Speeches

Mardi, August 1, 2017 - 9:00am

គោលដៅរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពនៃប្រពលវប្បកម្មនិរន្តរភាព និងអាហារូបត្ថម្ភ គឺធ្វើការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធម្ហូបអាហារកសិកម្មតាម​រយៈការ​ស្រាវជ្រាវ ការអប់រំ និងរបកគំហើញថ្មីក្នុងវិស័យកសិកម្ម។ ការផ្លាស់ប្តូរនេះ គឺប្រែ​ក្លាយ​ផលិត​កម្ម​ស្បៀង​អាហារ​ពីវិធីសាស្ត្រដែលពឹងផ្អែកលើដី និងកម្លាំងពលកម្មច្រើន ហើយ​ប៉ះ​ពាល់​ដល់បរិស្ថានទៅ​ជាវិធីសា​ស្ត្រ​ដែល​ជួយ​លើកកម្ពស់បរិស្ថានវិញម្តង។ 

Lundi, juillet 24, 2017 - 9:00am

Human trafficking is a global human rights challenge. It preys upon the vulnerable, breaks down the rule of law, and corrupts global commerce. No challenge may be greater than the transnational crime of human trafficking that impacts millions of people worldwide each year - including people from Cambodia. The United States government cares deeply about countering trafficking in persons because it affects not just individuals and their families, but also communities and entire countries, regardless of where they are or what their level of economic development. Experience shows us that strong global coordination among government, civil society, and the private sector is critical to stop human trafficking. The Royal Government of Cambodia shares our concern and the National Committee for Counter Trafficking has provided the leadership and coordination needed to make real progress against human trafficking.  

Mardi, juillet 11, 2017 - 1:30am

Today, USAID efforts in India mark a shift from the traditional donor-recipient relationship to a strategic partnership of equals.  USAID’s partnership with India has continued to evolve with the changing priorities and challenges faced by our two nations. These include improving the health of vulnerable populations in India and accelerating India’s transition to an environment-friendly country.

Mercredi, juin 14, 2017 - 11:00am

I have had the privilege of experiencing the awesome beauty of Prey Lang and meeting many of the people who have dedicated their lives to protecting that incredible landscape since I arrived last year. I was touched by their stories and humbled by the challenges they face everyday.  This is one of the many reasons I am pleased to be here today as we recognize communities who live in and near forests as well as the rangers for the incredible responsibility they shoulder. 

Mercredi, juin 14, 2017 - 11:00am

ខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីរីករាយដោយបានឃើញនូវសម្រស់ដ៏ផូរផង់នៃព្រៃឡង់ និងបានជួបជាមួយប្រជាជន​ដែ​លបានលះបង់នូវអាយុជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យមួយនេះ។ ខ្ញុំមានសេចក្តីរំភើប​ និង​រន្ធត់​ដោយ​​បានស្តាប់នូវរឿងរ៉ាវ និងការប្រឈមនានាដែលពួកគេជួបប្រទះរាល់ថ្ងៃ។  នេះគឺជាមូលហេតុ​មួយ​ក្នុង​ចំណោមមូលហេតុជាច្រើន ដែលនាំអោយខ្ញុំបានមកកាន់ទីនេះនាថ្ងៃនេះ ដើម្បីទទួលស្គាល់នូវ​ការទទួលខុសត្រូវដ៏ធំធេងរបស់ឧទ្យានុរក្ស និងសមាជិកសហគមន៍ព្រៃឈើក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

Mardi, juin 13, 2017 - 9:00am

First, when we talk about nutrition, we usually highlight alarming numbers and note disturbing trends. One of the most powerful examples I use for Cambodia is that one out of every three children under five is stunted. Last night, I was reviewing some nutrition notes at home, and when I read this statistic, I thought of my three wonderful daughters, who were playing around me, and I reflected that one would likely have been stunted if circumstances were different and I was a mother in Cambodia.

Mercredi, mai 31, 2017 - 9:15am

I appreciate that I am looking out across a broad set of people and organizations who have committed themselves to work towards a common goal to help Cambodian children get a better education. When USAID began looking into supporting the Ministry of Education in early grade reading, we were impressed with all of the work that has been done to help children learn to read. I want to salute the Ministry on the efforts and progress made to date in advancing early grade reading.

Lundi, mai 22, 2017 - 10:00am

These periodic surveys of HIV behavior and prevalence have been very influential for programming. They provide us with the latest data on progress as well as show us gaps in HIV prevention, testing, and treatment. As you may recall, the 2010 survey had a great impact on the shape of USAID HIV programming.

Lundi, mai 22, 2017 - 10:00am

ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយក្រៃលែងដោយបានស្តាប់នូវលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិបញ្ចូលគ្នារវាងឥរិយាបទ និងជីវសាស្ត្រ​ក្នុងចំណោមអ្នកបម្រើការងារក្នុងវិស័យកំសាន្ត។ ការស្ទង់មតិនេះនឹងជួយ​បង្ហាញ​ផ្លូវ​កម្ពុជាឆ្ពោះទៅសម្រេចគោលដៅនៃការលុបបំបាត់ជម្ងឺអេដស៍ត្រឹមឆ្នាំ ២០២០។​

Vendredi, mai 19, 2017 - 2:45am

Human trafficking is one of the most important human rights challenges of our time. It preys upon the vulnerable, breaks down the rule of law, and corrupts global commerce. It is a serious transitional crime which destroys the lives of millions of people worldwide each year including Cambodia.

Pages

Last updated: September 25, 2017

Share This Page

Subscribe to Speeches

Press inquiries

If you are a member of the press, you may contact our press relations office at:

U.S. Agency for International Development
Office of Press Relations
Ronald Reagan Building
Washington, D.C. 20523-0016
Telephone: 202-712-4320
FAX: 202-216-3524
Email:  press@usaid.gov