رونمایی و نشر بسته‌ آموزش‌های ادارۀ تجارت ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا به‌منظور کمک به زنان متشبث افغان

USAID Launches Toolkit to Help Afghan Business Women
USAID Launches Toolkit to Help Afghan Business Women
USAID/Afghanistan

برای نشر فوری

پنج شنبه, سپتمبر 19, 2019

کابل، افغانستان - ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا به تاریخ 19 سپتمبر 2019 طی مراسمی یک بستۀ آموزشی جدیدی آموزش‌های ادارۀ تجارت را برای تشبثات افغان معرفی نمود. در مراسمی که به‌همین منظور راه‌اندازی گردیده بود بیش از 150 تن به نمایندگی از نهاد‌های خدمات توسعۀ تجارتی افغانستان و سکتور خصوصی کشور اشتراک کرده بودند.

ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا این بستۀ آموزشی را که "دست‌یار" نامیده است در همکاری نزدیک با دانشگاه ایالتی آرزونا امریکا انکشاف اداده است. دست‌یار به‌منظور حمایت از رشد تشبثات خصوصی برای کمک به متشبثین، فراهم‌کنندگان خدمات توسعۀ تجارتی، و دست‌اندرکاران دیگر ایشان طرح گردیده است. این بسته آموزشی طی 14 مضمون، مسائل‌ای را از چیگونگی ایجاد یک تشبث در افغانستان گرفته تا جوانب عملی مدیریت یک تشبث دربر دارد.

سرپرست ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا در افغانستان، آقای جیفری کوهن، در مورد گفت: «این بستۀ آموزشی تعهد حکومت ایالات متحده امریکا را برای بهبود زندگی زنان در افغانستان از‌طریق فراهم نمودن فرصت‌های تحصیلی و آموزشی و کمک در ایجاد و مدیریت تشبث‌های مؤفق، نشان می‌دهد »

بسته آموزشی دست‌یار شامل تمرین‌ها و ارزیابی قضیه‌های فرضی میباشد تا تشبثات خورد و بزرگ را در یادگیری و کاربرد شیوه‌های مدیریت تجارت یاری رساند. بسته آموزشی مذکور به زبان‌های انگلیسی، دری، و پشتو ترتیب گردیده است و از صفحه انترنتی www.dastyar.af قابل دریافت می‌باشد.

ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا این بسته آموزشی را در چوکات یکی از پروژه‌های توانمندسازی زنان این اداره انکشاف داده است تا زنان افغان را در راستای انکشاف مهارت‌ها، آواز، و منابع خویش برای سهم‌گیری در رشد اقتصادی افغانستان کمک کند. پروژۀ متذکره با داشتن دفاتر در پنج مرکز اقتصادی؛ کابل، هرات، مزارشریف، جلال‌آباد، و قندهار؛ در سراسر افغانستان فعالیت می‌کند.

برنامۀ کمک‌های ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا به افغانستان که مجموع آن از سال 2002 به این سو حدوداً 19 میلیارد دالر امریکایی می‌شود، بزرگترین برنامه کمک‌های انکشافی ملکی دو جانبه به این کشور می‌باشد. ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا با حکومت و مردم افغانستان کار می‌کند تا رشد اقتصادی به رهبری سکتور خصوصی را تضمین کند؛ یک دولت دیموکراتیک و توانای تحت حاکمیت قانون را ایجاد کند؛ و خدمات اساسی آموزشی و صحی را برای تمام افغان‌ها فراهم کند.

Last updated: February 18, 2020

Share This Page