Hướng dẫn dành cho điều phối viên

Speeches Shim

Chương Trình Đào Tạo Cấp Tốc Về Bình Đẳng Giới Trong Môi Trường Làm Việc

Hướng dẫn dành cho điều phối viên này bao gồm hướng dẫn cần thiết dành cho các đối tác nhằm thực hiện thành công chương trình trực tuyến và/hoặc trực tiếp. Chương trình cũng phác thảo các nguồn lực cần thiết để điều hành khóa huấn luyện một cách hiệu quả, bao gồm phạm vi công việc nêu rõ vai trò và trách nhiệm của Điều Phối Viên Chương Trình Đào Tạo Cấp Tốc.

Chào Mừng Bạn Đến Với Chương Trình Đào Tạo Cấp Tốc Về Bình Đẳng Giới Trong Môi Trường Làm Việc! Chương trình Thúc Đẩy Các Ngành Công Nghiệp của USAID rất vui mừng được cung cấp chương trình này như một hoạt động mà các nhà quản lý, lãnh đạo và tổ chức trong các ngành do nam giới nắm quyền có thể sử dụng để thúc đẩy sự bình đẳng giới trong môi trường làm việc.

Việc mở rộng sự tham gia của phụ nữ trong các ngành truyền thống nam giới nắm quyền dẫn đến các kết quả kinh tế hữu hình và cải thiện hiệu suất tổ chức mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Phụ nữ đại diện cho một nửa tiềm năng việc làm của thế giới và việc phát triển tài năng của họ sẽ làm tăng lợi thế cạnh tranh của tổ chức. Nghiên cứu cho thấy bình đẳng giới giúp tăng lợi nhuận và một nghiên cứu của McKinsey năm 2018 trên 1.000 công ty tại 12 quốc gia cho thấy rằng các công ty đa dạng giới có lợi nhuận cao hơn mức trung bình trong ngành của họ. Khai thác những đóng góp và trải nghiệm độc đáo của phụ nữ có thể củng cố các tổ chức trong các ngành do nam giới nắm quyền và thêm hàng nghìn tỷ vào tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu. Các tổ chức mạnh thúc đẩy nền các kinh tế mạnh mẽ.

Mỗi chúng ta đều có vai trò quan trọng trong việc biến bình đẳng giới thành hiện thực và chúng tôi mong muốn được hợp tác với bạn để thúc đẩy công việc quan trọng này trên toàn thế giới. Việc thay đổi văn hóa, chính sách và nguyên tắc thực hành tại nơi làm việc nhằm cải thiện sự bình đẳng giới là một nỗ lực có chủ đích và bền vững của cả phụ nữ và nam giới trong các tổ chức. Khi chúng ta cùng nhau hướng tới mục tiêu chung này, tất cả mọi người đều phát triển. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong cuộc hành trình này và chúng tôi mong muốn được chứng kiến sự thay đổi to lớn mà bạn sẽ mang lại cho thế giới.

Nội dung

 • CHÀO MỪNG
 • GIỚI THIỆU
 • HƯỚNG DẪN DÀNH CHO ĐIỀU PHỐI VIÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CẤP TỐC
 • PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CẤP TỐC
 • THIẾT KẾ VÀ PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NHẬN THỨC VỀ GIỚI
 • THIẾT KẾ VÀ PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NHẬN THỨC VỀ GIỚI
 • GIAI ĐOẠN 1: QUẢN LÝ QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG, ỨNG TUYỂN, VÀ ĐĂNG KÝ
 • GIAI ĐOẠN 2: THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ VÀ HỌC TẬP TRƯỚC KHI DIỄN RA CHƯƠNG TRÌNH
 • GIAI ĐOẠN 3: THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CẤP TỐC TRỰC TUYẾN HOẶC TRỰC TIẾP
 • GIAI ĐOẠN 4: HUẤN LUYỆN VÀ ĐÁNH GIÁ SAU KHI DIỄN RA CHƯƠNG TRÌNH
 • HỌC PHẦN GIỚI THIỆU
 • HỌC PHẦN 1: BÌNH ĐẲNG GIỚI: TẦM NHÌN
 • HỌC PHẦN 2: BÌNH ĐẲNG GIỚI: NHỮNG TRỞ NGẠI CHUNG
 • HỌC PHẦN 3: BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ VAI TRÒ CỦA LÃNH ĐẠO NAM GIỚI
 • HỌC PHẦN 4: BÌNH ĐẲNG GIỚI: CÁC LỢI ÍCH
 • HỌC PHẦN 5: CHIẾN LƯỢC BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI
 • HỌC PHẦN 6: BÌNH ĐẲNG GIỚI, VĂN HÓA TỔ CHỨC, VÀ TRUYỀN THÔNG DOANH NGHIỆP
 • HỌC PHẦN 7: BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ VAI TRÒ CỦA LÃNH ĐẠO NAM GIỚI VỚI TƯ CÁCH LÀ ĐỒNG MINH
 • HỌC PHẦN 8: BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC
 • HỌC PHẦN 9: TRAO QUYỀN CHO BẢN THÂN VÀ LÀM CHỦ SỰ THAY ĐỔI
 • HỌC PHẦN 10: BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO
 • HỌC PHẦN 11: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG BÌNH ĐẲNG GIỚI CỦA BẠN VÀ KẾ HOẠCH CHO PHIÊN HUẤN LUYỆN THÀNH CÔNG
 • HỌC PHẦN 12: TÓM TẮT
 • PHỤ LỤC

ENGENDERING INDUSTRIES PROGRAM – The Workforce Gender Equality Accelerated Program is a leadership program that develops the skills and tools needed to increase gender equality, diversity, and inclusion in the workplace.

Three GridCo technicians pose in front of an electric power station
GridCo Technicians
Ryan Kilpatrick / USAID

Launched in 2015, USAID’s Engendering Industries program supports organizations in developing countries to increase economic opportunities for women and improve gender equality in the workplace. Expanding women’s participation in male-dominated sectors leads to tangible economic empowerment outcomes for women, such as formal employment opportunities and higher income. Increased gender equality also improves an organization’s business performance, helping companies meet their bottom-line by enhancing employee satisfaction, reducing turnover, and driving productivity. Well-functioning organizations are also vital in supporting stronger and more resilient economies. Through a customized best practices framework, demand-driven coaching, and a Gender Equity Executive Leadership Program, Engendering Industries builds the capacity of leaders to implement gender equality interventions that increase the professional participation of women and improve business performance.

Date 
Tuesday, August 31, 2021 - 10:30am

Last updated: May 27, 2022