حمایت ادارۀ انکشاف بین‌المللی ایالات متحده امریکا از مبتکران جوان در راستای رفع مشکلات سکتور زراعت

Press Release Shim

Speeches Shim

برای نشر فوری

سه شنبه, 29 اکتوبر, 2019

کابل، افغانستان – امروز ، اولین مسابقۀ زراعتی ملی مبتکران جوان افغانستان به حمایت ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا به منظور دخیل‌ساختن محصلین افغان در جستجو راه‌حل برای ضایعات بعد از جمع‌آوری حاصلات محصولات دارای ارزش بلند، راه‌اندازی شد. در افغانستان بیش از ثلث از محصولات زارعین قبل از رسیدن آن به مستهلکین ضایع می‌شود.

محصلین انستیتوت های مسلکی زراعت و وترنری در برنامۀ آموزشی متمرکز شش‌ماهه در مورد تشبث‌زراعتی، علوم بعد از حاصل‌برداری، و طرح و ساخت مودل‌های تکنالوژیکی آموزش‌ دیدند. بعداً، محصلین برای مبارزه با ضایعات بعد از حاصل‌برداری در یکی از بخش‌های سه‌گانه؛ میوۀ تازه، میوۀ خشک، و مغزیات و مسالۀآشپزی، مودل‌های تکنالوژیک خویش را طرح نموده و انکشاف دادند. محصلین مذکور در جریان انکشاف مودل‌های تکنالوژیک خویش از مشاوره مربیون مستفید شده و در مورد ارائه مفکوره خویش برای سرمایه‌گذاران آموزش دریافت نمودند.

در سپتمبر سال روان، بیش از صد تن از محصلین در مسابقات زونی اشتراک نمودند. امروز برترین تیم‌های هریکی از زون‌ها که شامل زون کابل، بلخ، ننگرهار، هرات، و قندهار می‌شود، در مسابقه به سطح ملی که در ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی کابل راه‌اندازی شده است اشتراک خواهند کرد. محصلین سه تیم برتر فرصت کار‌آموزی در تشبثات زراعتی و جوایز نقدی را بدست‌ خواهند آورند.

رئیس ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا در افغانستان آقای پیتر ناتیالو در مورد گفت: «ادارۀ انکشاف بین‌المللی ایالات متحده امریکا افتخار دارد که از مبتکرین جوان افغان که در عرصه زراعت فعالیت دارند حمایت می‌کند و به آنها اسباب فراهم می‌کند تا در ایجاد راه‌حل‌های مبتکرانه که زندگی زارعین افغان را بهبود می‌بخشد، سهیم باشند.»

ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا، از سال 2002 به این‌سو، به‌منظور افزایش سطح خودکفایی افغانستان با این کشور کمک نموده است تا بتواند در امر اهداف امنیت‌ملی مان به حکومت ایالات متحده امریکا متحد خوبی باشد. ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا به‌منظور حصول اطمینان از رشد اقتصادی به محوریت سکتور خصوصی، تقویت دیموکراسی نوبنیاد، توسعه دست‌آورد‌های زنان افغان، و فراهم‌آوری خدمات اساسی صحی و آموزشی به تمام افغان‌ها با افغانستان همکاری می‌کند.

Last updated: August 13, 2021

Share This Page