Transforming Lives

Every day, all over the world, USAID brings peace to those who endure violence, health to those who struggle with sickness, and prosperity to those who live in poverty. It is these individuals — these uncounted thousands of lives — that are the true measure of USAID’s successes and the true face of USAID's programs.

Univerzitet u Prištini, najveći javni univerzitet na Kosovu, je pri kraju prošle godine pokrenuo centar za inovacije i preduzetništvo koji je prevazišao čak i najviša očekivanja svojih osnivača. Iako su početne sesije obuke bile planirane za 100 studenata, potražnja je naglo prerasla u više od 1.000 aplikanata. Javna predstavljanja, kao što je bio slučaj tokom događaja Žene u preduzetništvu, su se odvijala u rasprodatim dvoranama, sve to u okviru univerziteta koji služi 50.000 studenata.

Kah fundi i vitit të kaluar, Universiteti i Prishtinës i cili njëherit ëshë edhe universiteti më i madh publik në Kosovë, hapi një qendër për inovacion dhe ndërmarrësi e cila tejkaloi pritjet më të larta të themeluesve të saj. Megjithëse sesionet fillestare të trajnimeve ishin planifikuar për 100 studentë, kërkesa u rrit tej mase në mbi 1.000 aplikantë. Prezantimet publike, siç ishte ai me rastin e ngjarjes Gratë në Ndërmarrësi, u mbajtën para auditoriumeve të stërmbushura në kuadër të universitetit i cili u shërben 50.000 studentëve.

Kosovski Registar bankovnih računa kontinuirano održava ažurirane informacije o skoro 2.5 miliona bankovnih računa u komercijalnom bankarskom sistemu Kosova. Pojednostavljena funkcija dodata softveru registra pomaže u sprečavanju prevara i u krajnjoj liniji ograničava koruptivno delovanje.

Regjistri i Llogarive Bankare në Kosovë i menagjuar nga Banka Qendrore e Kosovës vazhdimisht mirëmban informata të përditësuara mbi afro 2.5 milion llogari bankare në sistemin bankar komercial të Kosovës. Një funksion i thjeshtuar i cili i është shtuar softuerit të regjistrit po ndihmon në parandalimin e mashtrimit dhe përfundimisht po adreson praktikat korruptive.

When Ailleene Joy Verbo was a child, she loved listening to her grandfather’s solar-powered radio. “Our rural village did not have electricity,” she said. “The radio broke the quietness of the day.”

Late last year, the University of Pristhina, Kosovo’s largest public university, launched an innovation and entrepreneurship center that has exceeded even the highest expectations of its founders. While initial training events were planned for 100 students, demand mushroomed to over 1,000 applicants. Public presentations, such as Women in Entrepreneurship, played to a sold-out auditorium in the university that serves 50,000 students.

The joy of being healed and returning to regular life beamed on the face of Bountou Sylla, a 21-year-old trader from Souguéta, a village 60 kilometers north of Kindia in the lower Guinea region. Sylla had suffered extremely painful complications during her second pregnancy.

Після того, як двадцятидворічний Тимофій Бабич втратив батька, він був змушений швидко подорослішати. Треба було допомагати мамі у вихованні п’ятьох братів і сестер.

Për mijëra kosovarë që ikën nga dhuna gjatë konfliktit të armatosur të vendit në vitet 1998-99, kthimi në shtëpitë e djegura dhe ekonomia e tronditur paraqitën sfida dhe vështirësi të mëdha.

 

Pages

Last updated: June 22, 2018