حکومت‌های امریکا و افغانستان برنامۀ فراهم سازی مواد درسی برای دانش‌آموزان را راه‌اندازی کردند

U.S., Afghan Governments Launch Program to Give Students Access to Learning Materials
U.S., Afghan Governments Launch Program to Give Students Access to Learning Materials
USAID/Afghanistan

برای نشر فوری

Tuesday, نوامبر 7, 2017

کابل، افغانستان – امروز شارژدافیر ویژۀ ایالات متحده در افغانستان محترم سفیر هوگو لورنس و جلالتمآب داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان پروژۀ دوم چاپ و توزیع کتب درسی مکاتب را راه اندازی کردند. این پروژۀ یک برنامۀ تمویل شده از سوی ادارۀ انکشاف بین المللی امریکا برای وزارت معارف افغانستان میباشد. ادارۀ انکشاف بین المللی امریکا مبلغ 75 میلیون دالر امریکایی را به وزارت معارف جهت چاپ و توزیع 135 میلیون جلد کتب درسی صنوف اول الی دوازدهم و راهنمای استادان که مورد تائید وزارت معارف میباشند، فراهم میسازد.

این پروژۀ جدید به تعقیب پروژۀ اول چاپ و توزیع کتب درسی که از سال 2011 الی 2016 توسط ادارۀ انکشاف بین المللی امریکا در مساعی مشترک با حکومت افغانستان و سایر نهادهای تمویل کننده، به منظور چاپ و توزیع کتب درسی تائید شده وزارت معارف برای دوره های ابتدائیه و متوسطه به زبان‌های پشتو، دری و انگلیسی اجرأ گردیده بود، راه‌اندازی میشود.

محترم سفیر هوگو لورنس در این رابطه گفت: «این برنامه در حقیقت یک مشارکت مهم بین حکومت های ایالات متحده و افغانستان میباشد." وی افزود: "تیم های ما به منظور حصول اطمینان از تطبیق موفقانه این برنامه بلندپروازانه برای منفعت اطفال افغانستان در هماهنگی نزدیک با هم کار خواهند کرد. »

پروژۀ چاپ و توزیع کتب درسی ادارۀ انکشاف بین المللی امریکا در راستای گسترش دسترسی به تعلمیات ابتدایی و بهبود کیفیت تعلیمات برای کودکان شامل مکتب وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان را حمایت میکند.

جلالتمآب عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان در این مورد گفت: «هرنوع کمک در هرزمانی که باشد کمک بزرگی به کرامت و رفاه انسان میباشد و چاپ و توزیع کتب یک کمک و حمایت بزرگ از افغانستان است.»

ادارۀ انکشاف بین المللی امریکا از سال 2002 میلادی به این سو حکومت افغانستان را در راستای ارائه تعلیمات با کیفیت از طریق تدویر برنامه های ارتقای ظرفیت استادان، چاپ و توزیع میلیون‌ها کتب درسی، کمک به دختران افغان جهت اشتراک در صنوف تعلیمات محلی، و گسترش فرصت‌های تحصیلات عالی، حمایت نموده است.

ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا با مصرف حدود 17میلیارد دالر امریکایی در برنامه‌های انکشافی در افغانستان از سال 2002 بدینسو، بزرگترین برنامۀ کمک‌های ملکی دو جانبه را به افغانستان فراهم می‌نماید. ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا با حکومت و مردم افغانستان کار می‌نماید تا رشد اقتصادی به رهبری سکتور خصوصی را تضمین نماید؛ یک کشور دیموکراتیک و توانای را که در آن حاکمیت قانون تامین باشد، ایجاد نماید؛ و خدمات اساسی آموزشی و صحی را برای تمام افغان‌ها فراهم نماید.

Last updated: November 15, 2018

Share This Page