دستیابی تجار افغان به معاملات به ارزش بیش‌از 55 میلیون دالر امریکایی در نمایشگاه تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان - هند

Press Release Shim

Speeches Shim

Afghanistan Trade Event Drives Over $55 million in New Business
Afghanistan Trade Event Drives Over $55 million in New Business
USAID/Afghanistan

برای نشر فوری

چهار شنبه, 2 اکتوبر, 2019

دهلی جدید، هند – نمایشگاه امسال تجارت و سرمایه‌گذاری "مسیری به سوی رفاه" افغانستان – هند که به حمایت ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا دایر گردیده بود زمینه عقد قرارداد‌ها و موافقت‌نامه‌های به ارزش بیش‌از 55 میلیون دالر امریکایی را برای شرکت‌های افغانی فراهم ساخت. سکتور زراعت افغانستان با اختصاص دادن 46 میلیون‌دالر ارقام فوق به این سکتور از این نمایشگاه منفت ویژه‌ای کسب نمود. سکتور غیر زراعتی توانست تا بیش از 30 موافقت‌نامه تجارتی را که ارزش مجموعی آن‌ها حدوداً 9.8 میلیون دالر امریکایی می‌گردد، عقد نماید.

در این نمایشگاه که از تاریخ 24 – 26 ماه سپتامبر سال روان در دهلی جدید به راه‌انداخته شده بود بیش از 1000 تن اشتراک نمودند. نمایشگاه مذکور شامل جلسات‌ دریافت شریک تجارتی برای فروشندگاه و خریداران بود تا زمینه تبادل معلومات، شبکه‌سازی، و مذاکرات معاملاتی را فراهم سازد. این نمایشگاه همچنان زمینه به نمایش‌گذاشتن تولیدات و جستجوی مشارکت‌ با متشبثین هندی را برای پیشتاز ترین تجار افغان که در عرصه میوه‌های تازه و خشک، مغز، مساله‌آشپزی، سنگ‌مرمر، سنگ‌های قیمتی، زیورات، منسوجات، لوازم و خدمات تزئین منزل، و خدمات تشبثی فعالیت دارند، فراهم نمود.

معاون ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا در افغانستان خانم تینا دولي – جونس یادآوری نمود که این نمایشگاه توانایی سکتور خصوصی را در تقویت رشد اقتصادی از‌طریق وارد نمودن سرمایه به مؤثرترین سکتور‌ها، و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، به نمایش می‌گذارد.

خانم دولي - جونس گفت: «ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا در مشارکت با حکومت‌های افغانستان و هند، و تعدادی زیادی از نهاد‌ها و تشبث‌های سکتور خصوصی افغانستان و هند از نمایشگاه "مسیری به سوی رفاه" حمایت می‌نماید چون ما باورمندیم که سرمایه‌گذاری خصوصی و رشد اقتصادی صادرات محور در رسیدن منطقه و بخصوص افغانستان به رفاه و ثبات، نقش حیاتی دارند.»

در نمایشگاه امسال ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا، به منظور افزایش منفعت اقتصادی و مزایای معیشتی زنان در سراسر افغانستان، روی تأمین ارتباط تجارتی بین تشبث‌ها، انجمن‌ها، و اطاق‌های تجارت زنان افغانستان و هند توجۀ بیشتری مبذول داشته است.

خریداران و متشبثین، به‌شمول متشبثین هندی، توانستند ارتباطات جدید‌ای ایجاد نمایند و به جستجوی فرصت‌های معاملات تشبثی با تجار و پیشتازان سکتورهای مختلف تجارتی افغان بپردازند. این مشارکت‌های جدید منجر به حمایت از رشد اقتصادی و بهبود تجارت در هر دو کشور خواهد شد.

برای کسب معلومات بیشتر از طریق ایمیل آدرس kabuldocunit@usaid.gov با ما به تماس شوید.

ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا، از سال 2002 به این‌سو، به‌منظور افزایش سطح خودکفایی افغانستان با این کشور کمک نموده است تا بتواند در امر اهداف امنیت‌ملی مان به حکومت ایالات متحده امریکا متحد خوبی باشد. ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا به‌منظور حصول اطمینان از رشد اقتصادی به محوریت سکتور خصوصی، تقویت دیموکراسی نوبنیاد، توسعه دست‌آورد‌های زنان افغان، و فراهم‌آوری خدمات اساسی صحی و آموزشی به تمام افغان‌ها با افغانستان همکاری می‌کند.

Last updated: August 13, 2021

Share This Page