ПРОЕКТ ЗА ЕКСПАНЗИЈА НА МАЛИ БИЗНИСИ

Датум на започнување:  24 април 2012 г.                                               
Датум на завршување:  23 април 2016 г. 
Буџет на проектот:  $ 5 милиони  
Имплементатор:  Carana Corporation 

Цели

Зајакнување на капацитетот на приватниот сектор со цел да се поттикне регионалниот економски развој и да се создадат работни места во избраните региони во Македонија.


Компоненти

  • Ангажирање на бизнис лидерите, локалната самоуправа и другите институции со цел да се идентификуваат пазарните можности за развој и да се создадат нови работни места.
  • Надградување на капацитетите на микро, малите и средните претпријатија (МСМП) за да можат соодветно да реагираат на новите пазарни можности и да се развиваат.
  • Зајакнување на капацитетот на давателите на деловни услуги за да можат подобро да ги идентификуваат и да ги задоволат потребите на ММСП.
  • Градење на неопходните капацитети на работната сила за да се поддржи развојот на ММСП;
  • Поттикнување на учеството на жените и младината во бизнисот.

Очекувани резултати/Влијание

  • Ќе се развие ефикасен модел за регионален развој на претпријатијата раководен од приватниот сектор, кој ќе може да се реплицира и да се примени во три региони во Македонија;
  • Ќе се креираат нови работни места (25% за жени; 30% за млади; 25% за етнички малцинства).

Информации за контакт

Контакт во УСАИД: Тања Марковска, COR, tmarkovska@usaid.gov   
Раководител на програмата:  Carl Larkins (Карл Ларкинс), clarkins@carana.com
Службеник за комуникации: Иван Мицковски imickovski@carana.com

Last updated: December 17, 2013

Share This Page