ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا و وزارت عدلیه به منظور بهبود دسترسی مردم افغانستان به خدمات عدلی و قضایی تفاهم نامۀ همکاری امضاء کردند

Press Release Shim

Speeches Shim

USAID Signs MoU with Ministry of Justice to Improve Access to Services for Afghan People
USAID Signs MoU with Ministry of Justice to Improve Access to Services for Afghan People
USAID/Afghanistan

برای نشر فوری

یکشنبه, 30 جولای, 2017

کابل، افغانستان- در افغانستان میکانیزم‌های سنتی حل منازعات بخاطر هزینۀ کم، دسترسی آسان، و اعتماد مردم به یافتن راه حل‌های سریع منازعات از این طریق، بین مردم هنوز هم مروج می‌باشد. اما این میکانیزم های سنتی اکثر اوقات در تضاد با قانون اساسی افغانستان و شریعت بوده و اغلب باعث نقص حقوق اساسی مردم می‌شود.

ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا به منظور بهبود دسترسی مردم به خدمات با کیفیت حقوقی از طریق افزایش مؤثریت نهادهای عدلی رسمی و  وسعت بخشیدن حضور آنها، تقویت ارتباط میان سکتورهای قضایی رسمی و غیررسمی، و افزایش تقاضای مردم به خدمات باکیفیت حقوقی، برنامۀ « کمک به تامین شفافیت و افزایش دسترسی به خدمات عدلی و قضایی افغانستان (عدالت-ADALAT)»  را در ماه اپریل 2016 راه‌اندازی کرد.

امروز، مقامات سفارت امریکا، پروژۀ عدالت ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا و وزارت عدلیه تفاهم‌نامۀ همکاری را در مقر سفارت امریکا در کابل امضأ نمودند. این تفاهم‌نامه بین پروژۀ عدالت ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا و وزارت عدلیه نقش یک سند رهنمودی را داشته که مسئولیت‌ها و تعهدات طرفین را مشخص می‌سازد.

رئیس ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا در افغانستان آقای هربرت اسمیت در این باره گفت: «برنامه عدالت برای مردم افغانستان یک گام عمده در راستای داشتن یک سکتور عدلی شفاف و عادلانه که حقوق اساسی مردم را به رسمیت بشناسد، می‌باشد.» وی اضافه کرد: «من تلاش‌های وزارت عدلیه برای  همکاری با ادارۀ انکشاف بین المللی امریکا در این برنامه را به منظور تأمین دسترسی شهروندان به خدمات حقوقی می‌ستایم.»

محترم عبدالبصیر انور، وزیر عدلیۀ جمهوری اسلامی افغانستان در این مورد گفت: «پروژۀ عدالت ظرفیت بشری ریاست حقوق را ارتقا بخشیده و جهت فراهم آوری هرچه بهتر خدمات حقوقی برای مردم افغانستان پروسه های حقوقی را ساده میسازد.» وی افزود: «کمک های تخنیکی و برنامه های آموزشی که توسط پروژۀ عدالت فراهم میشوند، وزارت عدلیه و همکاران آن را کمک میکند تا ساحۀ پوشش خدمات عدلی شان را وسعت بخشیده و شفافیت را در سکتور عدلی بهبود بخشند.»

پروژۀ عدالت ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا و وزارت عدلیه از نزدیک باهم کار مینمایند تا ظرفیت مسلکی نهادهای سکتور عدلی افغانستان را افزایش دهند، سیستم اداری و مدیریتی این نهادها را بهبود بخشند، ریاست حقوق وزارت عدلیه را تقویت و ارتباط آن با نهادهای قضایی غیررسمی یا سنتی را بهبود بخشد.

ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا با مصرف حدود 17میلیارد دالر امریکایی در برنامه‌های انکشافی در افغانستان از سال 2002 بدینسو، بزرگترین برنامۀ کمک‌های ملکی دو جانبه را به افغانستان فراهم می‌نماید. ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا با حکومت و مردم افغانستان کار می‌نماید تا رشد اقتصادی به رهبری سکتور خصوصی را تضمین نماید؛ یک کشور دیموکراتیک و توانای را که در آن حاکمیت قانون تامین باشد، ایجاد نماید؛ و خدمات اساسی آموزشی و صحی را برای تمام افغان‌ها فراهم نماید.

Last updated: August 13, 2021

Share This Page