کمک ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا به زنان افغان در ورود به سکتور بانکداری

USAID Helps Afghan Women Enter the Banking Sector
USAID Helps Afghan Women Enter the Banking Sector
USAID/Afghanistan

برای نشر فوری

چهار شنبه, اکتوبر 30, 2019

کابل، افغانستان – 160 زن جوان فراغت خویش را از برنامه زنان در بانکداری تجارتی(WICB) ادارۀ انکشاف بین‌المللی ایالات متحده امریکا طی یک محفلی رسمی جشن گرفتند. در محفلی که به همین منظور راه‌اندازی شده بود رئیس اتحادیه بانک‌های افغانستان، رئیس نهاد حمایت از سرمایه‌گذاری قرضه‌های کوچک، رئیس انجمن قرضه‌های کوچک افغانستان، و نمایندگان بانک‌های خصوصی، نهاد‌های قرضه‌های کوچک، شرکت‌های بیمه و دست‌اندرکاران دیگر شرکت کرده بودند.

معاون ادارۀ انکشاف بین‌المللی ایالات متحده امریکا خانم تینا دولی جونس در مورد گفت: «افزایش تعداد زنان در سکتور مالی، بخصوص در نقش‌های تصمیم‌گیری و اعطای قرضه، شیوه برخورد بانک‌ها با زنان را دیگرگون خواهد ساخت، که در نهایت دست‌رسی زنان را به خدمات مالی مختلف افزایش خواهد داد.»

برنامۀ زنان در بانکداری تجارتی(WICB) ازطریق انستیتوت بانکداری و مالی افغانستان در ولایت‌های کابل، بلخ، قندهار، و ننگرهار تطبیق می‌گردد. این برنامه زنان جوان را با مهارت‌های تخنیکی و مدیریتی و تجربۀ کاری لازم تجهیز می‌کند تا بتوانند در سکتور بانکداری و مالی کشور شامل وظایف دایمی گردند. فارغان برنامه در انستیتوت بانکداری و مالی افغانستان برای مدت شش ماه تعلیمات نظری را سپری نموده و بعداً برای مدت سه ماه در بانک‌های تجارتی بحیث کارآموز کار کردند. از جملۀ فارغان، 26 تن در بانک‌های تجارتی متخلف به وظایف دایمی دست‌یافتند.

آقای لطف الحق نور، رئیس اجراییه انستیتوت بانکداری و مالی افغانستان در مورد گفت: « برنامۀ زنان در بانکداری تجارتی یک برنامۀ اساسی بود. این برنامه یک ابتکار خوبی ادارۀ انکشاف بین‌المللی ایالات متحده امریکا برای کاهش فاصله میان زنان و مردان مسلکی سکتور بانکداری افغانستان بود.»

خانم فروزان لهیب، یکی از فارغان برنامه در مورد گفت: « برنامۀ زنان در بانکداری تجارتی برای من یک سکوی خوبی برای افزایش دانش، مهارت، و تجربه کاری‌ام بود. این برنامه برای من کمک نمود تا بتوانم در بانک اسلامی افغانستان به یک وظیفه دایمی دست یابم.»

ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا، از سال 2002 به این‌سو، به‌منظور افزایش سطح خودکفایی افغانستان با این کشور کمک نموده است تا بتواند در امر اهداف امنیت‌ملی مان به حکومت ایالات متحده امریکا متحد خوبی باشد. ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا به‌منظور حصول اطمینان از رشد اقتصادی به محوریت سکتور خصوصی، تقویت دیموکراسی نوبنیاد، توسعه دست‌آورد‌های زنان افغان، و فراهم‌آوری خدمات اساسی صحی و آموزشی به تمام افغان‌ها با افغانستان همکاری می‌کند.

Last updated: February 18, 2020

Share This Page