by the global health community in controlling HIV/AIDS.

Thursday, November 30, 2017 - 1:45am

India's drive to conquer and eliminate TB is an inspiration to all of us, and it's a great example of a country and a cause that we hope to lift up. We are excited to see so many across India making the fight against TB their own fight, from those at the top of the government down to the private sector and even into the world of popular culture. Take Bollywood star Amitabh Bachchan -- I did my very best -- who, after his own battle with TB, took up the cause and now is a great and powerful champion. He is a champion for the importance of early detection and appropriate treatment. He saw that taking steps early to address the disease saved his life. And today, he is out to show all of us that any person, even the most famous entertainer, but also the most remote villager, is vulnerable to TB, but also with early detection, can stop this global killer dead in its tracks.

Pages

Last updated: May 27, 2018

Share This Page

Subscribe to Speeches

Press inquiries

If you are a member of the press, you may contact our press relations office at:

U.S. Agency for International Development
Office of Press Relations
Ronald Reagan Building
Washington, D.C. 20523-0016
Telephone: 202-712-4320
FAX: 202-216-3524
Email:  press@usaid.gov