ПРОЕКТ ЗА ЈАКНЕЊЕ НА СУДСТВОТО

Датум на започнување:  декември2011                            
Датум на завршување: декември 2014 (со можност за продолжување од една година)
Буџет на проектот :  $ 4,486,125             
Го спроведува: Tetra Tech DPK 

ЦЕЛИ

Зајакнување на улогата на судството во поделбата на власта, како и развивање широко заснована поддршка за владеење на правото и реформите во судството.


КОМПОНЕНТИ

 Застапување и учество на граѓаните во реформите на судството – Развивање на капацитетот на правосудниот сектор професионалните здруженија да играат водечка улога во напорите за правото и реформите во судството

Независна, ефикасна и доследна примена на политиките и практиките на судскиот сектор – Развивање на системи и практики за ефективно управување со судовите; зголемување на улогата на судството при подготвувањето на закони и политики кои ја регулираат оваа гранка; и воспоставување на редовна координација и градење на консензус во однос на клучните прашања кои влијаат врз судството.

Ефективен правен персонал и ефикасни процеси – обезбедува специјализирани обуки за подобрување на работењето на судиите и за зголемување на ефикасноста и квалитетот на правдата.


ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ / ВЛИЈАНИЕ

Со поддршка на проектот, македонското здружение на судии организираше јавна расправа за предложените измени на законската регулатива. Финалниот резултат од таа дискусијапридонесе за декриминализација на клевети и навреди , така што овие прашања сега ќе се решаваат во граѓански судски постапки. Покрај тоа, Министерството за правда донесе подзаконските акти на Законот за судски услуги – со кои ќе го регулираат селектирањето и воведувањето на процедури за не – судски персонал – кои беа подготвени од страна на судската администрација на здружението со поддржка од проектот.

Над 220 учесници, вклучувајќи ги и главните судии, судските администратори, судските сметководители, Судскиот буџетски совет и Стручната служба, беа обучени за развој на потребите базирани на буџети и управување со судовите во финансиски тешки времиња. Како резултат на тоа , шест судови донесоа буџетски барања базирани на нивните вистински потреби и обемот на работа, при што нивните најдобри практики ќе бидат споделени со сите други судови.

Управувањето со предметите и застојот на намалување на комитети беа воспоставени во осум судови, за да се идентификуваат причините за управување со заостанати предмети и предмети кои се одложуваат и да се развијат ефективни мерки за справување со причини. Како резултат на тоа , седум од осумте судови решиле новите поднесени случаи да се средуваат навремен и исто така успеале да расчистат некои од нивните заостанати предмети .


Информации за контакт

Контакт во УСАИД:  Антоанета Станкова, раководител  askartova@usaid.gov
Директор на проектот:  судија Joseph Traficanti:   Joseph.Traficanti@judicialsupport.org

Last updated: November 29, 2013

Share This Page