Speeches

Digital Agriculture Forum
វេទិកាកសិកម្មឌីជីថល
Rabu, Desember 6, 2017

អរុណសួស្តី!

សូមថ្លែងអំណរគុណដែលបានចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំនាថ្ងៃនេះក្នុងវេទិកាកសិកម្មឌីជីថល ដែលរៀបចំ​ឡើង​​ដោយ​ក្រុម Digital Development for Feed the Future នៃទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការ​អភិ​វឌ្ឍ​អន្តរជាតិ (USAID)។

ខ្ញុំមានក្តីរីករាយដែលលោកលោកស្រីបានផ្តល់អាទិភាពចំបងមកចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ បើទោះបីជា​មាន​កិច្ច​ការ​មមាញឹកយ៉ាងណាក៏ដោយ។ ខ្ញុំមានជំនឿថាយើងនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីបទពិសោធន៍​របស់​អ្នកទាំងអស់គ្នា ហើយយើងនឹងរៀនសូត្ររួមគ្នាបន្ថែមទៀតអំពីវិធីសាស្ត្រនៃការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រ និងឧបករណ៍ឌីជីថលក្នុងកម្មវិធី និងស្ថាប័នរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា។

Rabu, Desember 6, 2017 - 9:30am

អរុណសួស្តី!

សូមថ្លែងអំណរគុណដែលបានចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំនាថ្ងៃនេះក្នុងវេទិកាកសិកម្មឌីជីថល ដែលរៀបចំ​ឡើង​​ដោយ​ក្រុម Digital Development for Feed the Future នៃទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការ​អភិ​វឌ្ឍ​អន្តរជាតិ (USAID)។

ខ្ញុំមានក្តីរីករាយដែលលោកលោកស្រីបានផ្តល់អាទិភាពចំបងមកចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ បើទោះបីជា​មាន​កិច្ច​ការ​មមាញឹកយ៉ាងណាក៏ដោយ។ ខ្ញុំមានជំនឿថាយើងនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីបទពិសោធន៍​របស់​អ្នកទាំងអស់គ្នា ហើយយើងនឹងរៀនសូត្ររួមគ្នាបន្ថែមទៀតអំពីវិធីសាស្ត្រនៃការប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រ និងឧបករណ៍ឌីជីថលក្នុងកម្មវិធី និងស្ថាប័នរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា។

Kamis, November 30, 2017 - 2:00am

Tomorrow, on World AIDS Day, the United States reaffirms our commitment to ending HIV/AIDS. This day also serves as a remembrance of the millions who have lost their lives to this disease.  Nevertheless, we remain encouraged by the tremendous progress made by the global health community in controlling HIV/AIDS.

Kamis, November 30, 2017 - 2:00am

You know, I often say, as Administrator at USAID, that the purpose of foreign assistance must be to end the need for its existence.  And so, our goal, as an Agency, is to work to foster self-reliance and help host countries on their own journey to both self-reliance and prosperity.  In this, we have a wonderful strong partner in India.  Together, as we have seen here at GES, we are lifting lives.  We are creating opportunities.  But as you've heard from both Jennifer and Kathy, I think the important thing is doing so, not only here, but jointly, we are doing so in the region and around the world.

Kamis, November 30, 2017 - 2:00am

Welcome, everyone. And what a great GES. First, on behalf of the U.S. government, thank you. Over the last few days we've met entrepreneurs, investors, industry leaders from over 150 countries. Some have traveled here from quite literally the other side of the world. Now, there's an old saying that the key to a great dinner is not so much what's on the table as is what is on the chairs. So no offense to the hosts, no offense to the organizers, but the quality and success of a summit is not determined by the smoothness of the program or the quality of the speakers. It is by all of you.

Kamis, November 30, 2017 - 1:45am

India's drive to conquer and eliminate TB is an inspiration to all of us, and it's a great example of a country and a cause that we hope to lift up. We are excited to see so many across India making the fight against TB their own fight, from those at the top of the government down to the private sector and even into the world of popular culture. Take Bollywood star Amitabh Bachchan -- I did my very best -- who, after his own battle with TB, took up the cause and now is a great and powerful champion. He is a champion for the importance of early detection and appropriate treatment. He saw that taking steps early to address the disease saved his life. And today, he is out to show all of us that any person, even the most famous entertainer, but also the most remote villager, is vulnerable to TB, but also with early detection, can stop this global killer dead in its tracks.

Rabu, November 29, 2017 - 2:00am

I believe that the USAID development partnership with India -- again based upon the shared vision of the future -- I think can make the countries even closer in the months and years ahead. Part of that shared vision is how both nations seem to advance development.

Selasa, November 28, 2017 - 3:30am

I must also say I am honored to be here in Hyderabad because this is clearly a city on the rise. Hyderabad is on the rise because of good leadership. Hyderabad is on the rise because of all of you. You are the power for the good leadership. As we all know, as India's urban centers continue to grow, providing clean water and sanitation for all residents will become an even more important priority. Today, 540 million people in India lack access to safe, affordable, reliable water. But the Government of India has placed water and sanitation at the center of its national development efforts, taking it on at the national, state, and city levels.

Selasa, November 28, 2017 - 3:00am

The challenges ahead may appear daunting, but are definitely not insurmountable. The U.S. government remains a committed partner of the Philippine government and the private sector in achieving inclusive economic prosperity in Marawi City and the entire province of Lanao del Sur. Thank you in advance for your close partnership as we together pursue a more stable and prosperous Philippines.

Senin, November 27, 2017 - 9:15pm

General Santos City has been a steadfast partner of USAID through the years, with various projects supporting infrastructure development, economic growth, environmental protection, education, health and governance. This strong partnership between our two governments helped transform this progressive city into a gateway to the Central Mindanao region.

Senin, November 27, 2017 - 9:30am

South Africa is burdened by one of the most severe TB epidemics in the world, while also dealing with the greatest burden of HIV-infected individuals.  TB prevalence is the world’s third highest, and millions are living with HIV/AIDS with hundreds of thousands of new infections each year. 

Pages

Last updated: December 08, 2017

Share This Page

Subscribe to Speeches