ورود کارآفرینان جدید برخاسته از میان زنان در انقلاب تشبثات نوبنیاد در افغانستان

برای نشر فوری

Thursday, اکتوبر 19, 2017

کابل، افغانستان- امروز اولین گروه از زنان جوان کارآفرین و متشبث از برنامه «استارت‌اپ ولی» (وادی تشبثات نوبنیاد) که اولین مرکز  خصوصی حمایت‌کنندۀتشبثات نوبنیاد است، فراغت حاصل کردند. این مرکز که از سوی نهاد خدمات مسلکی آغاز مدیریت و از سوی پروژه زنان در عرصۀ اقتصاد (WIE) برنامه پروموت ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا حمایت می‌شود، ذهنیت کارآفرینی را در جوانان بویژه دختران فارغ از دانشگاه‌ها ترغیب می‌کند. از میان 150 متقاضی و 30 کاندید گزینش شده برای این برنامه، 17 تن از این زنان جوان برنامه آموزشی مرکز همکاری با تشبثات نوبنیاد را موفقانه سپری کرده‌اند و اکنون مفکوره‌های کاری خود را وارد بازار می‌کنند.

خانم سوسن دی‌کمپ رئیس دفتر جندر ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا ضمن تحسین از سخت‌کوشی، دیدگاه و روحیۀ کارآفرینی این زنان جوان و عرض تبریک به آن‌ها، گفت: «متشبثین و کارآفرینان جوان، آیندۀ افغانستان هستند و در خط اول توسعه اقتصادی و تحقق پایداری اقتصادی در این کشور قرار دارند.»

به تعداد ده شرکت از میان این شرکت‌های نوبنیاد، قبلاً ثبت و راجستر شده و با فعالیت در کابل عاید کسب می‌کنند. سایر شرکت‌های شامل در برنامۀ فوق در پروسۀ تأسیس و ثبت و راجستر قرار دارند. چند مورد از مفکوره‌های کاری جدید این تشبثات عبارتند از: نرم‌افزار یا برنامه‌های موبایل، مرکز صحی برای زنان، خدمات تزئین باغ و ساحه سبز، و کشت بذر و زراعت. برنامۀ «استارتاپ ولی» و پروژۀ «زنان در عرصه اقتصاد» این شرکت‌های نوبنیاد را برای مدت شش ماه حمایت خواهند کرد. این حمایت شامل خدمات مشورتی، ایجاد روابط، کمک در تهیه دفتر کار، و کمک‌های فنی مربوطه می‌شود.

گروه دوم متشکل از 26 کارآفرین زن آماده هستند که شامل دور دوم برنامه استارتاب ولی شوند. در طول دورۀ آموزشی پنج ماهه، شاملین برنامه در جلسات ورکشاپ اشتراک می‌کنند، آموزش عملی می‌بینند، و از فرصت‌های ایجاد روابط و یادگیری از تجربیات کارآفرینان و مشتبثین که قبلاً روند تأسیس و راه‌اندازی را طی کرده‌اند، مستفید می‌شوند. اشتراک کنندگان در این برنامه، مفکوره‌های‌ خود را سنجش و ارزیابی می‌کنند، مودل‌های تجارتی طراحی می‌کنند، در مورد بازار محصول خود تحقیق می‌کنند، محصولات قابل عرضه طراحی می‌کنند، و در نهاید تشبث نوبنیاد خود را راه‌اندازی می‌کنند.

احمد فهیم دیدار، رئیس نهاد آغاز گفت: «ما باور داریم که با ایجاد یک محیط مناسب برای شرکت‌های نوبنیاد در افغانستان، ما به رشد اقتصادی این کشور کمک خواهیم کرد، زیرا با افزایش و رشد شرکت‌های نوبنیاد که به معنای ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر است، بیکاری کاهش خواهد یافت.»

ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا با مصرف حدود 17میلیارد دالر امریکایی در برنامه‌های انکشافی در افغانستان از سال 2002 بدینسو، بزرگترین برنامۀ کمک‌های ملکی دو جانبه را به افغانستان فراهم می‌نماید. ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا با حکومت و مردم افغانستان کار می‌نماید تا رشد اقتصادی به رهبری سکتور خصوصی را تضمین نماید؛ یک کشور دیموکراتیک و توانای را که در آن حاکمیت قانون تامین باشد، ایجاد نماید؛ و خدمات اساسی آموزشی و صحی را برای تمام افغان‌ها فراهم نماید.

Last updated: October 15, 2018

Share This Page